Teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi

Teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi halinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin yasal dayanağı olan tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumluluk göstermesinin isteklilerce gerçekçi ve sağlıklı teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olduğu, bahse konu tespit tutanaklarının idarece talep edilmesindeki amaçlananın da alınan fiyat tekliflerinin gerçeğe uygun olup olmadığının anlaşılması olduğu ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında istenilmesi durumunda açıklamada bulunan istekli tarafından açıklama kapsamında sunulmasının gerektiği

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 47
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UH.II-1041
BAŞVURU SAHİBİ:
Mar Elek. San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Ege Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/606559 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı EÜ İzmir İli ve İlçeleri ve Tıp Fak Hastanesinde Bulunan Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Trafo ve Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik ve Arızi Bakım Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Ege Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 18.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı EÜ İzmir İli ve İlçeleri ve Tıp Fak Hastanesinde Bulunan Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Trafo ve Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik ve Arızi Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mar Elek. San. ve Tic. A.Ş.nin 17.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.04.2020 tarih ve 19027 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/743 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, itirazen şikayete konu ihaleye ilişkin sundukları aşırı düşük teklif açıklamaları içerisinde BİLGİ İş Sağlığı ve Güvenliği Tic. A.Ş. ve İZTAŞ Trans. Elek. San. ve Tic. A.Ş. firmalarından alınan fiyat tekliflerinin ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği, isteklilerin anılan tutanakları sunmak zorunda olmadığı, 2019 yılı Y.G. işletme sorumluluğu ve trafo bakım hizmetleri fiyatlarının baz alınması, gerekli indirim katsayılarının uygulanması ve 2019 yılı yıllık tüfe artışının da hesaba katılması suretiyle mevzuata uygun şekilde açıklamada bulundukları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 2020 Yılı Eü İzmir İli ve İlçeleri ve Tıp Fak Hastanesinde Bulunan Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Trafo ve Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik ve Arızi Bakım Onarım İşi
b) Miktarı ve türü: Ege Üniversitesi İzmir İli, İlçeleri ve Tıp Fakültesi Hastanesinde Bulunan Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Trafoların Periyodik ve Arızi Bakım-Onarım İşi. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: E.Ü Kampüsü (İzmir İl ve İlçeleri)
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kaldığı tespit edilen isteklilere gönderilen yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde 18.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-580 sayılı Kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile önemli teklif bileşenlerinin belirtilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, Kurul kararına istinaden idare tarafından önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği anılan yazı içeriğinde “Başkanlığımızca 18.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı EÜ İzmir İli ve İlçeleri ve Tıp Fak Hastanesinde Bulunan Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmeti İle Trafo ve Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik ve Arızi Bakım Onarım” işi ihalesine ilişkin Kamu İhale Kurulunun 18.03.2020 tarih ve 2020/UH.II-580 sayılı kararında “idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek bir şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varıldığı” ifade edilmekte olup söz konusu işe ait Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.1. maddesi gereği açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenleri ekte belirtilmiştir.
Bu nedenle aşırı düşük olarak değerlendirilen teklifinize ait; ekte belirtilen açıklamalara esas önemli teklif bileşenleri ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler” başlıklı 79.2.2. Maddesi doğrultusunda; yapacağınız yazılı açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler, proforma fatura ve teklif ile Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının (Ek-O.5; Ek-O.6 ve Ek-O.7) mevzuat çerçevesinde ilgili kaşeli ve imzalı olarak ihale komisyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, mevzuat çerçevesinde sunacağınız belgeleri ve 3. şahıslardan alınan fiyat tekliflerini onaylayan meslek mensuplarına (YMM veya SMMM) ait firmalarca yapılan tam tasdik sözleşmesi veya beyannameleri imzalamaya yetki belgelerinin sunulması gerekmektedir.
Bu mektubun EKAP ortamında tebliğ edildiği gün tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacağından dolayı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde söz konusu belgelerin aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi, belgelerin belirtilen süre içinde verilmemesi veya açıklamalarınızın mevzuata uygun bulunmaması durumunda teklifinizin değerlendirme dışı bırakılacağı hususunda…” ifadelerine yer verilerek, İdari Şartname’de yer alan sözleşme giderleri (KİK payı, karar pulu, damga vergisi, teminat mektupları), iş sağlığı ve güvenliği giderleri (isg uzmanı, iş yeri hekimi) giderleri, kişisel koruyucu malzemesi giderleri, proje giderleri (İzmir İli ve İlçelerinde bulunan trafo, jeneratör kompanzasyon panosu, tek hat şemalarının autocad ortamında çizimi (yol, kağıt ve hazırlama giderleri), ulaşım giderleri (İzmir İli ve İlçeler için yol, yakıt araç, konaklama, yemek),EMO bedeli (her trafo için EMO ile sözleşme bedeli), Teknik Şartname kapsamında yer alan malzeme ve hizmet bedelleri (trafo yağ ölçüm cihazı, termal kamera, yüksek gerilim tesisleri, trafolar ile kompanzasyon) panoları bakımlarında kullanılacak malzeme (sarf malzemeleri) giderleri, enerji analizörü, bakım işi ile ilgili çalıştırılacak personel giderleri, Teknik ve İdari Şartname’de belirtilen diğer hususlar ile ilgili giderlerin ise önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüştür.

İtirazen şikayete konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulama yazısı içeriğinde maliyet kalemlerinin tevsikinde fiyat teklifleri kullanılması halinde fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının (EK-O.5; EK-O.6 ve EK-O.7) da açıklama ekinde sunulması gerektiğinin belirtildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde bazı maliyet bileşenlerinin tevsiki amacıyla BİLGİ İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Sağlığı ve Özel Sağ. Hizm. Tic. A.Ş., İZTAŞ Tran. Elekt. San. ve Tic. A.Ş. ve İZ-GS Tekstil firmalarından alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, anılan fiyat teklifleri ekinde idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında istenen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının bulunmadığı, bahse konu durumun da idarece isteklinin teklifinin reddine gerekçe olarak belirtildiği görülmüştür.

Teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi halinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin yasal dayanağı olan tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumluluk göstermesinin isteklilerce gerçekçi ve sağlıklı teklif hazırlanıp hazırlanmadığının göstergesi olduğu, bahse konu tespit tutanaklarının idarece talep edilmesindeki amaçlananın da alınan fiyat tekliflerinin gerçeğe uygun olup olmadığının anlaşılması olduğu ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında istenilmesi durumunda açıklamada bulunan istekli tarafından açıklama kapsamında sunulmasının gerektiği anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tespit tutanaklarının idarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifleri ekinde sunulmasının istenilmesine rağmen sunulmadığı anlaşıldığından, idarece isteklinin teklifinin reddedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.