Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UY.II-642 BAŞVURU SAHİBİ: Genkar İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Asmin Müş. Müh. Dan. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/871094
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 33 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UY.I-654 BAŞVURU SAHİBİ: Yaşar Hafriyat İnşaat Taahhüt Nakliye Otomotiv Turizm Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE:
Devamı...

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: … 7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşde
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasın
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a)  Tedavüldeki Türk Parası.       b) Teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde ‘’(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki tanımlar yanında; … b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya ben
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesi: “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasın
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir… (9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişki
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap
Devamı...

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: … ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mek
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 24 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UM.II-521 BAŞVURU SAHİBİ: Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi,   VEKİLİ: Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI   İHALEYİ YAPAN İDARE: Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: … b) Mesleki ve tekni
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir… (9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişki
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği sü
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. (2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatı
Devamı...

ihalede asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması yönünde bir şarta yer verilmediği belirlenen bölgede en az 6 adet asfalt plenti bulunduğunun idare tarafından ifade edildiği görülmüş olup asfalt plentinin mesafesinin artmasının taşımanın idarenin araçlarıyla yapılması sebebiyle idareye ek mal
Devamı...

ihale konusu işin  il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu söz
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemlerinin belirleneceği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümül
Devamı...

ihale konusu işin sözleşme eki olan İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar maddesinde yüklenici firmanın ihale konusu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesine sahip olacağı ve bu belgeyi muayene komisyonuna muayene aşamasında ibraz edeceğinin belirtildiği dava
Devamı...

ihaleye katılanlarda ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı  ihaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan ve ihale dokümanında b
Devamı...

İhaleyi alan firmanın  ihaleye girebilecek diğer kişiler hakkında bilgi toplandığı ve iletişime geçilerek ihaleye katılacakların yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler verilmesini sağlama konusundaki faaliyetleri ile kontrol altına alınmak istenildiği bu durumun bile ihaleye fesat karıştırmaya teşebb
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale a
Devamı...

ihalede yüklenici tarafından gerçekleştirilen sistemin ayıplı olarak imal edildiği ihaleye konu işlemin bir yazılım işlemi olması sebebiyle çalışmayan bir yazılım için tamamlanma oranına göre ödeme yapılmasının mümkün olmadığı işin tamamlanma oranına göre davalıdan kabul edilmesini beklemenin Türk M
Devamı...

binanın hazır olmaması sebebiyle işe geç başlandığını, sözleşme tarihinde davalı şirkete yer teslimi öngörülmesi binanın hazır olmaması sebebiyle işe geç başlandığını, sözleşme tarihinde davalı şirkete yer teslimi öngörülmesine rağmen fiilen yer teslimi sağlanamadığından gecikmenin oluştuğu ve gecik
Devamı...

Hakediş raporlarının düzenlenme esasları, niteliği ve yüklenicinin hakedişe yapacağı itirazlar YİGŞ’nin 39. maddesinde belirtilmiştir. Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenmektedir. Yükle
Devamı...

Olay Özeti Karar ve Sonuç : Davacı tarafından söz konusu ihaleye ilişkin olarak aşırı düşük sorgulaması kapsamında sunulan analizde 7.2104 saatlik düz işçi girdisi yerine 0.058 saat ekskavatör makine girdisine yer verildiği, bunun dışında analiz ile birlikte düz işçi ve ekskavatör çalışması mukayese
Devamı...

iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ihalede istenilen iş deneyim tutarının tamamı karşılandığında istenen iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe uygun olmayan belge sunulabileceği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’u
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: … b) Mesleki ve tekni
Devamı...

Yargıtay kararlarında da genel olarak inşaat sözleşmelerinin ani edimli sözleşme olduğu görüşü benimsenmektedir . Ancak, Yargıtay * yılında vermiş olduğu içtihadı birleştirme kararında, inşaat sözleşmesinde inşa etme ediminin zamana yayılması nedeniyle bu sözleşmelerin sürekli edimli sözleşmelerin d
Devamı...

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak Ekonomi Reformları Paketi’nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar
Devamı...

Toplantı No : 2021/005 Gündem No : 84 Karar Tarihi : 03.02.2021 Karar No : 2021/UY.I-334 BAŞVURU SAHİBİ: Hsc İnşaat Nakliye Gsan ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/112384 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya Gediz 500 Kişilik Pre
Devamı...

Toplantı No : 2021/005 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 03.02.2021 Karar No : 2021/UH.I-336 BAŞVURU SAHİBİ: Flora Sosyal ve Destek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Diyarbakır Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/574563 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiral
Devamı...

Toplantı No : 2021/002 Gündem No : 75 Karar Tarihi : 13.01.2021 Karar No : 2021/UH.II-119 BAŞVURU SAHİBİ: Ordu Seçkin Tur Servis Hizmetleri Gıda Otomotiv Sanayi Temizlik Turizm Ticaret Limited Şirketi   İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/488394 İhale Kay
Devamı...

Kamu İhale Kurulu idarenin;rekabetin sağlanamadığına ilişkin gerekçeleri ile ihalenin iptaline karar vermesi işlemini iptal etmiştir.   Toplantı No : 2021/004 Gündem No : 90 Karar Tarihi : 27.01.2021 Karar No : 2021/UH.II-267 BAŞVURU SAHİBİ: Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve T
Devamı...

ihale dökümanına süresi içerisinde itiraz edilmediğinden dökümanın kesinleştiği ve bu doğrultuda isteklinin başvurusunun reddedilmesi   Toplantı No : 2021/004 Gündem No : 57 Karar Tarihi : 27.01.2021 Karar No : 2021/UY.I-240 BAŞVURU SAHİBİ: Erg Asfalt Yol İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti
Devamı...

ihalede teklif mektubunu imzalayana ait vekâletname bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması DETAY
Devamı...

İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve teklif tutarının sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmakla birli
Devamı...

Yapım ihalesinde iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubu nasıl olmalı İtirazen şikayet itirazı İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubunda ticaret unvanlarının açık ve uzantıları ile birlikte yazılmadığı, İKN numar
Devamı...

 İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı ve sözleşme imzalamak için davet edildiği, ancak söz konusu iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını tevsik edici belgenin taahhüt edilen duruma aykırılık teşkil ettiği ve anılan ortağın iha
Devamı...

Uyuşmazlıkta, davacı idare tarafından ihalenin iptal edilmesine yönelik işlemin, Covid-19 salgınının genelde ekonomiye, özelde ise davacı idare bütçesine olan etkisi neticesinde idarenin finansal dengesinin temini ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasından bahisle tesis edildiği; söz
Devamı...

taşerona teslim edildiği ileri sürülen muhtelif çeklerin ödenip ödenmediği, dava dışı 3. kişilere yapılan ödemelerin davacı-birleşen dosya davalısı taşeron adına yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, yine davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici tarafından yapıldığı kanıtlanan diğer ödemeler iş bedelin
Devamı...

davacı ile davalı şirket arasındaki sözleşmenin şekil yönünden geçerli olduğu kabul edilmeli ve davacının hakettiği iş bedeli sözleşme hükümlerine göre belirlenmelidir. Nitekim somut olayda mahkemece mahallinde keşif yapılarak inşaat mühendisi bilirkişiden rapor ve ek rapor alınmış, alınan raporda s
Devamı...

Taraflar arasında düzenlenen sözleşme, imzalandığı ve davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan  Borçlar Kanunu’nun * maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi niteliğindedir. Uyuşmazlığın, eser sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirilip çözülmesi gerekli ve zorunludur.Taraflar arasında düzen
Devamı...

inşaatının yapımına başlanmasıyla işin A.. Sigorta A.Ş ye sigorta ettirildiği, sözleşme ve şartname hükümleri gereğince, * yılının Nisan ayında sigorta şirketine inşaat A.Risks Sigorta Sözleşmesi yaptırılarak sigorta sözleşmesinde deprem, yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler ve terör, iş mak
Devamı...

2886 sayılı devlet ihale kanununa uygun olarak * başlangıç tarihli üç yıl süreli olarak yapılan ihalede önce … Tic Ltd Şti’ye sonrasında… Aş ye devredildiğini, sözleşme gereği müvekkili şirket tarafından idareye yapılacak yatırımların teminatı olarak*USD teminat mektubu verildiğini, sonrasında
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 86. maddesinde “İhale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birisinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulundukla
Devamı...

2886 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ihalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu, ancak kapalı teklif veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler için istisnai olarak pazarlık usulünün uygulanabileceği, kanunun pazarlık usulünün uygulanabilmesi bakımından “kullanışlarının ö
Devamı...

fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumlu olacaklardır. Sorumluluğun tespiti için; öncelikle imzalanan belgelerin fazla ödemeye sebebiyet veren belgelerden olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Detay
Devamı...

Beton harcı için fiyat teklifi ile açıklama yapılmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı birim fiyatı olan 167,00 TL’nin kullanılarak açıklama yapıldığı ve ihale tarihinin dikkate alındığında, ihale tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılı birim fiya
Devamı...

ihale aşırı düşük teklif açıklaması Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UY.I-1019 BAŞVURU SAHİBİ: Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş., İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksar
Devamı...

Teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi halinde aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerinin yasal dayanağı olan tespit tutanaklarının içerdiği bilgilerin birbiriyle uyumluluk göstermesinin isteklilerce gerçekçi
Devamı...

ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işin ihalesine giremeyecekleri şart koşularak danışmanlık ve yapım işinin aynı kişi veya kişilerde birleşmesinin engellenmesinin amaçlandığı, ilgili Kanun hükmünde yer alan “…Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri…” 
Devamı...

Kamu kurumlarınca ihale edilen yapım işlerine ait sözleşmelerde, o işte fiyat farkı verilip verilmeyeceği belirtilir. Bunun dışında, temel endeks ve güncel endeks olarak hangi endekslerin kullanılacağı, fiyat farkı katsayılarına ait bilgiler, fiyat farkı talep edilemeyecek durumlar, esas ve usuller
Devamı...

Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler kararı yılı 2015 Dairesi 8 Karar No 128 İlam No 282 Tutanak Tarihi 8.2.2018 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Hakediş Ödemelerinde Mevzuata Aykırı Uygulamalar: … İnş. ve Tic. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan… İli,… İlçesi… Cami Uygulama (Re
Devamı...

 ihale itirazen dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili yetkili olunduğuna dair belge ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı denemelerinin eklenmemesi Toplantı Hayır :  2020/036 Gündem Hayır :  11 Karar Tarihi :  19.08.2020 Karar Hayır :  2020 / UY.IV-1397 BAŞVURU SAHİBİ: İmrenli
Devamı...