aşırı düşük teklif açıklamasında idarenin metrajları ile isteklinin metrajlarının farklı olması

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA İDARENİN METRAJLARI İLE İSTEKLİNİN METRAJLARININ FARKLI OLMASI(DANIŞTAY KARARI)

Danıştay Onüçüncü Dairesinin …. sayılı kararı ile “…Bu durumda, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, söz konusu metraj farkının makûl düzeyde olması gerektiği;

bu çerçevede, açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı üzerinden sağlanan fiyat avantajının ihaleye teklif veren diğer isteklilerin teklif bedellerine göre sıralamada değişikliğe neden olmaması gerektiğinden, bu çerçevede bir değerlendirme yapılmaksızın, salt en fazla %8 oranında gerçekleşen metraj farklılıklarının makûl sayılacağı kabulünden hareketle verilen dava konusu kurul kararında bu yönüyle hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu idare mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”

NOT: SİTEMİZDE MEVCUT OLAN KARARLARDAN ÖZET OLARAK ALINMIŞTIR.