Alt işverenlik durumunda risk değerlendirmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesi şöyle: “(1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.”

Görüldüğü gibi sahada var olan riskleri asıl işverene risk değerlendirmesi yardımı ile bildirir ve asıl işveren de bu risklerin giderilmesi için denetleyici konumdadır. Aynı zamanda sahadaki risklerin giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapar. Saha asıl işverene ait olduğu için asıl sorumlu asıl işverendir.