Yapım ihalesinde iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubu nasıl olmalı İtirazen şikayet itirazı İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubunda ticaret unvanlarının açık ve uzantıları ile birlikte yazılmadığı, İKN numar
Devamı...

 İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı ve sözleşme imzalamak için davet edildiği, ancak söz konusu iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını tevsik edici belgenin taahhüt edilen duruma aykırılık teşkil ettiği ve anılan ortağın iha
Devamı...

Uyuşmazlıkta, davacı idare tarafından ihalenin iptal edilmesine yönelik işlemin, Covid-19 salgınının genelde ekonomiye, özelde ise davacı idare bütçesine olan etkisi neticesinde idarenin finansal dengesinin temini ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasından bahisle tesis edildiği; söz
Devamı...

YAPIM SÖZLEŞMELERİ 2886 yapım ihalesi all risk sigorta Alt yüklenici alt yüklenici aşırı düşük Ayıplı noksan işler Bilir kişi raporu Birim fiyatlı yapım sözleşmeler Fiyat Farkları Geçici Kati Kabuller Gecikme Cezaları götürü bedel yapım sözleşmeler Hakediş Hakediş Kesintileri İş Artışları -İş Eksili
Devamı...

taşerona teslim edildiği ileri sürülen muhtelif çeklerin ödenip ödenmediği, dava dışı 3. kişilere yapılan ödemelerin davacı-birleşen dosya davalısı taşeron adına yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, yine davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici tarafından yapıldığı kanıtlanan diğer ödemeler iş bedelin
Devamı...

davacı ile davalı şirket arasındaki sözleşmenin şekil yönünden geçerli olduğu kabul edilmeli ve davacının hakettiği iş bedeli sözleşme hükümlerine göre belirlenmelidir. Nitekim somut olayda mahkemece mahallinde keşif yapılarak inşaat mühendisi bilirkişiden rapor ve ek rapor alınmış, alınan raporda s
Devamı...

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme, imzalandığı ve davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan  Borçlar Kanunu’nun * maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğindedir. Uyuşmazlığın, eser sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirilip çözülmesi gerekli ve zorunludur.Taraflar arasında düzen
Devamı...

inşaatının yapımına başlanmasıyla işin A.. Sigorta A.Ş ye sigorta ettirildiği, sözleşme ve şartname hükümleri gereğince, * yılının Nisan ayında sigorta şirketine inşaat A.Risks Sigorta Sözleşmesi yaptırılarak sigorta sözleşmesinde deprem, yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler ve terör, iş mak
Devamı...

2886 sayılı devlet ihale kanununa uygun olarak * başlangıç tarihli üç yıl süreli olarak yapılan ihalede önce … Tic Ltd Şti’ye sonrasında… Aş ye devredildiğini, sözleşme gereği müvekkili şirket tarafından idareye yapılacak yatırımların teminatı olarak*USD teminat mektubu verildiğini, sonrasında
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 86. maddesinde “İhale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birisinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulundukla
Devamı...