ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATI İŞİNE AİT SABİT FİAT VE YILLIK FİYAT ESKALASYONU ESASINA DAYALI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

____________________ NE AİT _____ ADET KONUTUN KOMPLE ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATI İŞİNE AİT   SABİT FİAT VE YILLIK FİYAT ESKALASYONU ESASINA DAYALI   İNŞAAT SÖZLEŞMESİ         İÇİNDEKİLER

 1. TARAFLAR
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ
 4. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
 5. İŞİN SÜRESİ
 6. SÜRE UZATIMI
 7. YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA
 8. İŞYERİNİN EMNİYETİ VE SİGORTA
 9. ŞANTİYE SU VE ELEKTRİĞİ
 10. YOLLAR VE TRAFİRK
 11. İNŞAAT PROJELERİ VE TADİLATLAR

12.BELEDİYE TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN İŞLEMLER 13.İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ 14.İŞİN KONTROLÜ 15.İNŞAATTA KULLANILACAK MALZEMELER 16.MALZEME ONAYLARI 17.İMALAT İŞ PROGRAMI VE FİNANSMAN AKIŞ TABLOSU 18.İHZARAT PROGRAMI VE İHZARATLAR 19.İHZARAT TESBİTİ 20.TEKNİK PERSONEL 21.GECİKME VE DİĞER CEZALAR 22.VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLAR 23.S.S.K. İŞLEMLERİ 24.İMALAT ONAYLARI 25.KEŞİFTE İLAVE VE ÇIKARTMALAR 26.HAKEDİŞLER YE ÖDEME ESASLARI 27.YILLIK FİYAT ESKALASYONU 28.NAKLİYE, YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ 29.KEŞİFTE BULUNMAYAN VE FİYATI BELLİ OLMAYAN İŞLER 30.İŞ AVANSI 31.İŞİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 32.KESİN TEMİNAT 33.KESİN HESAPLAR 34.KAZI İŞLERİ 35.YAPININ İLK MUAYENESİ 36.GEÇİCİ KABUL 37.KESİN KABUL 38.GEÇİCİ İŞGAL 39.TEMİNATIN İADE EDİLMESİ 40.İŞYERİNİN TEMİZLENMESİ 41.YAPININ KORUNMASI 42.İŞÇİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 43.İŞÇİLERİN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERİ 44.İŞ KAZALARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ 45.İŞİN DEVREDİLMESİ 46.SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HUSUSLAR 47.İŞİN YAPILMAMASI DURUMU 48.SÖZLEŞMENİN FESHİ 49.MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ VEYA İFLASI 50.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 51.TARAFLARIN KANUNİ KONUTU     SÖZLEŞME

MADDE 1.    TARAFLAR

Bir taraftan ________________________(İŞVEREN olarak anılacaktır ile diğer taraftan _____________________                             (Müteahhit olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Sözleşme akdedilmiştir.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin konusu ____________________ Belediyesi _____________________ Toplu Konut Bölgesinde bulunan ve tapunun ______________________kayıtlı arsa(lar) üzerinde yapılacak ____________________ne ait _____adet konutun komple anahtar teslimi bina inşaatları ile bu binalara ait ada (arsa) içi altyapı tesisleri ve genel şebeke bağlantıları ve çevre tanzimi işlerinin bu Sözleşme eki projelerine uygun olarak yapılmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ

İşbu Sözleşme konusu işlerin tamamı, toplam ____________________TL SABİT BEDELLE Müteahhide ihale edilmiştir.   Bu bedel Sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre yıllık olarak kalan işler için eskale edilerek uygulanacak ve bunun dışında hiçbir bedel artışı ödenmeyecektir.

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Müteahhit taahhüdüne ait bütün hususlarda bu Sözleşmeye ve buna bağlı aşağıdaki eklerde yeralan hükümlere uymaya mecburdur. Sözleşme eklerindeki hükümlerin birbirleri ile çelişkili olduğu durumlarda tarafların seçecekleri birer hakem ile Toplu Konut Bölgesi Kontrol Amirinden oluşan hakem heyetinin alacağı karara uyulur. Sözleşme hükümlerine uygun olmayan veya aykırı olan Sözleşme Eki hükümleri geçersiz sayılır.

 1. a) İhale Şartnamesi
 2. b) Özel Teknik ve İdari Şartname
 3. c) İş Programı ve Finansman Akış Tablosu
 4. d) İhzarat Programı
 5. e) Hakediş Puan Cetveli
 6. f) Hakediş Raporu Örneği
 7. g) Mahal Listesi
 8. h) Zemin Emniyet Gerilmesi Tayini Raporları

ı) Jeolojik, Arkeolojik ve Toprak Vasfı Raporları

 1. i) Uygulama Projeleri (Dökümü İhale Şartnamesinde)
 2. j) Metrajlar ve Keşif Özeti
 3. k) Toplu Konut Bölgesi Kontrolluk Sözleşmesi
 4. l) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi
 5. m) Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi
 6. n) B.İ.B. Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi
 7. o) B.İ.B. Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi

ö) B.İ.B. Birim Fiyat Cetvelleri

 1. p) B.İ.B. Rayiç Cetvelleri
 2. r) B.İ B. Birim Fiyat Tarifleri
 3. s) Türk Standardları Enstitüsünün yapı malzemelerine ve

projelendirme hizmetlerine ilişkin standardları ş) Toplu Konut Bölgesi Kontrollük Sözleşmesi

MADDE 5.   İŞİN SÜRESİ

Müteahhit Sözle şmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasından itibaren ___ takvim günü sonunda işleri bitirecektir. İşin süresi, iş mahallindeki iklim koşulları ve diğer fiziki koşullar dikkate alınarak tesbit edilmiştir.

MADDE 6. SÜRE UZATIMI

Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Müteahhit en geç 7 iş günü içinde durumu yazılı olarak İdareye bildirerek süre uzatımı talep eder. Verilecek süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tesbit edilir. Müteahhidin süre uzatımı talebi, süre uzatımına neden olan olayın son bulmasından sonra en geç 7 gün içinde Toplu Konut Bölgesi Kontrol Amirliğince karara bağlanır;

 1. a) Kısmi veya Genel Seferberlik ilan edilmesi.
 2. b) Kanuni grev, bulaşıcı hastalık ve işte gerileme yaratan deprem, su baskını, yangın, heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi.
 3. c) İşverenin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.
 4. d) Hakediş ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.
 5. e) İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.

 

MADDE 7. YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA

Müteahhit Sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra, İşverenin yazılı davetini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yer teslim almaya ve yer tesliminden itibaren en geç 7 iş günü içinde de işe başlamaya mecburdur. Yer teslimi ve işe başlama taraflar arasında tanzim edilecek bir tutanakla tesbit edilir. Yer tesliminde inşaat yapılacak imar adalarının (veya parsellerinin) köşe kazıkları aplikasyon planına uygun olarak arazide tesbit edilerek Müteahhide teslim edilecektir. Müteahhit bu köşe noktalarını tahrip olmayacak ve kaybolmayacak biçimde tahkim etmeye ve işin sonuna kadar muhafaza etmeye mecburdur. Yer teslimini müteakip, inşaatın yapımı için gerekli şantiye ve sabit tesisler, Müteahhit tarafından kurulur. Bu hazırlık ve tesisler için Müteahhide herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 8. İŞYERİNİN EMNİYETİ VE SİGORTA

Müteahhit, ilgili mevzuat ve Yönetmelikler çerçevesinde iş yerinin emniyeti ve muhafazasını sağlayacak tedbirleri almak zorundadır. Şantiye bünyesinde bulunan her türlü ihzarat malzemesi ile diğer taşınabilir değerlerin muhafazası, Müteahhidin sorumluluğundadır. Yangın, deprem, hırsızlık, sabotaj vs. hasarlara (all-risk) karşı olmak üzere, inşaat işlerine başlandığı andan itibaren, bu Sözleşmeye göre yapılacak inşaat ve tesisat imalatları ile ihzarat malzemeleri sigorta  mevzuatına  göre  acentelik  işlemleri yapan Sigorta Şirketlerince İŞVEREN lehine sigortalanacak ve sigorta süresi geçici kabul tarihine kadar olacaktır. Sigortaya ait prim ve masraflar Müteahhide aittir. Müteahhit, hasar oluşunda sigortaca ödenecek bedelden başka, İşverenden para isteyemez ve hasarın sorumluluğu Müteahhide ait olacaktır.   Müteahhit, inşaatın sigortalanması ile ilgili olarak tüm işlemleri bu Sözleşmenin akdini müteakip en geç 30 gün içinde yaptırarak sigorta işlemine ait poliçeyi İşverene vermek zorundadır. Sigorta poliçesi İşverene ibraz edilmedikçe Müteahhide hakediş ödemesi yapılmaz.

MADDE 9. ŞANTİYE SU VE ELEKTRİĞİ

İş için gerekli olan su ve elektrik teminine İşveren mecbur değildir. İşveren, su ve elektrik temini için resmi kuruluşlarla olan temaslarda Müteahhide yardımcı olabilir. Ancak, işyeri veya civarında İşverene ait su ve elektrik varsa, Müteahhit bedelini ödemek suretiyle bunlardan yararlanabilir.   Su ve elektrik temini, Sözleşmenin kapsamında olan ada içi altyapı tesislerinin yapımı ile sağlanabiliyorsa, ada içi su ve elektrik işleri projesine göre ve öncelikle Müteahhit tarafından yapılarak su ve elektrik temin edilir. Aksi halde, Müteahhit su ve elektrik temini için istediği şekilde geçici tesis yapabilir ve bu tesisleri için bitimi ile söker. Geçici tesisler için Müteahhide ek bir bedel ödenmez.     MADDE 10. YOLLAR VE TRAFİK   Müteahhit Sözleşmenin imza tarihinde trafiğe açık olan yolların durumunu incelemiş ve yolların durumunda mevsim koşullarına göre ortaya çıkabilecek değişmeleri dikkate alarak Sözleşmeyi imzalamıştır. İşyerine ulaşımı sağlayan devlet yollarında, yolun trafiğe kapanmasına yol açan bir hasar meydana gelmesi halinde, işe tesir derecesine göre süre uzatımı verilir. Ancak, bu nedenle Müteahhit herhangi bir fiyat artışı veya ek bedel talep edemez.   İşyeri alanı içinde kalan veya işyerine ulaşım sağlanması için yapılması kaçınılmaz olan servis yollarında yapılacak yollar imar planı ve çevre düzeni projelerinde yer alıyorsa, bu yolların stablize bölümleri kalıcı olarak yapılarak bedelleri Müteahhide ödenebilir. Aksi halde, Müteahhit işyerine ait servis yollarını bedelsiz olarak yapmak zorundadır.     MADDE 11. İNŞAAT VE TESİSAT PROJELERİ   İhale Şartnamesinin 19. Maddesinde sayılan uygulama projeleri ve ekleri, Müteahhide yer tesliminden önce karşılıklı imzalanarak ve bu Sözleşmenin eki sayılarak tutanakla teslim edilecektir. İşin yapımı sırasında, Müteahhit tarafından öngörülen veya İşveren tarafından yapılması zorunlu görülen proje revizyon ve tadilatları, tarafların sağlıyacakları mutabakata gõre, Müteahhit tarafından yaptırılarak İçverenin onayı ile uygulanır.   Yapılan proje tadilatları inşaatın yapımına ara verilmesini veya yavaşlatılmasını gerektirecek nitelikte ise gerekli süre uzatımı verilir. Proje tadilatları nedeni ile Müteahhide proje hizmetleri için veya ortaya çıkabilecek süre kayıpları nedeni ile herhangi bir fiyat artışı veya ek bedel ödenmez. Müteahhit, her türlü proje revizyonu ve tadilatını inşaatın yapımını en az etkileyecek şekilde ve teknik yönden makul olan en kısa sürede yaparak İşverenin onayına sunacaktır.     MADDE 12. BELEDİYE VE RESMİ KURUMLARDA YAPILACAK İŞLEMLER   Müteahhit Belediye nezdinde yapılması gereken temel ve subasman vizeleri, tadilat projesi tasdiki ve tadilat ruhsatı alınması ve iskan raporu alınması gibi işlemleri İşveren adına bedelsiz olarak takip ederek sonuçlandırır. Ayrıca, Konut Kredilerinin alınması için hazırlanacak belgeler ve yapılacak başvurular ve bunların takibi işlemleri ile, aracı Banka ile olan ilişkiler ve tapu dairelerindeki işlemler Müteahhit tarafından İşveren adına bedelsiz olarak takip edilecektir. Müteahhit tarafından yapılacak bu işlemler için sadece yapılan fatura veya resmi makbuzlu müsbet giderler İşveren tarafından Müteahhide ödenir.     MADDE 13. İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ   Müteahhit yer tesliminin yapılmasından itibaren 15 gün içinde, taahhüdü altındaki bu işin yeri ile iş konusunu ve mevzuat gereğince bildirilmesi gereken diğer bilgileri Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu ve gerekli diğer resmi kurumlara bildirerek, alacağı işyeri sicil numaralarını bağlı olduğu vergi dairesine bıldirerek muhtasar gelir hesap numarası alacaktır. Bu işlemlerle ilgili belgelerin kopyaları, Müteahhit tarafından İşverene ibraz edilecektir.             MADDE 14. İŞİN KONTROLÜ   Sözleşme konusu işlerin yapımı, Toplu Konut Bölgesi Kontrol Teşkilatı tarafından kontrol edilir. Taraflar, bu Sözleşmenin eki olan Kontrollük Sözleşmesi hükümlerine uymaya mecburdur. İşveren dilediği takdirde, imza yetkileri ve kanuni sorumluluk Toplu Konut Bölgesi Teşkilatında kalmak şartı ile, yapılacak işlerin kontrolünün sağlanması için işyerinde kendi adına, gerekli sayıda, mimar, mühendis, tekniker veya sürveyanı kontrol elemanı olarak bulundurabilir. İşveren’in bu suretle istihdam edeceği kontrol elemanları, Toplu Konut Bölgesi Kontrol Teşkilatının emrinde çalışacaktır. Ancak, kontrol elemanlarının yapılan işleri uygun bulması, Sözleşme ve eklerine aykırı olarak yapılan işlerin sorumluluğunu kaldırmaz. Bu sorumluluk Müteahhide aittir.   Müteahhit ile Kontrollük arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar, İşveren tarafından çözülür. Bu durumda anlaşmazlık konusu (3) üç gün içinde Müteahhit tarafından işverene yazılı olarak bildirilir. İşverenin konu hakkındaki kararına Müteahhit uymak zorundadır.   Yapım konusunda, Sözleşme ve eklerine göre yapılacak her türlü değişikliğin Müteahhide yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, Sözleşme ve eklerine aykırı veya değişik olarak yapılan işlerin sorumluluğu Müteahhide aittir.   İşveren, işyerindeki Müteahhit adına çalışanların faaliyetlerine doğrudan müdahale edemez. Bu işlem İşveren adına Kontrollük aracılığı ile yapılır ve gerekirse yazılı olarak Müteahhide işveren tarafından bildirilir. İşin yapımına ilişkin yazışmalar Müteahhitle İşveren arasında yapılır. Kontrolluk Müteahhide doğrudan yazılı tebligat yapamaz.     MADDE I5. KULLANILACAK MALZEMELER   Yapımda kullanılacak inşaat ve tesisat malzemeleri, mahal listesinde ve projelerde belirtilen nitelik ve evsafta ve Türk Standardları Enstitüsü standartlarına uygun olacaktır. Bu şartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk Müteahhide aittir.   Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standart dışı malzeme ile yapılan işler, Kontrollükçe kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse iş durdurulabilir. Bu hususta, Kontrollüğün talimatına Müteahhit tarafından süresi içinde itiraz edilebilir. Ancak, İşverenin bu itirazı kabul etmemesi halinde, uygun olmayan malzeme ile yapılan imalatlar Müteahhit tarafından derhal düzeltilecektir. Bu imalatlar yıkılarak yeniden yapılır veya yıkılmasına gerek duyulmayan durumlarda uygun bir nefaset indirimi uygulanır. Bu imalatların yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde, Müteahhidin bu hususa uymaması halinde, yıkım işlemi İşveren tarafından yaptırılarak, masrafları Müteahhidin hakedişinden kesilir.           MADDE 16. MALZEME ONAYLARI   Müteahhit, işin yapımında kullanılacak her türlü inşaat ve tesisat malzemesinin örneklerini, ihzarata başlamadan önce Kontrole gösterecek ve bu malzemenin temin yeri, marka, sınıf, kalite ve diğer özelliklerini belirtecektir. Kontrollükçe yapılacak inceleme sonucunda, malzeme uygun görüldüğü takdirde şekli İşveren tarafından belirlenecek olan MALZEME ONAY FORMU doldurularak, Müteahhit, İşveren ve Kontrollük tarafından imzalanır.   Malzeme onay formu imzalanmadan kullanılan malzelerin ve bunların kullanılması ile yapılacak imalatların sorumluluğu, Kontrollukça herhangi bir uyarı yapılmamış dahi olsa Müteahhide aittir.     MADDE 17 İMALAT İŞ PROGRAMI VE FİNANSMAN AKIŞ TABLOSU   Bu Sözleşmenin eki olan İmalat İş Programı ve Finansman Akış Tablosu iş süresince uygulanır. Müteahhit Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içinde, bu İş Programı ve Finansman Akış Tablosunu inceler ve alternatif önerileri varsa İşverene sunar. İşveren, Müteahhitce önerilen İş Programı ve Finansman Akış Tablosunu inceleyerek, gerekirse buna uygun şekilde değişiklik yapabilir.   İş Programında, iş süresi içinde her yılın sonu itibariyle yapılacak işler (İnşaat Hakediş Seviye Puanı olarak) ve buna karşılık olan yıllık toplam hakediş tutarı (Yıllık Ödenek) olarak belirtilecektir.   İşveren, gerekli gördüğü hallerde iş programında değişiklik yaparak, 30 gün öncesinden Müteahhide tebliğ ederek yeni iş programının uygulanmasını talep edebilir. Ancak, tebliğ edilen yeni iş programının gerektirdiği Finansman Akışı İşveren tarafından sağlanmak zorundadır.   Teknik nedenlerle, veya kanuni süre uzatımları nedeni ile iş programında değişiklik yapılması gerektiğinde Müteahhit hazırlayacağı yeni iş programını İşverenin onayına sunar. Yeni İş Programı ve buna uygun Finansman Akış Tablosu İşverenin onayı ile geçerli olur. İşverenin ödemelerinde aksama olması veya işin keşfini artıran proje tadilatları yapılması halinde de yeni iş programı hazırlanarak İşverenin onayı ile uygulanır. Ödemelerin aksaması halinde, yeni iş programı tanzim edilmediği takdirde, Müteahhidin imalat konusundaki yükümlülüğü, temin edilen ödeneğin karşılığı olan inşaat hakediş seviye puanı ile sınırlı kalır.   Kontrollük, İş Programının aksatılmadan takip edilmesini denetleyerek, aylık olarak durumu İşverene yazılı olarak rapor eder. İş Programının uygulanmasında aksama  ve  gecikmeler  olması  halinde, bu  Sözleşmenin 21. Maddesindeki ceza hükümleri uygulanır.   Müteahhidin, onaylı iş programının önüne geçerek, planlanandan daha fazla ve hızlı imalat yapması halinde, İşverenin ödeme yükümlülüğü, onaylı Finansman Akış Tablosu ile sınırlı kalır. Müteahhit, bu nedenle ödenemeyen hakediş bölümleri için bir vade farkı veya fiyat artışı ya da farkı talep edemez. Ancak, uygulanacak yıllık eskalasyonlarda, Onaylı İş Programındaki imalat miktarları ile Finansman Akış Tablosundaki miktarlar esas alınarak, her yılın sonunda, fazla yapılan ve bedelì ödenemeyen işler için ertesi yılın fiyat eskalasyonu uygulanır.     MADDE 18. İHZARAT PROGRAMI VE İHZARATLAR   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat cetvellerinde gösterilen ihzarat listesinde yer alan malzemelere hakedişlerde ihzarat bedeli ödenir. İhzarat bedellerinin tesbitinde Sözleşme eki tip hakediş raporundaki esaslara uyulacaktır. Her türlü inşaat ve tesisat malzemesinin temini ve işyerinde depolanması, imalat iş programına uygun olarak yapılır. İşverenin kaynaklarını sarf ederek yapılacak imalatların aksamasına neden olacak şekilde ihzarat yapılmaz. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içinde Müteahhit tarafından hazırlanan bir ihzarat programı İşverenin onayı ile geçerli olacaktır.     MADDE 19. İHZARAT TESBİTİ YE KESİNTİ İŞLEMLERİ   Her yılın son günü itibariyle tanzim edilecek hakediş raporu, yıl sonu ihzarat ve imalat tesbitini sağlar. İhzaratlar, hakedişlere imalatın belli bir bölümü (yüzdesi) olarak, Hakediş İnşaat Seviye Puanına yansıdığından,yıl sonu tesbit hakedişinde elde edilen inşaat seviye Puanı, iş programı ile uyum içinde ise işin kalan bölümüne yıllık eskalasyon uygulanır ve ihzarat için ertesi yılda herhangi bir kesinti yapılmaz.     MADDE 20. TEKNİK PERSONEL   Müteahhit işin büyüklüğüne göre, bu Sözleşme eki Teknik ve idari Şartnamede gösterilen teknik personelin isimlerini, özgeçmiçleri ve belgeleriyle birlikte Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 iş günü içinde İşveren’e bildirir. İşveren bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip etmediğini l0 iş günü içinde Müteahhide tebliğ eder. Müteahhit bu tebliğe uygun olarak hareket ederek teknik kadrosunu İşverene onaylatmak zorundadır. İşveren bu tebliği yapmadığı takdirde, teklif edilen teknik kadro kabul edilmiş sayılır. Müteahhit bu vecibelerini yerine getirmediği takdirde, bu Sözleşmenin 21. Maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.   İşveren tarafından onaylanan teknik kadronun yetersizlik, ehliyetsizlik, tecrübesizlik, bilgisizlik gibi nedenlerle yapacakları hatalar ve bunların sonucunda ortaya çıkan kusurlu imalatların sorumluluğu Müteahhide aittir.   Şantiye Şefinin ve diğer teknik elemanların sürekli olarak Şantiyede bulunması zorunludur. Ancak, işle ilgili olarak şantiye dışında yapılacak hizmetler, yıllık izinler ve hastalık nedeni ile Şantiyede bulunmayan kadrolar için ceza uygulanmaz. Ancak, teknik elemanın hastalık izinlerinin bir yıl içinde 90 günü geçmesi halinde, İşverenin talebi ile yeni bir elemanın tayini gerekir. Şantiye Şefinin sürekli olarak şantiyede bulunması zorunlu olup, yukarıda sayılan nedenlerle işbaşında olmaması durumlarında, yerine mutlaka vekil tayin ederek Kontrollüğe bildirecektir. Tesisat ve elektrik işlerine ilişkin teknik personelin, bu işlerin yapımı devam ettiği sürelerde iş başında bulunması esas alınır. MADDE 21. GECİKME VE DİĞER CEZALAR   Müteahhit Sözleşmenin imzalanmasından sonra, bu Sözleşmenin 5. ve 7. Maddesinde gösterilen süreler içinde işe başlamadığı veya süresi içinde işi bitirmediği takdirde her geçen gün için için ihale bedelinin binde biri kadar gecikme cezası öder. Bu gecikme 30 günü geçerse, İşveren geciken her gün için bu cezayı alarak beklemekte veya Sözleşmeyi feshederek işi tasfiye etmekte serbesttir.   Müteahhidin, bu Sözleşmenin 17. ve 18. Maddelerinde belirtilen imalat ve ihzarat programlarına uymaması ve programlara göre yapılması gereken işleri önemli ölçüde aksatması halinde, durum İşeren tarafından yazılı olarak ihtar edilerek, bu gecikme ve aksamaların telafi edilmesi için uygun bir süre verilir. Bu süre içinde Müteahhidin, İşverence kabul edilebilecek geçerli mazereti olmadan, gecikmeleri telafi etmemesi veya buna gayret göstermemesi halinde, İş Programına uymamak nedeni ile, ihbar süresinin dolmasından sonraki her gün için ihale bedelinin onbinde beşi oranında ceza kesilir.   Bu Sözleşmede belirtilen nedenlerle İş Programı, İhzarat Programı ve Finansman Akış Tablosunun yeniden tanzim edilmesi gerektiğinde, Müteahhit tarafından hazırlanması gereken yeni programların İşverenin onayına sunulmasında gecikilen gün başna ihale bedelinin onbinde biri oranında ceza tahakkuk ettirilir.   Müteahhidin, teknik personel listesini zamanında vermemesi halinde, günlük olarak ihale bedelinin onbinde ikisi oranında ceza tahakkuk ettirilir. Ayrıca, onaylanan teknik personelin işyerinde bulundurulmaması halinde, Şantiye Şefi için günlük olarak ihale bedelinin onbinde biri, diğer teknik elemanlar içinse bunun yarısı kadar ceza tahakkuk ettirilir.   Bu maddede sayılan cezalar, tahakkuk ettirildikleri ayı takip eden hakedişten kesilerek mahsup edilir. Müteahhidin hakedişinin tahakkuk eden cezaları karşılamamaeı halinde kesin teminattan tahsil edilecektir. Tahakkuk ettirilecek cezaların toplamı ihale bedelinin % 15 ini geçemez.     MADDE 22. VERGİ, RESİM, HARÇ YE MASRAFLAR   İhaleye, Sözleşmeye ve işin yapılmasına ilişkin her türlü vergi,resim ve harçlar ile diğer masraflar Müteahhide aittir. Bu vergi, resim ve harçlarda Sözleşme süresi içinde meydana gelebilecek her türlü artışlar da Müteahhit tarafından karşılanır.   İnşaatın yapılacağı arsanın ve yapılacak binaların mülkiyetine ilişkin ve mal sahibi sıfatı ile İşveren adına tahakkuk edecek emlak vergileri, tapulama masrafları,numarataj harcı vb. vergi, resim ve harçlar İşveren tarafından karşılanır.   “Katma Değer Vergisi istisnaları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanır”         MADDE 23. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ   Müteahhit işyerinde çalıştırdığı işçi ve personelin işe giriş ve çıkışlarını kanuni süresi içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirecek ve çalışanlara ait ücret bordrolarını tanzim ederek, sigorta primlerini ve muhtasar vergileri ile bordro üzerinden tahakkuk ettirilen diğer ödemeleri mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirerek ilgili kurumlara bildirecek ve zamanında ödeyecektir.     MADDE 24. İMALAT ONAYLARI   İnşaat bünyesinde yapılacak her imalatın (özellikle ince inşaat  işlerinde)  bir  örneği  Müteahhit  tarafından yapıldıktan sonra, Kontrol tarafından yerinde incelenerek, uygulama ve detay projelerine ve Şartnamelere uygunluğu kontrol edilir. Gerekli hallerde, bu uygulamalarda projelere ve Şartnamelere uygunluk sağlanması için değişiklik ve yeniden yapım Kontrollükçe istenebilir. Yapılan örnek imalatlar, Kontrollükçe bu suretle onaylanır ve tutanağa bağlanır. Onaylanan imalatlar, bu şekline ve nefasetine uygun olarak devam ettirilerek tamamlanır. Onay verilecek imalat birimleri Kontrollukça belirlenerek, İşveren tarafından Müteahhide yazılı olarak bildirilir.     MADDE 25. KEŞİFTE İLAVE VE ÇIKARTMALAR   İşin yapıldığı süre içinde, İşveren işin belli bölümlerini yaptırmaktan vazgeçebilir veya Sözleşme kapsamında bulunmayan bazı ilave işlerin yapılmasını talep edebilir yada mahal listesinde işin bedelini artıracak veya eksiltecek şekilde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerin veya işte arttırma veya azaltmaların zorunlu bir nedene dayalı olması gerekir. İşin, yapımından vazgeçilecek bölümleri,konutların oturulmasına ve kullanılmasına mani olacak veya kullanımda tehlike yaratacak mahiyette olamaz.   İşin bedelini azaltacak veya arttıracak olan bu tür değişiklikler nedeni ile ortaya çıkacak bedel farkı veya tenzili taraflarca yapılacak rızai anlaşma ile belirlenir Ancak, bu bedellerin tesbitinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiç ve birim fiyatları ile piyasa rayiçleri dikkate alınacaktır.   İşveren tarafından yapılacak bu tür değişiklikler Müteahhide, ilgili işin yapılmasına başlanmadan en az 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirilecektir. Yapılan değişiklik nedeni ile kullanılamayan onaylı ihzarat Programına göre Müteahhit tarafından şantiyeye getirilmiş bulunan ihzarat malzemeleri nedeni ile Müteahhidin uğradıgı zararlar işverence karşılanır. Ancak, Müteahhidin İşveren tarafından yapılan bu değişikliklere itiraz hakkı yoktur.   Keşifte artış veya azalışa yol açan değişiklik, iptal veya ilavelerin olması halinde, yeni iş programı Müteahhit tarafından 15 gün içinde tanzim edilerek İşverenin onayına sunulur. İş Programının zamanında tanzim edilmemesi halinde, bu Sözleşmenin 21. Maddesinde belirtilen cezalar kesilir.   Keşifte meydana gelen artış ve azalış halinde, işin süresi artış veya azalışın ihale bedeline oranı nisbetinde uzatılır veya kısaltılır.     MADDE 26. HAKEDİŞLER VE ÖDEME ESASLARI   Hakedişlerin tanziminde, bu Sözleşme ekinde yer alan HakediçşPuan Cetveli esas alınarak inşaat seviyesi puanı tesbit edilir. Hakedişler, Sözleşme ekinde yer alan tip hakediş raporu formları üzerinde yapılacaktır.   Yapılacak her hakediş arasında, inşaat seviye puanının en az % 5 ilerlemiş olması gerekir. Ancak, her yılın son günü itibariyle, ilerleme durumu dikkate alınmaksızın, Yıl Sonu Tesbit Hakedişi tanzim edilecektir.   Hakedişler, Müteahhidin yazılı talebi üzerine Kontrollükçe tanzim edilir ve İşverenin onayı ile kesinleşir. Müteahhidin tanzim edilen hakediş raporuna itirazı vaki ise, kontrolün tanziminden sonra, Müteahhitlikçe imzalanmasında itiraz şerhi konularak, itiraz edilen hususlar yazılı olarak hakediş raporuna ilave edilir. İşveren, hakedişi onaylamadan önce, Müteahhidin itirazını inceleyerek sonuca bağlayacaktır. İşverenin bu hususta verdiği karara Müteahhit uymak zorundadır. Hakedişin tanzimi için Müteahhidin yazılı başvurusundan itibaren üç iş günü içinde Kontrollük tarafından hakediş tanzim edilerek İşverene sevk edilecek ve üç iş günü içinde işveren tarafından incelenerek onaylanacaktır. Onaylanan hakedişler, aynı gün Konut Kredisine aracılık yapan banka şubesine ibraz edilir.   Tanzim edilen, Kontrollük ve İşveren’ce onaylanan hakediş raporları Banka Teknik Elemanının en geç 7 gün içinde yapacağı inceleme ve onayı ile kesinleşir ve oluşan Müteahhit alacakları hakediş raporunun kesinleşmesini takip eden ayın ikinci iş gününde banka tarafından ve Konut Yapım Hesabından ödenir. Hakediş alacaklarının bir aydan fazla süre ödenmemesi halinde, alacak bakiyesi üzerinden, ve hakedişin onay tarihinden başlamak üzere aylık olarak, DİE’nin o aya ait toptan eşya fiyat endeksi artışı nisbetinde gecikme farkı ödenecektir. Herhangi bir hakedişle tahakkuk eden alacağın, üç aydan fazla sürede ödenmemesi halinde Müteahhit  işin    tasfiyesini  veya   bu   Sözleşmenin  31. Maddesi çerçevesinde işin geçici olarak durdurulmasını isteyebilir. Bu durumda, yıllık fiyat eskalasyonu uygulaması, gerçekleşen ödeneğe göre yapılacaktır.     MADDE 27. YILLIK FİYAT ESKALASYONU   Bu Sözleşmeye göre tanzim edilecek ve onaylanacak İş ve İhzarat Programları ve bu programlara uygun olarak hazırlanan Finansman Akış Tablosu ile, inşaatın her yılın sonuna kadar ne kadarının yapılacağı (hakediş inşaat seviyesi puanı olarak) ve ödeneceği belirlenmiştir.   Sözleşmeye göre, yıl sonunda ulaşılması gereken inşaat seviye puanının üstünde kalan inşaat için, her yılın başından itibaren kalan inşaat bedeli (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ilan edilen Konut Birim Maliyeti Artış Oranında) arttırılır.   İnşaat ihale bedelinin l00’e bölünmesi ile her puana düşen inşaat bedeli hesaplanacaktır. Yıl sonu itibariyle onaylanan inşaat seviye puanı, yüz puandan çıkartılarak, kalan inşaat yüzdesi bulunur. Kalan inşaat yüzdesinin, puan başına inşaat bedeli ile çarpılması ile kalan inşaat bedeli bulunur ve kalan inşaat bedeli Konut Birim Maliyeti Artış Katsayısı oranında yıllık olarak eskale edilir. Böylece, Sözleşme yılını takip eden yıllarda, İnşaat seviye puanı başına düşen bedel eskale edilmiş olarak hakediş raporları tanzim edilir.   Yıllık fiyat eskalasyonu uygulaması, İşverenin onayı ile   kabul edilen süre uzatımları nedeni ile uzatılan Sözleşme süresi boyunca da yapılacaktır. Ancak, Müteahhidin işi zamanında bitirmemesi ve gecikmeli olarak sürdürmesi halinde yıllık fiyat eskalasyonu uygulaması yapılmaz. Müteahhit, gecikmeli olarak işi sürdürdüğü süre boyunca, Sözleşme süresinin dolmasından önce uygulanan son yıllık fiyat eskalasyonuna göre işe devam etmeye ve bltirmeye mecburdur.   Bu maddede belirtilen eskalasyon fiyat farkı dışında, Müteahhide, yıl içinde veya yıllar arasında meydana gelebilecek malzeme, işçilik, nakliye veya diğer hususlardaki fiyat artışları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı veya ek bedel ödenmez.   Müteahhidin, yıl sonu itibariyle,İş Programında belirtilen seviyeye ulaşmaması halinde, bu seviyeye ulaşıncaya kadar, bir önceki yılın eskale edilmemiş fiyatları ile ödeme yapılır.   Müteahhit kendi isteği ile ve ödeme garantisi aramadan işleri Programlanandan önde sürdürürse, işveren işin programın önünde seyreden bölümüne ait ödemeleri yapmak zorunda olmayacaktır. Ancak, programın önünde yapılan işlerle ilgili olarak İşveren ödeme yapabildiği takdirde, ödemeler işin yapıldığı yılın fiyatı ile yapılır. Yıl sonu itibariyle, Müteahhidin iş programının önünde yapmış olduğu işlerden bedeli ödenemeyen kısmı için, bir sonraki yılın (eskale edilmiş) fiyatları uygulanacaktır.     MADDE 28. NAKLİYE İŞLERİ   Bu Sözleşme konusu işlerin yapılması için gerçekleştirilecek nakliye işlerinde, her türlü mesafeler ve yol koşulları Müteahhit tarafından incelenmiş ve işin gerektirdiği malzemelerin temin yerleri etüd edilmiş ve Sözleşme fiyatına dahil edilmiştir.  Müteahhit, öngördüğü yol, mesafe, ulaşım koşullarının değiştiğini öne sürerek, Sözleşme fiyatı içinde sayılan nakliye bedelleri için herhangi bir artış veya bedel farkı talep edemez. Nakliyeler sırasında, işyeri dışında veya içinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarların sorumluluğu Müteahhide aittir.     MADDE 29. SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLLER   Bu Sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içinde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşmeye ek olarak düzenlenecek protokollerle, bu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlar ile işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar düzenlenebilir. Bu protokollerde bu Sözleşmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir.     MADDE 30. İŞ AVANSI   Yer tesliminden ve iş ve ihzarat programının kesinleşmesinden sonra, Müteahhidin yazılı talebi üzerine, onaylanan ihzarat programında öngörülen malzemelerin satın alınarak işyerinde depolanması ve şantiyenin kuruluş aşamasındaki yatırımlar için İşveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere için bedelinin %___’si olan _________________ TL iş avansı verilir.   Müteahhidin bu avansı alabilmesi için, İşverene yapacağı yazılı başvurusunda, bu Sözleşme eki iş ve ihzarat programına uygun olarak haraket edeceğini ve bu avansı tahsis edeceği her bir inşaat malzemesi ve yatırım kaleminin miktarını ve tutarını içeren detaylı bir beyanname ve taahhütname vermesi şarttır.   İş avansının miktarı kadar kesin teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartı ile, İşveren lehine teminat verilecektir.   İş avansı, avansın verildiği tarihten sonraki ilk hakediten başlamak üzere, her hakedişten avansın % 20 si orarıında kesinti yapılarak mahsup edilecektir. SözleŞme yılının sonunda, Müteahhit üzerinde kalan avans miktarı                                                            ertesi yıla kalan iş miktarından indirilerek, sadece kalan bakiyeye yıllık fiyat eskalasyonu uygulanır.   İş avansının başka amaçlarla kullanıldığı veya iş ve ihzarat programı ile Müteahhit tarafından verilen avans talebine ait  beyanname ve  taahhütnameye  uygun olarak kullanılmadığı tesbit edildiği takdirde, Müteahhide yapılacak 15 gün süreli yazılı uyarıya rağmen durum değişmediği takdirde, verilen iş avansı ilk hakedişten tamamen kesilerek mahsup edilir. Hakediş tutarı avansın miktarını karşılamadığı takdirde, İşveren avans teminatını nakde çevirerek avansın tamamının mahsup edilmesinde yetkilidir. Bu durumda avans teminatı (veya teminatın mahsup edilmeyen kısmı) Müteahhide iade edilir.     MADDE 31. İŞİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI   İşverenin ödeme programında (finansman akış tablosunda) beklenmeyen önemli aksaklıkların ortaya çıkması halinde, için iş programına uygun şekilde devam ettirilemeyeceği İşveren tarafından anlaşıldığı takdirde, İşveren İş Programını değiştirerek işin yavaşlatılmasını talep edebileceği gibi, işin geçici bir süre için tamamen durdurulmasını da talep edebilir. Bu durum bir iş durdurma tutanağı ile tesbit edilerek, iş durdurma gününe kadar yapılan imalat ve ihzarat durumunu belirleyen bir hakediş raporu tanzim edilir. Bu hakedişin tahakkukundan sonra, Müteahhit dilediği takdirde, kendi olanakları ile işe devam edebilir. Bu şekilde işe devam olunması halinde, iş durdurmadan sonra yapılan imalat ve ihzarat bedellerinin süresi içinde ödenmesi, İşveren açısından zorunlu olmayacaktır. İşin durdurulma süresi bir seferde iki ay ve yılda toplam üç aydan fazla olduğu takdirde, Müteahhidin işin tasfiyesini talep etme hakkı doğar. İşin durdurulduğu süre içinde yapılan işlerin bedellerinin aynı yıl içinde ödenmemesi halinde, yapılan bu işlerin karşılığı olan bedeller için ertesi yılın Yıllık Fiyat Eskalasyonu uygulanır.     MADDE 32. KESİN TEMİNAT   Bu işe ait kesin teminat tutarı için ihale bedelinin  % 6’sı nisbetinde olup, kesin teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir.

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası (nakit olarak).

 

 1. b) Maliye Bakanlığınca mektupları teminat olarak kabul

edilecek bankalardan alınan süresiz kesin teminat mektupları.

 1. c) Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve

hazine bonoları (Nominal değerleri üzerinden).

 1. d) İşveren tarafından kabul edilecek gayrımenkul ipoteği (ipotek edilecek gayrımenkulün değeri ve ipotek miktarı hesaplanan kesin teminat tutarının asgari iki katı kadar olacaktır).

İşin devamı sırasında, İşveren tarafından yapımına karar verilen ilave işler ile keşif artışına neden olan proje ve mahal listesi değişiklikleri nedeni ile artan keşif miktarıkadar ilave kesin teminat, İşveren tarafından yazılı olarak talep edilir. Bu talep üzerine en geç 15 gün içinde ilave kesin teminat Müteahhit tarafından verilecektir.İlave teminat verilmediği sürece hakediş ödemeleri yapılmaz.     MADDE 33. KESİN HESAPLAR   Her yıl içinde yapılan imalat ve ihzaratları yıl sonu itibariyle tesbit hakedişleri ile kesinleşir. İşin geçici kabulünü ( veya tasfiye kabulünü ) müteakip, yapılan tüm işlerin kesin hesaplarına dayalı olarak kesin hakediş raporu düzenlenir.     MADDE 34. KAZI VE DOLGU İŞLERİ   Yapılacak inşaatlara ait temel ve şebeke kazı işleri ile temel, subasman, şebeke kanalları ve çevre dolgu işleri projedeki detaylara (projede detaylar yoksa tanzim edilecek rölöve ve ataşmanlara) göre yapılacaktır. Kazıdan çıkan malzemenin döküleceği veya serileceği alan ile dolguda kullanılacak malzemenin temin yeri bu Sözleşme eki teknik ve İdari Şartnamede gösterilmiştir.   Yapılacak her türlü dolgunun serilerek düzeltilmesi ve tekniğine uygun olarak sıkıştırılması zorunludur. Subasman sandık dolguları veya temel dolguları bir seferde en fazla 50cm kalınlıkta malzeme serilerek, sulanıp sıkıştırıldıktan sonra, tabakalar halinde yapılacaktır. Malzemenin yeterli ölçüde sıkıştırılmaması nedeni ile ortaya çıkabilecek çökmelerin yol açtığı zararlar Müteahhit tarafından karşılanır.         MADDE 35. YAPILARIN İLK MUAYENESİ   Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken günde veya Müteahhidin işi erken bitirmesi halinde bu durumu yazılı olarak bildirmesinden sonra en fazla 7 gün içinde, Müteahhit veya vekili ile birlikte Kontrol Mühendisi tarafından, yapılan işler mahallinde tetkik edilerek mevcut durum bir tutanakla tesbit edilir.   İş geçici kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren bir tutanak tanzim edilir ve bu tutanak ile işin bitirilmesi için gerekli yaklaşık süre de belirtilerek durum işverene bildirilir. Yapılan bu ilk muayenede Müteahhit veya vekili hazır bulunmazsa işlem gıyabında yapılarak durum tutanakta belirtilir.   Müteahhit, İlk Muayene tutanağında belirtilen süre içinde işi geçici kabule hazır hale getirmeye mecburdur.     MADDE 36. GEÇİCİ KABUL   Sözleşme konusu işlerin tamamlanmasından sonra, Müteahhit yazılı olarak geçici kabulün yapılmasını talep eder. Yapılan işlerdeki kusur ve noksanların Sözleşme kapsamındaki işlerin % 5’inden az olması halinde ve bu noksan ve kusurların konutun kullanılmasını engellemeyecek detaylardan olması halinde, geçici kabul işlemi başlatılır.   Geçici kabul işlemi, Müteahhit veya vekili, İşveren tarafından atanacak en az iki mühendis ile kontrol mühendisinden oluşur. Kabul heyetinde İşvereni temsilen en az bir inşaat mühendisi, bir makina mühendisi ve bir elektrik mühendisi bulunacaktır.   Geçici kabul için, yapılan inşaat ve tesisat işleri incelenerek tüm eksik ve kusurlar tesbit edilecektir. Tesbit edilen bu eksik ve kusurların giderilmesi ve tamamlanması için, kabul heyeti tarafından teknik yönden uygun bir süre verilir. Kusurlu işlerin yıkılarak veya sökülerek yeniden yapılması istenir. Ancak, yıkım veya sökümünde güçlük bulunan ve mevcut hali ile kullanılabilir durumda olan kusurlar için, uygun bir nefaset indirimi tesbit edilerek işin kabulü yapılabilir. Geçici kabul konusunda yapılan tesbitler ve varsa uygulanacak nefaset indirimleri bir geçici kabul tutanağı halinde yazılır.   Müteahhit, geçici kabul tutanağına itiraz hakkına sahiptir. Bu durumda, tutanağı itiraz şerhi ile imzalamak ve itiraz ettiği hususları yazılı olarak geçici kabul tutanağına ilave etmek zorundadır. Geçici kabul tutanağı ile tesbit edilen eksik ve kusurlar aynı tutanakta belirtilen süre içinde Müteahhit tarafından tamamlanır. Verilen sürenin sonunda, geçici kabul heyetince yapılacak tesbitte eksik ve kusurların giderilmiş olması halinde geçici kabul işlemi sonuçlandırılmış olacaktır. Aksi halde, gecikme cezası uygulaması başlar ve bu Sözleşmenin cezalara ilişkin 21. Maddesine göre işlem yapılır.         MADDE 37. KESİN KABUL   Geçici kabulün sonuçlandırıldığı günden başlayarak bir yıllık teminat süresinın dolmasını müteakip, İşverenin yazılı daveti üzerine kesin kabul heyeti (geçici kabul heyeti ile aynı esaslara göre kurulur) oluşturularak, geçici kabul işlerindeki esaslara uyularak işin son kontrolü yapılır.Kesin kabule mani bir durum tesbit edilmediği takdirde, durum bir tutanakla belirlenerek kesin kabul işlemi tamamlanır. Konutların kullanımından doğan normal aşınma ve bozulmalardan kaynaklanan durumlar dışında, işin Sözleşme şartlarına uymayan şekilde ve kalitesiz yapılmasından kaynaklanan veya geçici kabul sırasında tesbit edilemeyen ve geçici kabulden sonra ortaya çıkmış kusurlar ve noksanlar tesbit edilerek kesin kabul tutanağına eklenir Tesbit edilen bu kusur ve noksanların tahmini bedelleri de tutanağa yazılır ve tamamlanmaları için uygun bir süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak tesbitte eksik ve kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul işlemi tamamlanır.     MADDE 38. GEÇİCİ İŞGAL   İşin yapımı tamamlanmadan önce, işin bitmiş kısımları İşverenin isteği üzerine geçici kabulu tazammum etmemek şartıyla Müteahhitle birlikte yapılacak bir tutanak ile İşverene teslim edilir. Bu hususta İşverence yapılacak talebe Müteahhitçe itirazda bulunulamaz. Bu tutanakta, teslim sırasındaki eksik ve kusurlu işlerin tam bir listesi çıkartılarak tutanağa eklenecektir.     MADDE 39. KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ   Müteahhidin kesin teminatı, kesin kabul işleminin sonuçlanmasından sonra ve Müteahhidin gerek İşveren ile ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu ile bir borç ilişkisinin kalmadığının tesbiti şartı ile iade edilir. Teminatın uygun görülen bir bölümü, Müteahhidin yazılı talebi üzerine yukarıdaki şartların durumu gözden geçirilerek İşveren tarafından iade edilebilir. İçin yapımı süresinde olduğu gibi, kesin kabul süresi içinde de teminat olarak verilen değerlerin değiştirilmesi için Müteahhitçe yapılacak talepler kabul edilir.     MADDE 40. İŞYERİNİN TEMİZLENMESİ   İşin tamamlanmasından sonra ve kesin hakedişin tanzim edilmesinden önce, Müteahhit işyerindeki fazla malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo, şantiye binası gibi geçici tesisleri sökerek işyerini ve binaların iç mekanlarını temizlemekle mükelleftir. Bu işler için bir bedel ödenmez. Bu işlerin Müteahhit tarafından yapılmaması halinde, kesin hesaplardan ihale bedelinin binde beşini geçmemek üzere takdir edilecek bir bedel kesilir. İşverenin şantiye için kurulmuş tesislerden kullanmak istediklerini geçici kabul heyeti ile Müteahhitin tesbit edecekleri rayiç bedel üzerinden satın alabilir.       MADDE 41. YAPILARIN KORUNMASI   İşveren tarafından teslim alınarak iskan edilmediği takdirde, kesin kabul tarihine kadar yapıların korunması sorumluluğu Müteahhide ait olacaktır. Bir yapının kısmen iskan edilmesi halinde Müteahhidin bu sorumluluğu yapının tamamı için ortadan kalkar. Geçici kabulden itibaren teslim alınmayan ve iskan edilmeyen yapıların doğal afetler nedeni ile uğrayabileceği hasar ve zararlardan ve yapıların sigortalanmasından İşveren sorumludur.     MADDE 42. İŞÇİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ     İşveren tarafından hilesi, görevi başaramaması, liyakatsizliği veya uygunsuz haraketleri görülüp, işbaşında bulunmasında mahzur görülen teknik eleman, kalfa, usta, işçi ve hizmetlileri Müteahhit derhal değiştirmek zorundadır.     MADDE 43. İŞÇİLERİN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERİ   Müteahhit, işçilerin hakedişlerini düzenli ödeyeceği gibi, inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiş olacaktır. Zamanında ödenmeyen işçi alacakları için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 15. Maddesi uygulanır.     MADDE 44. İŞ KAZALARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ   Müteahhit (Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) tüzüğü hükümlerini yerine getirmek ve bunlara ilişkin defter ve kayıtları Bölge Çalışma Müdürlüklerine tasdik ettirerek düzenli tutmakla yükümlüdür. Yapım sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği zararlardan doğrudan Müteahhit sorumludur. İşverenin veya Kontrolün bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.     MADDE 45. İŞİN DEVREDİLMESİ   İşbu Sözleşme ile Müteahhit tarafından taahhüt edilen hususlar veya sözleşme konusu işlerin tümü İşverenin yazılı izni olmadan hiçbir suretle üçüncü şahıslara devredilemez. Ayrıca, Müteahhidin bu Sözleşme konusu işlerden doğan hakediş alacakları, teminatları ve iş avansı hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez. Bu hususta Müteahhit ile üçüncü şahıslar arasında yapılmış Sözleşme ve anlaşmalar, Borçlar Kanununun 162. Maddesi çerçevesinde geçersiz sayılacaktır.     MADDE 46. SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HUSUSLAR   İşbu Sözleşmede bulunmayan hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının inşaat işlerinde uyguladığı genel hükümler ve teamüllere, ulusal ve uluslararası fen ve sanat kurallarına göre hareket edilir.   MADDE 47. İŞİN YAPILMAMASI DURUMU   Bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müteahhit Sözleşme konusu işleri yapmadığı veya yapımından vazgeçtiğini bildirdiği takdirde, usulüne göre ikaz ve ihtar edilir. Buna rağmen Müteahhidin tutumunun değişmemesi halinde, hüküm almaya gerek olmaksızın Sözleşme İşveren tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve Müteahhidin kesin teminatı irad kaydedilir. Bu durumda, İşverenin uğradığı zararlarla ilgili tazminat hakları mahfuzdur.     MADDE 48. SÖZLEŞMENİN FESHİ   Tarafların bu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmeleri halinde, mağdur olan taraf durumu yazılı olarak karşı tarafa ihtar ederek Sözleşme hükümlerine riayet edilmesini ister. Yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde durumun değişmemesi halinde mağdur taraf, hüküm almaya gerek olmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Fesih işlemi, noter kanalı ile karşı tarafa bildirilir ve işin tasfiyesi talep edilir.     MADDE 49. MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ VEYA İFLASI   Müteahhidin ölümü halinde, İşveren Sözleşmeyi yok saymaya veya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekli teminatı vererek taahhüdün yapılmasına talip olan varislere aynı şartlarla Sözleşmeyi devretmeye yetkilidir. Müteahhidin iflası halinde Sözleşme tasfiye edilerek iflasa ilişkin genel hükümlere göre mali işlemler sonuçlandırılır. İşin kalan bölümü ihale edilerek yapıma devam olunur.   MADDE 50. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ   Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözüm yeri, ____________ mahkemeleri ve icra daireleridir.       MADDE 51. TARAFLARIN KANUNİ KONUTU   Taraflar aşağıdaki adresleri kanuni konut olarak göstermişlerdir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler karşı tarafa noter kanalı ile en geç 7 gün içinde bildirilecektir. Aksi halde Sözleşmedeki adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.   İŞVEREN   ______________________________________________ ______________________________________________   MÜTEAHHİT ______________________________________________ ______________________________________________     İşbu Sözleşme, toplam 51 maddeden ibaret olup, taraflar arasında __/__/____ tarihinde beş nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

İŞVEREN                                                                            MÜTEAHHİT