19 Kasım 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32018 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Devamı...

19 Kasım 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32018 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faali
Devamı...

19 Kasım 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32018 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü madde
Devamı...

19 Kasım 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32018 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzla
Devamı...

Teklif mektubunun yanı sıra sunulan birim fiyat cetvelinin büyük önem arz ettiği birim fiyat sözleşmeleri 4735 sayılı Kanununun 6.maddesinde; ‘Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ait mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özell
Devamı...

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 4735 sayılı Kanununun 6.maddesinde yapılan tanımlama gereğince; Yapım işi ihalelerinde teklif sunan isteklilerin uygulama projeleri ve bunlara ait mahal listelerine bağlı şekilde ihale konusu işin tümüne sunduğu toplam teklif tutarına bağlı olarak tanzim edilen
Devamı...

KİK`e aynı ihaleyle ilgili olarak aynı veya farklı aday, istekli olabilecek veya istekli tarafından birden fazla başvuruda bulunulabilir. Burada kastedilen ihale makamının ihale sürecindeki farklı idari işlem ve eylemlerine karşı yapılan başvurulardır. KİK`in aynı ihalede söz konusu itirazen şikâyet
Devamı...

İhalelerden Yasaklama Kararının Süresi Kanunlarda (4734 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi) sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar yasaklama kararı verileceği
Devamı...

İhalelerden Yasaklamanın Kapsamı nedir ? İhalelere katılmaktan yasaklanma kararı, bir ihale sürecine doküman alarak teklif sunma arzusunu ortaya koyan, ihaleye teklif sunan, ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalayarak sözleşmeyi uygulama yükümlülüğü altına giren özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri hakkı
Devamı...

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,
Devamı...

657 sayılı DMK’nın yukarıda yer verilen 28. maddesinde, bu Kanun’a tabi kamu görevlilerinin ihaleye katılamayacağından zaten söz edilmişti. Dolayısıyla ilk bakışta bu bentteki düzenleme gerekli değil gibi görünse de biraz sonra açıklayacağımız 11. maddenin (e) ve (f) bentlerine göre bu kişilerin akr
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi’nin, 11.11.2005 tarih ve E:2005/9064, K:2005/5457 sayılı kararı Danıştay 13. Dairesi, “davalı idarece Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen ihaleye katılan davacı şirket ile Santek Elektronik Sanayi ve Teknik Mamuller. İmalat ve Ticaret Ltd.
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi’nin 04.06.2020 tarih ve E:2014/2142, K: 2020/1174 sayılı kararı. Alternatif teklif kavramı 2886 sayılı Kanun’da yer almayıp hukukumuza 4734 sayılı Kanun’la girmiştir. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3. maddesinde; ihale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihaled
Devamı...

ihaleyi alan firmaya taahhüdünü yerine getirmesi için 20 gün süre tanındığı ve ihtarnamenin tebliğ edildiği ancak davacı şirketin ilave sürenin sonunda hizmetini tamamlamaması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilerek teminatın gelir kaydedildiği ve İhale Sözleşmeleri Kanu
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi’nin 05.12.2019 tarih ve E.2019/4037, K:2019/4144 sayılı kararında; “İhale işlemlerine ilişkin idarî usulü düzenleyen temel kanunlardaki tanımlamalar ve istikrar kazanan içtihatlar ile ihaleden yasaklamaya yönelik kurallar uyarınca, ihale işlemleri, ihale ilanı ile başlayıp sözle
Devamı...

ihale kurumunun RED etmiş olduğu kararlar idarelerin hatalı kararları  KİK in ihale konularında üst makamlara başvurduğu ve Kaybettiği Yargı Kararları  KİK in Yargıda kazanmış olduğu ihale kararları  Yargı tarafından Onaylanmış ihale konulu Mahkeme Kararları  Danıştayın ihalelerde yaşanılan sorunlar
Devamı...

Fesih; sürekli bir borç ilişkisini ileriye etki edecek biçimde sonlandıran ve icap niteliği taşımadığından kabulden bağımsız bozucu yenilik getiren bir haktır . Vazgeçme ile fesih arasındaki en önemli fark; doğurdukları hukuki sonuçlarda görülür. Sözleşmeden vazgeçme daha gerçekleştirilmesi yapılmam
Devamı...

tarafların borçlarının sözleşme şartlarına uygun olacak şekilde yerine getirmeleridir. İşin tamamlanması sözleşmeyi sonlandıran doğal bir nedendir. Yüklenici, yerine getirmekle yükümlü olduğu inşaat eserini zamanında ve sözleşmedeki koşullara aykırı olmayacak şekilde teslim ettiği, iş sahibi de bu e
Devamı...

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmeleri Karşılığı Olan Sözleşmelerdir İnşaat sözleşmeleri, karşılığı olan akitlerdir. İnşaat sözleşmelerinin ödün kategorisine girmesinin nedeni işverenin yüklenicinin yaptığı işin bedeli olarak, yani inşa eserini meydana getirip bunu teslim etmesinin karşılı
Devamı...

Borç doğuran sözleşmeleri taraflara düşen borca göre 3 şekilde sınıflandırmak mümkündür. Sırasıyla; “bir tarafa borç yükleyen”, “iki tarafa borç yükleyen” ve “çok tarafa borç yükleyen sözleşmeler”. “Tam iki tarafa borç yükleyen” , “eksik iki tarafa borç yükleyen” sözleşmeler de iki tarafa borç yükle
Devamı...

Yüklenici, sözleşme yapılırken tasarı halinde olan eseri meydana getirip, işverenin beklentilerini karşılaması gerekir. İş sahibinin oluşumdan menfaati, eserin tamamlanıp bitirilerek eksiksiz biçimde teslimiyle gözetilmiş olur. Bununla birlikte Borçlar Kanunu’nda eseri teslim borcuyla ilgili açık bi
Devamı...

İnşa Eserinin Meydana Getirilmesi Eser sözleşmelerinde “bir eser meydana getirme” kavramı, anahtar teslim inşaat sözleşmelerinde “bir inşa eseri meydana getirme” şeklindedir. Eser sözleşmesindeki eser unsuru, maddi, manevi bir nitelikte çok geniş bir manaya gelirken, anahtar teslimi inşaat sözleşmel
Devamı...

Anlaşma (Sözleşme Metni) Müteahhidin ve iş sahibinin isimlerini, yapının tamamlanması için verilen zamanı, kullanılacak olan ödeme şeklini ve yapılacak olan yapıyı tasvir eder. Diğer dokümanlar ana sözleşmeye atıfta bulunularak hazırlanabilir. Bu dokümanlar arasında yapının yapılacağı yere ait olan
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan anahtar teslimi inşaat sözleşmesi tanımı şöyledir: “Yapım işlerinde, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayanarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme” olara
Devamı...

Yargıtay … Hukuk Dairesinin ….. sayılı kararında; “Taraflar arasında yapılan 12.07.2005 günlü eser sözleşmesinin sözleşmenin feshine ilişkin şartları düzenleyen 27. maddesinde; sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sa
Devamı...

4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 46ncı maddesine göre, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve sonuçlandırılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanmak zorundadır. Yine bu madde hükmüne göre, sözleşmeler ihaleyi gerçekleştiren İdarece hazırlanarak, ihale yetkilisi ve yüklenici
Devamı...

MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalatını yaptırdıklarında üretim yapılması gerekiyor. MADDE 32-5.01.2002 tarihi ve 4735 tarihinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa şu anda madde eklenmiştir. “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri GEÇİCİ MADDE 4-30 / 6 / 2018’den önce 4734 tarihli Kamu İhale Kanununa
Devamı...

1.Devrin Yapılması – Devir Sözleşmesi 1.1.Kurulması Bir sözleşme ilişkisinde taraflardan birinin hukuki durumunun bir bütün olarak yüklenilmesine, sözleşmenin devri denir. Sözleşmenin devrinde bir taraf sözleşmeden ayrılı ve üçüncü bir kişi, ayrılan taraf ait hukuki durumun tamamını kazanarak onun y
Devamı...

İhale Devir Şekli 4735 s.K.’da yapılacak olan bütün kamu ihale sözleşmelerinin devrinde geçerli olmak üzere bir şekil şartı ve kuralı öngörülmemiştir. Sözleşmenin devri ile ilgili TBK m.205/f.3’te sözleşmenin devrinin geçerliliğinin devredilen sözleşmenin şekline bağlı olduğu açıkça zikredilmektedir
Devamı...

Bir kamu ihale sözleşmesi devrine yazılı izin sözleşmesi yetkili makam ihale yetkilisidir. Çünkü ihale yetkilisinin görevlerinden bir tanesi de kamu ihale sözleşmesinin devrinin yapılmasına izin veriliyor (4735 sKm16). Söz konusu hükme göre “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni
Devamı...

KİSK m.16 2.cümle özel bir hüküm koymaktadır. Buna göre devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Bunun yerine KİK m.5’te yer alan etkinleştirmek ilkesine uygun düşüp düşmediği tartışılabilir. Burada zorunlu haller vuku bulduğunda devreden dayalı bir problem yoktur. Ancak
Devamı...

yapım işleri genel şartnamesinin“Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47.14üncü maddesinde: “Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin ka
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15’inci maddesi hükmüne göre, kamu ihale sözleşmelerinde, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin yapılma veya teslim yeri ile işin sü
Devamı...

İş Artışında Sözleşmenin Tasfiye Durumu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda iş artışı olması halinde yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla aynı yükleniciye yaptırılabilirdi. İş tamamlanmadığı takdirde ise kalan işler için ayrıca ikmal ihalesi yapılmaktaydı. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kan
Devamı...

Sözleşmeye bağlanan yapım işine ait zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devredilebileceği 4735 sayılı KİSK’in 16. maddesinde şöyle açıklanmıştır; “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledek
Devamı...

Yeni Birim Fiyat İhtiyacının Oluşması Yapım işinde ihale aşamasından önce yapılacak olan işin projeleri, teknik şartnameleri ve mahal listeleri eksiksiz yapılarak maliyet hazırlanmış olsa dahi işin devamı esnasında teknik zorunluluklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni iş kalemlerine ihtiyaç doğabilm
Devamı...

Yapım işinde ihale aşamasından önce yapılacak olan işin projeleri, teknik şartnameleri ve mahal listeleri eksiksiz yapılarak maliyet hazırlanmış olsa dahi işin devamı esnasında teknik zorunluluklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni iş kalemlerine ihtiyaç doğabilmektedir. Yeni iş kalemleri sözleşme hü
Devamı...

Yapım işine ait fiyat analizlerinde yer alan işçilik, makine, malzeme, araç ve gereçler bedeli birer rayiç olarak ifade edilmektedir. Bu rayiçler yüklenici kar ve genel giderlerini içermemektedir. Ayrıca KDV uygulanmadan analizlere dahil edilirler. YİGŞ’nin 22. maddesinin 3. Fıkrasında iş kalemi vey
Devamı...

YİGŞ’nin 22. maddesinde sözleşmede yer almayan yeni birim fiyatların tespitinde kullanılacak rayiçlerin ne şekilde tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak sadece yerel rayiçlerin kullanılmasında uygulama ayı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği ko
Devamı...

İşe Ait Süre Uzatımı Verilmesi Sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda yükleniciden kaynaklanmayan sebepler veya mücbir sebepler oluşması durumunda işe ait süre uzatımı verilir. Konuya ilişkin olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesinde; (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verile
Devamı...

Yapım işlerinde işe ait süre belirlenirken çalışılmayan günler göz önünde bulundurulur. Bu husus tip sözleşmelerin 9. maddesinde; “Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren …. gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın f
Devamı...

Konuya ilişkin olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesinde; Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından beli
Devamı...

Mücbir sebebin süre uzatım nedeni sayılması için yapılan işte bir gecikmeye neden olması gerekir. Örneğin, sel baskını sonucu oluşan bir doğal afet, işin yürütülmesini etkilemediği takdirde süre uzatım gerekçesi sayılamayacaktır. Mücbir sebepten kaynaklı süre uzatımını gerektiren hususların ortaya ç
Devamı...

Yapım işlerinde sözleşme dâhilinde olan bir işin öngörülmeyen sebeplerden dolayı sözleşme bedelinde artışa gitme söz konusu olabilmektedir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24. maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının
Devamı...

yeni İmalatlara Ait “Olur” Alınması Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti YİGŞ’nin 22. maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen analiz usullerinden faydalanarak düzenlenmektedir. Ancak yeni birim fiyat tespitinden önce bu imalatın yapılabilmesi için yapı denetim görevlileri tarafından gerekçeli
Devamı...

Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti YİGŞ’nin 22. maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen analiz usullerinden faydalanarak düzenlenmektedir. Ancak yeni birim fiyat tespitinden önce bu imalatın yapılabilmesi için yapı denetim görevlileri tarafından gerekçeli rapor hazırlanmalıdır. “Yeni birim
Devamı...

Sözleşmeye bağlanan anahtar teslimi götürü bedel işe ait bir artış söz konusu olduğu takdirde artışa konu olan imalatların mahal listeleri belirtilip metrajları hazırlanarak tespit edilen birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. İş azalışında da iş artışında olduğu gibi azalışa konu olan imalatların ma
Devamı...

Kısmi Kabul Olan İşlerde Gecikme Cezası Kısmi gecikme cezası uygulanan yapım işlerinde, işin tamamının verilen süre içerinde bitirilmemesi durumunda gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanmaktadır. Bu gibi durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Kısmi g
Devamı...

Gecikme Süresinin Tespiti Tip sözleşmelerin 9. maddesinde işe başlama ve bitirme tarihleri belirtildiğinden, yüklenici sözleşmede belirtilen sürede işi tamamlayıp geçici kabule hazır hale getirerek idareye teslim etmek zorundadır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesi hükümlerine göre süre uz
Devamı...

Kısmi gecikme cezası uygulanan yapım işlerinde, işin tamamının verilen süre içerinde bitirilmemesi durumunda gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanmaktadır. Bu gibi durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası 50 uygulanmaz. Kısmi gecikme cezası ile ilgili tip sözleşme
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesi hükümlerine göre süre uzatımı verilmesi halinde, verilecek süre uzatımına müteakip işi tamamlamak zorundadır. İşin sözleşmede belirtilen süre sonunda tamamlanmaması halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. maddesi ve Yapım İşleri Genel Ş
Devamı...

Yüklenicinin, sözleşme gereği üstlendiği edimi sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi halinde, hakkında gecikilen her takvim günü için sözleşmede yazılı oran üzerinden gecikme cezası uygulanacaktır. Yukarıda da ifade edildiği üzere bu durum Borçlar Kanunu’nun 158’inci maddesinin ikinci fıkrasını
Devamı...

Yapım İşleri Fiyat Farkı hesabı her daim karışık bir konu olan ve sürekli ihtilaf yaşanan hesapların başında gelmektedir. Fiyat Farkı hesabının nasıl yapılacağı hususu Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan 2013/5217 Sayılı Kararname ile belirlenmiştir. Yasalarımıza göre Fiyat Farkı konusunda Bakanla
Devamı...

İş Programı Açısından Fiyat Farkı Uygulaması Fiyat farkı esaslarının iş programı ve ödenek dilimi başlıklı 7. maddesi; (1) Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idaren
Devamı...

Gecikme Cezasına Giren İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması Fiyat farkı uygulama esaslarının 6. maddesinde konu ile ilgili şöyle denilmektedir; “Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çal
Devamı...

İş programı sözleşmenin ilgili maddesinde verilen süre içerisinde sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplanır. Yapım işi yıllara sari olarak ihale edilmiş ise ödeneğin yıllara göre dağılımı üzerinden ve işin başlangıç (yer teslimi) tarihi ile işin bitim tarihi de dik
Devamı...

Sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde uygulama aşamasında teknik açıdan öngörülemeyen sebeplerden dolayı, yeni bir ihale yapılmaksızın iş artışları aynı yükleniciye yaptırılabilir. Kanunun bu yönteme izin verdiği iş artışlarının, idarelerin keyfi bir kullanımına bırakılmasını engellemek için belli şar
Devamı...

Yapım işlerinde öngörülemeyen sebeplerden dolayı yapılacak iş artışlarının yeni birim fiyat tespitleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde belirtilmiştir. Teklif birim fiyatlı işlerde, iş artışına konu olan imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde var ise metraj hesabı yapılarak sözleşme
Devamı...

İhale mevzuatımızda iş artış sürecine ilişkin 3 temel düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin üzerinde kısaca durmak gerekirse; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde: Mal ve hizm
Devamı...

4735 sayılı Kanun’un “İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde anahtar teslim işlerde %10 kadar iş artışı yapılacağı belirtilmiş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; “12 üncü maddenin 4
Devamı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22. maddesinde “(1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale doküm
Devamı...

ksik İmalat Örnek 3.1: Mahal listesinde26.195/6 pozundan parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme Kaplaması imalatı yapılması öngörülen a1 no’lu mahalde, ilgili imalatın hiç yapılmadığı tespit edilmiştir. Granit İmalatının hesap cetvelinde4 öngörülen birim fiyatı =50,00 TL a1 no’lu mahallin ala
Devamı...

____________________ NE AİT _____ ADET KONUTUN KOMPLE ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATI İŞİNE AİT   SABİT FİAT VE YILLIK FİYAT ESKALASYONU ESASINA DAYALI   İNŞAAT SÖZLEŞMESİ         İÇİNDEKİLER TARAFLAR SÖZLEŞMENİN KONUSU SÖZLEŞMENİN BEDELİ SÖZLEŞMENİN EKLERİ İŞİN SÜRESİ SÜRE UZATIMI YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAM
Devamı...

Fiyat Farkları 4735 Sayılı KİSK’ nun 8. maddesinde; “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değiş
Devamı...

Eksik Ve Kusurlu İşler Nelerdir? 4735 sayılı Kanun’un “Sözleşme Türleri” başlıklı 6’ncı maddesinin (a) bendinde anahtar teslim götürü bedel sözleşme; “Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerin
Devamı...

Eksik İmalat Örnek 3.1: Mahal listesinde26.195/6 pozundan parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme Kaplaması imalatı yapılması öngörülen a1 no’lu mahalde, ilgili imalatın hiç yapılmadığı tespit edilmiştir. Granit İmalatının hesap cetvelinde4 öngörülen birim fiyatı =50,00 TL a1 no’lu mahallin al
Devamı...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Ek Kesin Teminat” başlıklı 12 maddesi; “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının  %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler ü
Devamı...

Nefaset Kesintisi Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 12. Fıkrasında nefaset kesintisine konu olan hüküm aşağıdaki gibidir; “Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, gi
Devamı...

İdarece işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. İdare, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer
Devamı...

Geçici kabul kesintisi ile ilgili tip sözleşmenin 30. maddesinin dip notu şöyle açıklanmıştır; “Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni, aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçenekten biri seçilerek düzenlenecektir: Geçici kabul noksanları Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedi
Devamı...

Geçici Kabulde Kontrol Teşkilatının Ön İnceleme Yapması Yüklenici taahhüt ettiği işi sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamladığı takdirde geçici kabulün yapılması için yazı ile idareye başvurmalıdır. YİGŞ’nin 41. maddesinin 1. Fıkrasında idareye başvurunun yapılması şart koşulmuş ancak yazılı müra
Devamı...

Kısmi Kabul İşlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. maddesinin 13. Fıkrası; “Sözleşmesinde taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte,
Devamı...

Geçici Kabul İtibar Tarihi Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 8 ve 9. Fıkralarında geçici kabul itibar tarihi ile ilgili; “(8)Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek t
Devamı...

Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi Geçici kabul komisyonu işyerinde yaptığı teknik inceleme sonucu işin kabule hazır olduğunu tespit ederse geçici kabul tutanağını düzenler. Bu husus Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 5. Fıkrasının (c) bendinde; “Kabul komisyonu işi kabule uygun görd
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinde geçici kabul işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Geçici kabule engel veya engel olmayan durumların tespiti için ilk başvurulan mevzuat olmalıdır. Ancak şartnamede yer almayan veya ç
Devamı...

…… Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kontrolündeki yapım ihalelerinde işin kesin kabulü yapılmadığı halde teminat mektubunun süresinin bittiği ve yeni teminat alınmadığı görülmüştür. 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde, kesin teminat ve ek kesin
Devamı...

Gerek Borçlar Hukuku gerekse Kamu İhale Hukukuna göre, iş sahibi idarece işin ifası için asıl yüklenici tarafından alt yüklenici çalıştırılabileceği/kullanılabileceğinin öngörüldüğü hallerde iş sahibi idare ile asıl yüklenici arasındaki ilişki de asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişki de
Devamı...

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesi şöyle: “(1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. b) Alt işver
Devamı...

ALT İŞVEREN- ASIL İŞVEREN ” bo konuyu çok detaylı şekilde açıklamıştır. Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yar-dımcıişleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kend
Devamı...

MÜTEAHHİT PERSONELLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ Yaşanılabilir bir çevre için tüm bireylerin üstlenmesi gereken görevler ve sorumluluklar vardır. Her biri ayrı ayrı çalışma ve emek isteyen bu görev ve sorumlulukları üstlenen bireylerde, yaptıkları işlere göre statülere ayrılırlar. Bu bazen eğitim ver
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan eksik iş bedelinin tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı taşeron vekilince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde b
Devamı...

15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfırlanmıştır. Yani bu kapsamdaki sözleşmelerden damga vergisi alınmayacaktır. Yine yapı denetim hizmet sözleşmelerinden de damga vergisi alınmayacaktır. Ancak, bu düzenleme inşaat
Devamı...

Genel olarak, sözleşmeye bağlanarak yapılan yapım işlerinde aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır; • Yapım işinin sözleşme eki uygulama projelerine veya kesin projelere uygun olarak zamanında tamamlanması, • İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ve yapının sigortalanması, • Ödemelerin belirli pe
Devamı...

Uygulamada yaşanan en büyük problemlerden birisi de sözleşme türünün seçimidir. İhale öncesinde uygulama projelerinin tasarlanması imkânsız sayılabilecek yapım işlerinin (onarım ve güçlendirme gibi), Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme usulü kullanılarak gerçekleştirilmesinin zor olmasının yanında
Devamı...

İşin Sözleşme Bedelinin Altında Tamamlanması Sözleşmeye bağlanan yapım işinin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi ancak henüz sözleşme bedelinin tamamlanmamış olması durumunda 4735 sayılı kanunda ne yapılacağı belirtilmiştir. Ancak uygulamada teklif birim fiyatlı işlerde bir problem ya
Devamı...

Özet: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu temel alınarak düzenlenen yapım işi sözleşmelerinin uygulanmasında, söz konusu Kanunun 15’ inci maddesinde belirtilen istisnai haller haricinde, sözleşmede imzalandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak 4735 sayılı Kanunun “Hük
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kanun’da belirtilen bazı istisnai haller dışında, temel olarak “Sözleşmenin Değişmezliği İlkesini” benimsemektedir. Nitekim söz konusu kanunun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapı
Devamı...

Türk Borçlar Kanunu’nun 138’inci maddesi hükmüne göre[6] sözleşme taraflarından birinin hâkime yapacağı başvuru üzerine, talep doğrultusunda bir karar verilebilmesi için aşağıdaki şartlar bulunmalıdır; Tarafların yüklendikleri edimler arasındaki denge, borçludan sonuçları yüklenmesi istenemeyecek ka
Devamı...

Belirli Bir Yerde Yapılmayan İşlerde İşyeri Bildirgesi: Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devralınan veya başka bir işverene miras v.b. nedenlerle intikal eden işin, belirli bir yerde yapılmaması hâlinde işyeri bildirgesi işverenin ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik merkezine verilir. Söz ko
Devamı...

Geçici hakediş, eser bedelinin keşif özeti veya keşif cetvelleri, bunların eki birim fiyat listelerine göre belirlenmesinin kararlaştırıldığı yapım sözleşmelerinde iş sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşme gereği inşaatın tamamlanıp tesliminden önce, yani inşaatın devamı sırasında belirli ar
Devamı...

Alacağın temliği ile ilgili tip sözleşmenin 11.5. maddesi; “Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir”. Şeklinde düzenlenmiştir. Uygulam
Devamı...

Yüklenicinin Hakedişe İtirazı Sözleşmeye bağlanan yapım işi ile ilgili düzenlenen hakedişlerde itiraz şekli YİGŞ’nin 39. maddesinde; “Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporu
Devamı...

YİGŞ’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40. maddesi şöyle düzenlenmiştir; “Madde 40 – (1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesa
Devamı...

Yüklenicinin Hakedişe İtirazı Sözleşmeye bağlanan yapım işi ile ilgili düzenlenen hakedişlerde itiraz şekli YİGŞ’nin 39. maddesinde; “Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporu
Devamı...

Hakediş Raporları Hakediş raporlarının düzenlenme esasları, niteliği ve yüklenicinin hakedişe yapacağı itirazlar YİGŞ’nin 39. maddesinde belirtilmiştir. Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzen
Devamı...

Kamu kurumlarınca yapılan ihalelerde ilgili ihaleye ilişkin hakediş ödemeleri yapılırken idarenin ödeme yapmadan önce yüklenicinin vergi ve sgk borcu olup olmadığı hususunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmaktadır.İlgili mevzuat çerçevesinde tespit edilen vergi ve sgk borçları ise yüklenicinin hakediş
Devamı...

Hakediş ödemelerindeki gecikmelerden dolayı işte bir gecikme olması durumunda, hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etki derecesi göz önünde bulundurularak gecikmeye tekabül eden ilave süre; hakedişin ödemesinin gecikmeye başladığı tarihte (kırkbeşinci günden bir sonraki gün) idare ve yüklenicinin
Devamı...

Hakediş hazırlama süreci   İdari hakedişler sözleşmelerinde belirtilen tarihlerde idareye sunulmalı, bu terminler dikkate alınarak hakediş hazırlama süreci başlatılmalıdır. Hakedişte kullanılacak bilgilerin sahadan hakediş bölümüne ulaşmasında gecikmeler olmamalıdır. Hakediş ön kapağı Hakediş ön kap
Devamı...

KARAR METNİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNE İLİŞKİN HAKEDİŞ BELGELERİNE DAYALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN, HAKEDİŞ BELGESİNİN ONAY TARİHİNDE DOĞDUĞU HK. Temyiz İsteminde Bulunan: Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü ADANA Karşı Taraf : … İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi İstemin Özeti : Davacı Şirket adına inc
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesine göre; “Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen
Devamı...

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannam
Devamı...

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA İDARENİN METRAJLARI İLE İSTEKLİNİN METRAJLARININ FARKLI OLMASI(DANIŞTAY KARARI) Danıştay Onüçüncü Dairesinin …. sayılı kararı ile “…Bu durumda, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede, idarenin metrajları ile isteklilerin metra
Devamı...

İhale konulu kararlardan seçmiş olduğumuz aşırı düşük savunma konulu karar özetinde; Firmanın sunmuş olduğu araçlara ait aşırı düşük savunmasında kurulun açıklamasına ait sonuç kararı …..araçlara ilişkin yapılan analizlerde Ekskavatör, Konkasör, Paletli delgi makinası, Titreşimli silindir için Çevre
Devamı...

Olay Özeti Karar ve Sonuç : Olayda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile ihale dosyasının incelenmesinden, yukarıda anılan mevzuat uyarınca proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda, YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylanan ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemi
Devamı...

Yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerde proforma fatura, maliyet tespit raporların tetkiki Olay Özeti Karar ve Sonuç: … İdaresi tarafından 24.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “…Ek Depo Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak E… A.Ş.’nin 30.06.2010 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine
Devamı...

Olay Özeti Karar ve Sonuç : Bakılan olayda; davacı şirketinde aralarında bulunduğu ortak girişim tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında BGK-4 Poz no’lu analize ilişkin birim fiyat oluşturulurken platform genişliğinin ortalama 24 metre olarak esas alınması gerekirken 12 metre olarak esa
Devamı...

Olay Özeti Karar ve Sonuç : Öncelikle, davacının üzerinde bırakılan ihaleye ilişkin müdahil tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ön inceleme aşamasında reddi gerektiği yönündeki iddiaları değerlendirildiğinde; Söz konusu itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen konuların davacı tarafında
Devamı...

Olay Özeti Karar ve Sonuç : Olayda, dava konusu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, yapılan değerlendirme sonucunda tüm tekliflerin geçerli olduğunun belirlenmesi üzerine idarece sınır değerin 1.202.921,84 TL olarak tespit edildiği ve sınır değerin altında 958.708,58 TL teklif veren davacı Y… İnş. Hülya
Devamı...

Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 33 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.II-918 Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Ozan Gurup Otomasyon Peysaj İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE:
Devamı...

Yüklenicinin ihale Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Halleri (Fesih) Fesih Halleri TBK m. * si Uyarınca Fesih Hakkının Kullanılması ….”Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmas
Devamı...

İş Sahibinin Sonradan İş Değişikliği ve Ek İş Talep Etmesi Üzerine Bedelin Belirlenmesi İnşaat sözleşmesinde iş sahibine tek taraflı beyanla iş değişikliği yapma ve ek iş talep etme hakkı tanınması halinde, iş sahibince talep edilen işlerin yapılması gerekmektedir. Yüklenicinin bu talepleri yerine g
Devamı...

Sözleşmeye bağlanan anahtar teslimi götürü bedel işe ait bir artış söz konusu olduğu takdirde artışa konu olan imalatların mahal listeleri belirtilip metrajları hazırlanarak tespit edilen birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. İş azalışında da iş artışında olduğu gibi azalışa konu olan imalatların ma
Devamı...

İnşaat uyuşmazlıkları için uyuşmazlık çözüm yöntemlerini öngören özel yasal hükümler olmamasına rağmen, uygulamada, uyuşmazlık karar kurulları artık yaygın olarak kullanılmaktadır.  Genel olarak uyuşmazlık kurulları, sözleşmenin ifası ve işlerin ifası sırasında taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazl
Devamı...

Projeye dahil olan çeşitli taraflar yüklenicinin iflası veya acz durumu üzerinde hangi haklara sahiptir İflas davalarında temerrüt hakları ve usulleri 2004 sayılı İflas ve İcra Kanunu ile düzenlenmiştir. müşteriler Yüklenicinin iflas etmesi/iflas etmesi durumunda, müşteriler yükleniciye karşı icra t
Devamı...

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, elektronik ihale kullanımının bu yıl yüzde 46’ya ulaştığını bildirdi Hamdi Güleç, 105 milyar liralık ihalenin elektronik ortamda yapıldığını ve bu yöntem sayesinde kamu ihalelerine teklif verenlerin sayısında yüzde 93 artış olduğunu, ihale başına ortalama yüzde
Devamı...

Ağırlıklı istinat duvarı yapıldığı malzemeye göre ikiye ayırabilir. Bunlar; Taş istinat duvarları Taş duvarlar; doğal taşlar ile çıkarıldıkları yerden tamamen veya kısmen işlenerek belirli kurallar çerçevesinde, uygun bir şekilde dizilerek örülme sureti ile meydana gelmiş duvarlardır. Genel itibari
Devamı...

İstinat Duvarların Kullanıldığı Yerler  istinat   duvarları   genellikle   ağırlıklı,   yarı   ağırlıklı,   konsol   ve   ankrajlı   olarak sınıflandırılır. Ağırlıklı istinat duvarları, duvarın ölü ağırlığı ile yanal yüklere dayanma kapasitelerini üretir. Ağırlıklı duvarı tipi, rijit ağırlık duvarla
Devamı...

  istinat duvarlarının kullanıldığı yerler   Eğimli arazilerde alandan faydalanmak için mevcut zemini açısından daha dik açı ile tutmayı sağlamada, Kayma, göçme ihtimaline karşı zemin yıkımını önlemede, Bir binanın etrafını çevreleyen bodrum duvarların yapımında,   Hidrostatik basıncı
Devamı...

ihale sözleşmesinin ileriye etkili şekilde feshi İhale Bedelin Belirlenmesinin Hukuki Dayanağı TBK maddeleri uyarınca sözleşmenin ileriye etkili olarak feshedildiğinin kabul edilmesinin nedeni, ani edimli bir sözleşme olarak kabul edilen inşaat sözleşmelerinin uygulanması nedeniyle ortaya çıkabilece
Devamı...

Yaklaşık Bedelin Belirlenmesi (Hesaplanması) Yaklaşık bedelli inşaat sözleşmelerinde bedel, önce tahmini olarak belirlenmekte; daha sonra bu tahminlerin dayanağı hesaplamalar ile gerçekte yapılan işlerin maliyeti arasında fark olması halinde ise bedel gerçek maliyetlere göre belirlenmektedir . Sözle
Devamı...

Yüklenicinin Sözleşmeyi Geriye Etkili Fesih Halleri (Dönme)   İş sahibinin borçlarını ifada temerrüde düşmesi hali için yasa koyucu tarafından TBK’nın eser sözleşmesine ilişkin hükümleri arasında bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, iş sahibinin temerrüdü halinde genel hükümler
Devamı...

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE EK İŞ YAPILMASI HALİNDE İHALE BEDELİNİN BELİRLENMESİ İhaledeki işlerin sözleşme ve eklerine göre incelenip götürü bedel olarak düzenlenen sözleşmeler kapsamında kalıp kalmadığı, sözleşme kapsamı dışında ise iş değişikliğinden mi, fazla imalâttan mı veya sözleşmede hiç bulunmayan iş
Devamı...

Genel Olarak Yaklaşık bedelli inşaat sözleşmelerinde, iş sahibi ve yüklenici, sözleşmenin yapıldığı anda yaklaşık bir bedelde mutabık kalmakta, ancak nihai iş bedeli tutarını taşınmaz yapının inşasının bitiminden sonra yapılacak detaylı bir hesaplamayla belirlemektedirler. TBK maddesin, “Eseri
Devamı...

İnşaat ihale sözleşmelerinde taşınmaz yapının inşası sırasında belirli dönem veya etaplarda hakediş usulüyle ödeme yapılması öngörülebilir. Bu şekilde ödeme yapılmasının öngörüldüğü durumda, yüklenici hakediş tutanağı düzenleyerek iş sahibinin incelemesine sunacak, iş sahibi de yapılan işleri kontro
Devamı...

Birim Fiyat Olarak Belirlenmiş Götürü Bedel Birim fiyat götürü bedel ihalelerde taşınmaz yapının inşa işinin belirli kalemlere ayrılması ve her bir kalem için bir birim fiyat belirlenmesi söz konusu olabileceği gibi, yapılan işin belirli ölçütlere (metrekare, uzunluk vb.) göre birim fiyatının belirl
Devamı...

Sabit Götürü Bedel Taşınmaz yapı inşası bedeli olarak, inşaat sözleşmesinin başından itibaren kararlaştırılan bedel sabitse, bu inşaat sözleşmesi sabit götürü bedelli sözleşmedir9. Bedelin bu şekilde belirlendiği durumlarda, bedel, inşa edilen yapının değeriyle veya inşa için sarf edilen masraf ve e
Devamı...

Götürü bedel inşaat sözleşmesinin asli unsuru olan bedelin sözleşmenin kurulduğu anda yani önceden ve kesin bir şekilde belirlendiği bedel olarak tanımlanmaktadır. Götürü bedelin belirlenmesi geçerliliği açısından özel bir şekle bağlanmamış olup, hal ve durumdan bedelin götürü olduğu kanaatine varıl
Devamı...

İnşaat sözleşmelerinin asli unsurlarından biri bedeldir. Taraflar inşaat sözleşmesinde,sözleşme özgürlüğün bir sonucu olarak bedeli, götürü (kesin) veya yaklaşık olarak iki şekilde belirleyebilirler . Taşınmaz yapının inşasının karşılığı olarak bir bedel belirlenmesi veya işin bedelinin belirlenebil
Devamı...

Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında
Devamı...

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi  ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini al
Devamı...

26 Ocak 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31376 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tar
Devamı...

YAPIM SÖZLEŞMELERİ 2886 yapım ihalesi all risk sigorta Alt yüklenici alt yüklenici aşırı düşük Ayıplı noksan işler Bilir kişi raporu Birim fiyatlı yapım sözleşmeler Fiyat Farkları Geçici Kati Kabuller Gecikme Cezaları götürü bedel yapım sözleşmeler Hakediş Hakediş Kesintileri İş Artışları -İş Eksili
Devamı...

Hakediş raporu ön kapağı, işe ve ilgili hakedişe dair genel bilgilerin belirtildiği tanıtıcı nitelikte sayfadır. Hakediş raporu ön kapak sayfasının başında İdarenin adı, birden fazla nüsha düzenlenmiş ise raporun hangi birime ait olduğunu gösteren ibare (Bölge Müdürlüğü, Belediye, Yüklenici, Merkez
Devamı...

Fiyat farkı takip cetveli, iş programı ve buna bağlı olarak ödenen fiyat farkı ilişkisini gösterir belgedir. Sayfanın üst kısmında işin adı, işin sözleşme bedeli, varsa toplam iş artışı, ihale tarihi, işin başlangıç tarihi, sözleşmesinde belirtilen çalışılmayan aylar ve hakediş numarası bulunur. Hak
Devamı...

Yapım işine ait sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin %1’ini geçmesi halinde, bu iş kalemine ait fiyat için yüklenici ve kontrol mühendisinc
Devamı...

İhzarat icmali, sözleşmesinde ihzarat verilmesi öngörülen pozlara ait verilen ihzaratın, daha önceki hakedişlerde ve bu hakedişte verilen miktarının gösterildiği belgedir. Yapım işlerinde iş mahalline getirilen malzeme için ihzarat verilip verilmeyeceği özel şartnamede ve birim fiyat tariflerinde be
Devamı...

İnşaat ataşmanı, bir poza ait genel bilgileri, imalata dair basit bir krokiyi ve ilgili pozdan bu hakedişte toplam ne kadar imalat yapıldığını gösteren belgedir. Yeşil defterlerde hakediş raporunda kullanılması durumunda, inşaat ataşmanıyla aynı nitelikte değerlendirilmelidir. İnşaat ataşmanları her
Devamı...

Röleve, imalatı tamamlanan kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının krokisinin kesin olmamakla beraber çizilerek uzunluk, adet veya ebatlarının belirtildiği belgelerdir. Rölevelerin işlendiği deftere röleve defteri denir. Röleve defteri yüklenicisince tutulur ve bu defter her hakediş düzenlenmesi öncesin
Devamı...

İşçilere duyuru tutanağı, yüklenicinin hakediş yapacağı tarihten önce şantiye ilan tahtasına asılan, yüklenici bünyesinde çalışan ve herhangi bir sebepten dolayı yükleniciden alacağını tahsil edemeyen sürveyan veya işçilerin bu durumu İlgili kontrol mühendisine bildirmelerinin istendiği belgedir. Yü
Devamı...

Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. maddesinde belirtilen ataşman, yeşil defter, tutanak, icmal defterleri, fiyat farkları dokümanlarının yanında, benzeri belgeler olarak nitelendirilen diğer belgeler şu şekilde listelenebilir; Hakediş raporu ön kapağı İmalat iç sayfa icmali İmalatlar toplam
Devamı...

Kesin hesapların idare tarafından incelenmesi hazırlanması ve ödeme süreci Düzenlenip idareye teslim edilen kesin hesaplar, Y.İ.G.Ş.’nin 40. maddesinin 6. fıkrasında geçen “İdareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar… hükmüne
Devamı...

v Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı Yüklenicinin hazırlanan kesin hesaplara itirazı olması durumunda, Y.İ.G.Ş.’nin 40. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 60 günlük süre içerisinde, gerekçesiyle birlikte bu itirazını idareye sunmalıdır. Aksi takdirde hazırlanan tüm belgeleri kabul etmiş ve itiraz
Devamı...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelere dair kesin hesap ve hakediş, Y.İ.G.Ş. 40. maddesinin 2 fıkrasında bulunan “Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde; kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde
Devamı...

Kesin Hesap ve Kesin Hakediş Kamu kurumlarınca yaptırılan her yapım işi sonunda, idare ve yüklenici arasındaki alacak ve verecek hesabının her iki tarafın da onaylayacağı şekilde belgelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü, işin tamamlanmasından sonra iki tarafın da birbirinden mali hak iddia etmesi huku
Devamı...

Hakediş bedelleri tahakkuk ettirilirken ve ilgilisine ödenirken yapılması gereken bazı yasal ya da sözleşmeye dayalı kesintiler bulunmaktadır. Bu kesintiler yapılmadığı takdirde fazla ödeme yapılmış olacağından, hakediş ödemelerinde kesintiler konusu önemli bir yere sahiptir. Kdv Tevkifatı  KDV Tevk
Devamı...

Yüklenicinin, hazırlanan geçici hakediş raporlarına herhangi bir nedenden dolayı itirazı olduğu durumlarda, bu itirazın nedenlerini açıklayan bir dilekçeyle Y.İ.G.Ş.’nde belirtilen hususlara riayet ederek itirazını idareye sunabilir. Bu hususlar, Y.İ.G.Ş.’nin 39. maddesinin 4/e fıkrasında şu şekilde
Devamı...

İdare tarafından görevlendirilen kontrol mühendisi, yüklenici ve varsa diğer görevlilerin ortaklaşa olarak tanzim ve imza ettiği hakediş raporları, ilgili kişiler tarafından kontrol edildikten sonra, düzeltme yapılması gereken kısımlar var ise gerekli düzeltmeler tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar ge
Devamı...

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren (taşeron) denileceği; sigortalılar üçüncü bir kişini
Devamı...