Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme

4735 sayılı Kanununun 6.maddesinde yapılan tanımlama gereğince; Yapım işi ihalelerinde teklif sunan isteklilerin uygulama projeleri ve bunlara ait mahal listelerine bağlı şekilde ihale konusu işin tümüne sunduğu toplam teklif tutarına bağlı olarak tanzim
edilen ihale sözleşmeleri, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeleridir

Bu sözleşmelerde önemli olan toplam bedel olduğundan yapım işinin içerisinde bulunan
kalemlerin ayrı ayrı fiyatları idare tarafından önem arz etmemektedir

Bu bağlamda yapım işlerinde önem verilen husus pursantaj cetvelleridir.

Pursantaj cetveli, yapım işlerindeki kalemlerin tek tek fiyatları üzerinden değil, sözleşmede bulunan işin yapılan kısmının yüzdelik oranın belirlenerek hak edişin hesaplanmasını sağlamaktadır.

Bu durumda önem arz eden diğer bir husus ise pursantaj kayıtları var olan sözleşmeye ve projeye göre oluşturulmakta olup 4734 sayılı Kanununun 62. maddesinde belirtildiği üzere; uygulama projesinin yer aldığı yapım işi ihalelerinde idarelerin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi olarak teklif alacak şekilde ihaleye çıkması mecburidir.

Fakat madde hükmü devamında anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi düzenlenemeyecek haller sayılmıştır.

Bu haller;
• Doğal afetler nedeni ile uygulama projesi yapılmasına yetecek sürenin bulunmadığı yapım işleri: 4734 sayılı Kanununun 21’inci maddesinde öngörülen “doğal afetler” nedenine bağlı olarak ivedilikle yapılması gereken ihalelerde ön veya kesin proje
üzerinden birim fiyat sözleşme veya vasfına bakılarak karma sözleşme uygulanır.
• İhaleye konu olan işin orijinal olması durumunda teknik ve mali niteliklerine göre gerekli özelliklerin tespit edilemediği hallerde ön veya kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.
• Yapım işlerine konu olan tüm onarma işleri birim fiyat sözleşmesi olarak yaptırılabilir.
• İhaleye konu işin yapılırken arazi ve zemin kontrolünün gerektiği ve ihaleden önce
uygulama projesinin hazırlanmasının mümkün olmadığı hallerde, anahtar teslim
götürü bedel sözleşme yapılması mecburiyeti yok olur (4735 sayılı KİK m. 62 f.1 (c)bendi).
• Pratikte imar ve yön değişikliği ihtimali nedeni ile ihale yapılmasından öncu ygulama projesi hazırlanamadığı yapım işi ihalelerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılamaz

Yasa koyucu her halükârda bina işlerinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılmasını öngörmüştür. Pratikte yeni bina yapımları anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeleri ile yaptırılmaktadır.

6098 sayılı TBK’nin 480’inci maddesinin birinci fıkrasına göre bedelin götürü olarak belirlendiği hallerde yüklenici eseri o bedelle
meydana getirmekle yükümlüdür. Bu hüküm anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinin genel karakterini de yansıtır. İdare belli bir bedel karşılığında eserin meydan getirilmesini ister