Birim Fiyatlı ihale Sözleşmesi

Teklif mektubunun yanı sıra sunulan birim fiyat cetvelinin büyük önem arz ettiği birim fiyat sözleşmeleri 4735 sayılı Kanununun 6.maddesinde; ‘Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ait mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idare tarafından tanzim edilen bulunan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için isteklinin teklifte bulunduğun birim fiyatların çarpımı neticesinde elde edilen toplam tutara göre gerçekleştirilen
sözleşmeler birim fiyat sözleşmedir.’ olarak tanımlanmaktadır.

Uygulamada kamu alımlarına ilişkin sözleşme türleri içerisinde uygulanmasında minimum sorun yaşanan birim fiyat sözleşmeleri diğer sözleşmelere göre daha ayrıntılı ve uygulamada tereddütte yer bırakmadığından idarelerce diğer kamu ihale sözleşmelerine göre daha sık seçilmektedir