Aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuatta öngörülen usulle yapılmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması hk.

Toplantı No 2021/002
Gündem No 75
Karar Tarihi 13.01.2021
Karar No 2021/UH.II-119

BAŞVURU SAHİBİ:

Ordu Seçkin Tur Servis Hizmetleri Gıda Otomotiv Sanayi Temizlik Turizm Ticaret Limited Şirketi

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/488394 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Emrinde; Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Emrinde ; Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ordu Seçkin Tur Servis Hizmetleri Gıda Otomotiv Sanayi Temizlik Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 07.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.12.2020 tarih ve 56741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2022 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin 8’inci kısmı için sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olarak hazırlanıp sunulduğu, bu gerekçeyle aşırı düşük teklif açıklamalarının Kurumca tekrar değerlendirilmesi ve ihalenin ilgili kısmının üzerlerinde bırakılarak oluşacak olan 300.000 TL’lik kamu zararının önüne geçilmesi gerektiği,

 

2) İhalenin 8’inci kısmı uhdesinde kalan isteklinin, idareye sunmuş olduğu; sürücü gideri, yakıt gideri, araç lastik gideri, bakım onarım gideri, amortisman gideri, zorunlu trafik sigortası gideri ve sözleşme giderleri gibi maliyet bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olarak sunulmadığı, ayrıca kendilerinin elenme sebebi olan ihalede alt yüklenici çalıştırılamayacağı hususunun ihale üzerinde bırakılan isteklide de mevcut olduğu, sunduğu araç kiralama fiyat teklifinden alt bir firmanın çalıştırılacağının veya demirbaşında kayıtlı olmayan araçları çalıştıracağının anlaşıldığı, bu durumun incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,        

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir. …” hükmü,

 

İhale ilan tarihi itibariyle (22.09.2020) yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyt bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. …” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Emrinde ; Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 107 Adet Araç Çalıştırılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Araçlar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün hizmetlerinde 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında; Kısım 1,2 ve 3 için tüm resmi hizmetler, kontroller ve nöbetçi taşıt olarak kullanılmak üzere ve Kısım 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 için Bölge Müdürlüğümüz personelinin zamanında işe geliş-gidişlerini sağlamak ve Sanat Sınıfı personelin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını yerine getirmek amacıyla kiralanacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi,

 

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 9 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale konusu iş toplam 9 (dokuz) kısımdan oluşmaktadır:

1.Kısım: Toplam 20 adet Araç,

2.Kısım: Toplam 25 adet Araç,

3.Kısım: Toplam 12 adet Araç,

4.Kısım: Toplam 27 adet Araç,

5.Kısım: Toplam 5 adet Araç,

6.Kısım: Toplam 2 adet Araç,

7.Kısım: Toplam 5 adet Araç,

8.Kısım: Toplam 7 adet Araç,

9.Kısım: Toplam 4 adet Araç.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin ekinde ise aşağıdaki tablo yer almaktadır.

 

8. KISIM (Kısım-8)

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Kısım-8.1 Personel Servisi için 77. Şube Şefliği Ordu emrinde ;2 (İki)Adet En az 2011 model 27 yolcu kapasiteli K.Otobüs çalıştırılması (120 Km Sefer Gün Karşılığı )(Sürücü Dahil, Yakıt Dahil)

gün

520

2

Kısım-8.2 Personel Servisi için 77 Şube Şefliği Ordu emrinde;1 (Bir)Adet En az 2016 model 16 yolcu kapasiteli Minibüs çalıştırılması (120 Km Sefer Gün Karşılığı )(Sürücü Dahil, Yakıt Dahil)

gün

260

3

Kısım-8.3 Personel Servisi için 77 Şube Şefliği Ordu emrinde;1 (Bir)Adet En az 2016 model 16 yolcu kapasiteli Minibüs çalıştırılması ( 11 Saat -150 km Gün Karşılığı )(Sürücü Dahil, Yakıt Dahil)

gün

260

4

Kısım-8.4 Personel Servisi için Ordu Tünel İşletme Şefliği emrinde;1 (Bir)Adet En az 2016 model 16 yolcu kapasiteli Minibüs çalıştırılması ( 24 Saat – 200 km Gün Karşılığı(Sürücü Dahil, Yakıt Dahil)

gün

365

5

Kısım-8.5 Personel Servisi için Ordu Tünel İşletme Şefliği emrinde;1 (Bir)Adet En az 2016 model 13 yolcu kapasiteli Minibüs çalıştırılması ( 24 Saat – 150 km Gün Karşılığı(Sürücü Dahil, Yakıt Dahil)

gün

365

6

Kısım-8.6 Personel Servisi için Ordu Tünel İşletme Şefliği emrinde;1 (Bir)Adet En az 2016 model 13 yolcu kapasiteli Minibüs çalıştırılması ( 11 Saat -100 km Gün Karşılığı(Sürücü Dahil, Yakıt Dahil)

gün

260

 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi ihalesine yönelik olarak 30.11.2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına göre; ihale dokümanı indirenlerin sayısının 40, ihalenin 8’inci kısmına teklif verenlerin sayısının 8, teklifi aşırı düşük olan istekli sayısının 4, geçerli teklif sayısının 3 olduğu, başvuru sahibinin teklifinin de aşırı düşük teklifler arasında yer aldığı, idarenin, teklifi aşırı düşük bulunan başvuru sahibine 05.11.2020 tarihinde aşırı düşük açıklama isteme yazısını ve ekinde bulunan sorgulamaya konu iş kalemlerini tebliğ ettiği görülmektedir. Anılan isteklinin 10.11.2020 tarihinde idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece yapılan değerlendirme sonucunda “Personel Taşıma Hizmet Alım Sözleşmesinin” söz konusu işe ait İdari Şartname’nin Alt yükleniciler başlıklı 18. maddesinde “18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. ” hükmüne uygun olmadığı tespit edildiğinden aşırı düşük teklifi uygun görülmemiş olup, Kısım-8 için teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek teklifinin reddedildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin 05.11.2020 tarihinde istekliye EKAP üzerinden tebliğ ettiği aşırı düşük teklif açıklama yazısında “2020/488394 ihale kayıt numaralı “Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Emrinde; Personel Taşıması, Araç Gereç ve Personel Nakli İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesinde Kısım 8’e ait sunduğunuz teklifin aşırı düşük olduğu tespit edilmiştir. Kamu İhale Kanununun 38’inci maddesi, Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 59’uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği 79’uncu maddesine göre yazı ekinde gönderilen teklif bileşenlerinizle ilgili açıklamanızın;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

dikkate alınarak işin yerine getirilmesindeki avantajlı koşullarınız hususlarında; Özel Teknik Şartnamede yapılan açıklamalar doğrultusunda ve İdari Şartnamede teklif bedeline dahil edilen giderler de dikkate alınarak onaylı bilgi ve belgelere dayalı yazılı açıklama yapılması gerekmektedir.

Söz konusu açıklamaların yazımızın tebliği tarihini izleyen günden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılması gerekmektedir.

Aşırı düşük teklifinize ait açıklamalarınızın belirtilen süre içinde İdaremize verilmemesi halinde teklifiniz reddedilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.” ifadelerine yer verdiği görülmektedir

 

Anılan yazı ekinde gönderilen sorgulama istenilecek iş kalemlerinin “1) Sürücü Gideri

2) Aracın Yakıt Gideri

3) Araç Lastik Gideri

4) Bakım Onarım Gideri ( Zorunlu olarak yapılması gereken yağ ve filtre değişimleri)

5) Amortisman Gideri

6) Diğer Giderler (Zorunlu trafik sigortası, sözleşme giderleri vb.)” olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdarenin 09.12.2020 tarihinde başvuru sahibinin şikayeti üzerine verdiği cevapta “… Söz konusu aşırı düşük teklif açıklamasına dair sunulan “Personel Taşıma Hizmet Alım Sözleşmesi”nin Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 19. Maddesinde belirlenen açıklama yöntemlerinden hiçbirine uygun olmadığı:

Sunulan sözleşmenin üçüncü kişilerden alman fiyat teklifi olduğu varsayıldığında ise, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği halde söz konusu beyanın bulunmadığı,

Ayrıca, Ordu Seçkin Tur Servis Hiz. Gıda Oto. San. Tem. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş oldukları “Personel Taşıma Sözleşmesi”nin 4. Maddesinde “4- Aracın servis yaptığı süre içerisinde işveren tarafından zorunlu trafik sigortası araç sahibi tarafından karşılanacaktır. Zorunlu trafik sigortası gideri 7 araç için toplam 13.500 (onüçbinbeşyüztl) TL.dir.” ibaresinin yer aldığı, ancak dosyada zorunlu trafik sigortası ve koltuk sigortası açıklamalarına dair ilgili sigorta şirketlerinin acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin sunulmadığı ve ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden/ bölge müdürlüğünden alman teyit yazısının da ekli olmadığı tespit edilmiştir. …” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin iddiasının idarece uygun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması için idareye sunduğu belgeler incelendiğinde, ihalede kullanılacak 7 adet araca ilişkin “Personel Taşıma Hizmet Alım Sözleşmesi” sunduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin; “Taşıyıcı Firma: Öztur Öğrenci Ve Personel Servis Hizm. Taşımacılık Tur. Gıda. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

İşveren: Ordu Seçkin Tur Servis Hizm. Gıda Oto. San. Tem. Turizm Tic. Ltd. Şti.

İşe Başlama Tarihi: 01.01.2021

İşin Bitim Tarihi: 31.12.2021

İşin Süresi; Belirtilen Tarihler Arasındadır.

Kiralama Bedeli; 1.750 TL (Aylık Olarak Hesaplanmıştır)

Güzergah: T. C Hudutları

Taşıyıcı Firmaya Ait Taşıma Yapacak Araçların

Cinsi: 5 Adet Minibüs Markası: Renalut Master

Modeli: 2016

Cinsi: 2 Adet Küçük Otobüs Markası: Isuzu Novolux

Modeli : 2011

1- Yukarıda markası, modeli, cins ve diğer özellikleri yazılı motorlu vasıta ve yine yukarıda yazılı sürelerde ve bedelle İşveren tarafından gösterilen güzergahta yukarıda bedeli yazılı fiyat üzerinden PERSONEL taşıma işi yapılacaktır.

2- Personel taşıma işini yapacak araç sahibi T. C hudutları dahilinde tescil belgesinde yazılı kullanım amacına uygun şekilde kullanacak olup sözleşme süresi içerisinde çalışmayı kabul eder ve hiçbir şekilde idare görevlilerini özel işlerinde çalışmayacaklarını kabul eder 3- Araçlar çalışma iş günlerinde idare emrinde bulunacaklar. İdarenin gerekli görmesi halinde

araçlar tatil günlerinde ve saat mefhumu aranmaksızın idare tarafından çarı yapıldığında çalışacaklar. İş başlangıç ve bitim saatleri idare tarafından belirlenecek olup çalışma saatlerine uyulacaktır.

4- Aracın servis yaptığı süre içerisinde işveren tarafından zorunlu trafik sigortası araç sahibi tarafından karşılanacaktır. Zorunlu trafik sigortası gideri 7 araç için toplam 13.500 (onüçbinbeşyüztl) TL dir.

5- Araç Karayolları taşıma yönetmeliği ve kamu kurum ve kuruluşları personel servis yönetmeliğinde belirtilen uygun yetki belgelerine haiz olacaktır.

6- ihtilaf halinde T.C mahkemeleri ve Ordu İcra daireleri yetkilidir.

7- Bu sözleşme 7 (yedi) madde olup işveren ve taşıyıcı firma tarafından okunup 20.10.2020 tarihinde imzalanmıştır.” şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin hangi yöntemleri kullanarak aşırı düşük tekliflerini açıklayabileceklerinin belirtildiği, bu yöntemlerin; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri, merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatlar, ticaret borsası fiyatları, toptancı hal fiyatları, özel veya münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatlar, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatlar, isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesiyle oluşan emsal bedeller olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu kararında, başvuru sahibinin sunduğu aşırı düşük açıklama belgeleri arasında yer alan personel taşıma hizmet alım sözleşmesinin idarece alt yüklenici sözleşmesi gibi değerlendirilerek isteklinin teklifinin reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarenin başvuru sahibinin şikayet dilekçesine verdiği cevapta belirtilen aykırılıklar yönünden yapılan incelemede; başvuru sahibi tarafından “Personel Taşıma Hizmet Alım Sözleşmesi” başlığı altında bir sözleşmenin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması yoluyla araç maliyeti ve sigorta maliyeti için yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük teklif açıklama yöntemleri arasında sayılan bir yöntem olmadığı ve söz konusu sözleşmenin anılan Tebliğ’de aşırı düşük teklif açıklama yöntemlerinden hiçbirine de uygun olmadığı değerlendirildiğinden dolayı idarece teklifinin reddedilmesi hususunda mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez ” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç olmak üzere, idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 07.12.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, anılan şikayet başvurusu incelendiğinde, itirazen şikayete konu olan iddiaya ilişkin idareye herhangi bir şikayette bulunulmadığı anlaşıldığından dolayı başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hüküm gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması yer almaktadır. Başvuru sahibi isteklinin sadece 8’nci kısma ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu kısmın yaklaşık maliyetine göre başvuru bedelinin 12.284,00 TL olmasına rağmen başvuru sahibinin 18.426,00 TL başvuru bedeli yatırdığı görülmüştür. Bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin yazılı talebi halinde fazla yatırılan 6.142,00 TL’nin anılan istekliye iadesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.