binanın hazır olmaması sebebiyle işe geç başlandığını, sözleşme tarihinde davalı şirkete yer teslimi öngörülmesi

binanın hazır olmaması sebebiyle işe geç başlandığını, sözleşme tarihinde davalı şirkete yer teslimi öngörülmesi

binanın hazır olmaması sebebiyle işe geç başlandığını, sözleşme tarihinde davalı şirkete yer teslimi öngörülmesine rağmen fiilen yer teslimi sağlanamadığından gecikmenin oluştuğu ve gecikmede davacının sorumlu olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiş, cevap dilekçesinin delil bölümünde sözleşme, ihtarname, tesbit kararı, inşaat kontrolör tutanakları, keşif ve bilirkişi incelemesine dayanmıştır. Davalının savunması doğrultusunda gecikmede davacı yüklenicinin kusuru bulunması halinde kusurunun gecikmeye etkisi süresince ceza-i şart istenmesi

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan cezai şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece ıslahla artırılan miktar da dikkate alınak davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. Davalı taşeron vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki savunmalarında binanın hazır olmaması sebebiyle işe geç başlandığını, sözleşme tarihinde davalı şirkete yer teslimi öngörülmesine rağmen fiilen yer teslimi sağlanamadığından gecikmenin oluştuğu ve gecikmede davacının sorumlu olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiş, cevap dilekçesinin delil bölümünde sözleşme, ihtarname, tesbit kararı, inşaat kontrolör tutanakları, keşif ve bilirkişi incelemesine dayanmıştır. Davalının savunması doğrultusunda gecikmede davacı yüklenicinin kusuru bulunması halinde kusurunun gecikmeye etkisi süresince ceza-i şart istenmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemece davalının savunması doğrultusunda sözleşme konusu işin öncesi olan Siirt 750 kişilik öğrenci yurdu inşaatı işi ile ilgili iş sahibi idareden, yüklenicisi olan şirket ile eldeki davanın davacısı arasında imzalanan sözleşme, taraflar arasındaki sözleşmenin konusu dolap ve çalışma masası imalâtı ile ilgili iş sahibi kontrolörleri tarafından düzenlenen tutanaklar, asıl iş sahibinden yüklenici şirkete onun tarafından eldeki davanın davacısına ve onun tarafından da davalı taşeron şirkete yapılan yer teslimine ilişkin tutanaklar celbedilip, davalıya cevap dilekçesinin maddi kanıtlar bölümünde belirttiği ihtarname ve tesbit kararı da ibraz ettirildikten sonra davacı yüklenicinin davalı taşerona sözleşme konusu işlerin yapımı için öncelikli edimi olan iş yerinin montaja hazır halde teslimini gerçekleştirip gerçekleştirmediği, hangi tarihte montaja hazır yer teslimi yaptığı araştırılıp buna göre davalı taşeronun gecikmede kusurlu olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekir. Belirtilen hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak