Araç edinme maliyetine yönelik olarak; aşırı düşük teklif açıklaması

Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.II-918

Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Ozan Gurup Otomasyon Peysaj İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:2019/154399 İhale Kayıt Numaralı “Yarımada (Urla, Çeşme, Karaburun) Bölgesinde Bulunan Transfer İstasyonlarına Gelen Katı Atıkların Harmandalı Düzenli Katı Atık Tesisine Transfer” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN AŞIRI DÜŞÜK İNCELEME
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 03.05.2019 tarihinde açık ihale usulüile gerçekleştirilen “Yarımada (Urla, Çeşme, Karaburun) Bölgesinde Bulunan Transfer İstasyonlarına Gelen Katı Atıkların Harmandalı Düzenli Katı Atık Tesisine Transfer” ihalesine ilişkin olarak Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ozan Gurup Otomasyon Peysaj İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 18.06.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.07.2019 tarih ve 26717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

İş süresince çalıştırılacak olan 7 adet çekici tır ile 8 adet semi-treylerin yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi, sigorta, montaj-demontaj ve diğer giderlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının formülü olduğu belirtilen aşağıda yer alan formül ile belirlendiği,

Yedek Parça: A*0,000044

Tamir-Bakım: A*0,000011

Sermaye Faizi ve Sigorta: A*0,000023

Montaj ve Demontaj: A*0,00001

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının makine ve analizlerde kullanılan formülünün ve katsayılarının hesaplama şeklinin aşağıda yer verilen şekilde olduğu, isteklinin öz malı olan araç ve ekipmanlarının maliyet hesabı için formülde yer alan katsayıların kullanılması gerektiği,

Amortisman: A/N1

Yedek Parça: 0,53 A/N1

Tamir-Bakım: 0,13 A/N1

Sigorta ve diğer giderler: 0,08 (N+1)A/2N1

Nakil Montaj ve Demontaj: 0,02A/n

A: Araç ve makinelerin satın alma bedeli (TL), N: Amortisman müddeti (sene), N1: Amortisman müddeti (saat), n: Makinenin bir yılda çalıştığı süre (saat)

333 ve 458 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde amortismana tabi kıymetler listesinde çekicilerin faydalı ömürlerinin 5 yıl, treyler ve römorkların ise 6 yıl olduğunun belirtildiği, bu doğrultuda yukarıda yer alan formülde çekiciler için N değerinin 5, N1 değerinin 8000, semi treyler için N değerinin 6, N1 değerinin 12000 olarak “n” değerinin ise 2000 olarak esas alınması ve hesaplamanın bu şekilde yapılması gerektiği, anılan isteklinin kullandığı formül ve katsayılarının Çevre Şehircilik Bakanlığının analizlerde kullanılan formül ve katsayıları ile uyarlık göstermediği, ayrıca bu kapsamda anılan istekli tarafından herhangi bir tevsik edici bilgi ve belge veya dayanağın açıklama ekinde sunulmadığı, faydalı ömür süreleri birbiri aynı olmayan çekici ve semi treyler için aynı formülün kullanılmış olmasının ve hiçbir katsayının kullanılmamış olmasının söz konusu hesaplama yönteminin bir veriye dayanmadığının göstergesi olduğu,

– Açıklama ekinde sadece 1 aracın edinme maliyet bedeline ilişkin faturanın sunulduğu, diğer araçların edinme maliyet bedeline ilişkin fatura bilgileri ya da muhasebe kayıtlarının yer almadığı, anılan 1 aracın alış faturasındaki değerin eksik hesaplandığı ve lehine fiyat avantajı sağlandığı, sadece 1 aracın alış faturasının esas alınarak hesaplamanın yapıldığı, dolayısıyla hesaplamanın yanlış yapıldığı,

– Araçların ve ekipmanların amortisman giderlerine ait hesaplamanın yapılmadığı, söz konusu gider kalemleri için kiralama yapılarak fiyat tekliflerinin alındığı,

İhale konusu işte kullanılacak olan çekici tırın amortisman ömrünün 5 yıl, semi treylerin (yarı römork) ise 6 yıl olduğu anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından kendisine ait araçların 2 adet çekicinin 2016 model, 5 adet çekicinin ise 2017 model, semi treylerin tümünün 2014 model olduğu göz önüne alındığında amortisman sürelerinin (kullanım ömürlerinin) dolmadığı anlaşılmaktadır.

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kendine ait olan araçların, yedek parça, bakım onarım giderinin hesaplanmasına yönelik formüle yer verildiği, ancak kullanılan formülde amortisman giderine yönelik açıklamaya yer verilmediği görülmüştür. Bu çerçevede anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anılan isteklinin araçların kiralanmasına ilişkin fiyat teklifinde ise, bakım onarım, yedek parça giderine yer verilmediği, ayrıca bu giderlerin tevsikine ilişkin de bir açıklamaya yer verilmediği görülmüştür.

Araç edinme maliyetine yönelik olarak; aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Hases Otomotiv Yatırım ve Pazarlama tarafından istekli adına düzenlenmiş e-fatura sunulduğu, bu faturaya konu aracın 2016 model Mercedes Benz kamyon olduğu, ancak istekli tarafından sunulan araç ruhsatlarında 2016 ve 2017 model araçların bulunduğu, dolayısıyla araç edinme maliyetinin model yılına göre değişebileceği, bu bağlamda hesaplamalarda esas alınan edinim bedeline bağlı olarak maliyetlerin değişebileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede anılan isteklinin araçların edinme maliyetine yönelik tek bir araç edinme maliyeti esas alarak hesaplama yapmasının maliyetleri etkileyebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının da yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.