Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de Kongre’nin tek başına bir yapı grubunun bulunmadığı, kongre merkezinin ise anılan Tebliğ’de 5.B grubunda yer aldığı, yapılan kütüphane işi bakımından, müze ve kütüphane kompleksleri 5.C grubunda yer alırken büyük kütüphane ve kültür yapılarının 4.B grubunda yer aldığı, dolayısıyla dava dışı isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeye konu işlerin Tebliğ kapsamında hangi grupta olduğunun açık ve net olarak ortaya konulamadığı anlaşıldığından, davalı idarece, iş deneyim belgesine konu işlerin, Tebliğ kapsamında hangi grupta olduğunun tespiti amacıyla söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartname ve projelerin inceletilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2021/3744 E.  ,  2021/3137 K.

  •  

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2021/3744
Karar No:2021/3137

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Kurumu
VEKİLLERİ : Av. …, Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Mimarlık Mühendislik Proje Müşavirlik İnşaat Taahhüt İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce 26/03/2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bolu Merkez 250 Yataklı (300 Yatak Kapasiteli) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Merkezi Uygulama Projeleri (Statik İzolatörlü) ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi” ihalesinde ihale komisyonu kararıyla teklifi değerledirme dışı bırakılan dava dışı istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun (Kurul) 04/06/2020 tarihli ve 2020/UH.I-995 sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nce; İdari Şartname’de yer alan düzenleme uyarınca, başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği, benzer iş olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in V.B ve üstü gruplardaki işlerin belirlendiği, dava dışı istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Yalova Üniversitesi Merkezi Derslikler, Kütüphane ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binasının (Mimari, Statik, Dinamik, Mekanik, Elektrik ve Çevre Tanzimi) Projelerinin Yapılması ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması)” işi kapsamında adına düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu, adı geçen istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılması sonucunda, anılan iş deneyim belgesinin kongre kısmının benzer iş olarak belirlenen söz konusu Tebliğ’in V.B grubu kapsamında, kütüphane kısmının ise benzer iş olarak belirlenen söz konusu Tebliğ’in V.C grubu kapsamında olduğu, iş deneyim belgesine konu işin toplam bedelinin 493.000,00 TL, güncellenen bedelinin ise 775.684,94 TL olarak hesaplandığı, iş deneyim belgesinde benzer iş olarak değerlendirilen kısımların 25.392,14 m2 olduğu ve toplam inşaat alanı olan 61.903,36 m2’lik işin % 41,019’una karşılık geldiği, bu çerçevede bu oran dikkate alınarak benzer işe uygun kısımların parasal tutarı hesaplandığında, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun güncel parasal bedelinin 318.178,22 TL (775.684,94*0,41019) olduğu, bu durumda, adı geçen isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun kısımlarının güncel parasal tutarının, isteklinin teklif bedelinin %50’si olan 307.400,00 TL’lik tutarı karşıladığı gerekçesiyle, idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği;
Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de Kongre’nin tek başına bir yapı grubunun bulunmadığı, kongre merkezinin ise anılan Tebliğ’de 5.B grubunda yer aldığı, yapılan kütüphane işi bakımından, müze ve kütüphane kompleksleri 5.C grubunda yer alırken büyük kütüphane ve kültür yapılarının 4.B grubunda yer aldığı, dolayısıyla dava dışı isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeye konu işlerin Tebliğ kapsamında hangi grupta olduğunun açık ve net olarak ortaya konulamadığı anlaşıldığından, davalı idarece, iş deneyim belgesine konu işlerin, Tebliğ kapsamında hangi grupta olduğunun tespiti amacıyla söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartname ve projelerin inceletilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, iş deneyim belgesi ile bu belgenin ekinde, belgeyi düzenleyen idarenin görevlisi tarafından imzalanan iş deneyim belgesine konu işin metrekare cetvelinin yer aldığı, iş deneyim belgesine konu iş bütün olarak değerlendirildiğinde, bir üniversite kampüsünde yer alan yapıların projesi niteliğinde olduğu, bu durumda belgenin bir bütün olarak, Tebliğ’in V.A grubu kapsamında sayılan üniversite kampüsleri kapsamında olduğu, ancak işin metrekare cetvelinde belirtilen kısımları incelendiğinde, kongre kısmının benzer iş olarak belirlenen söz konusu Tebliğ’in V.B grubu kapsamında, kütüphane kısmının ise benzer iş olarak belirlenen söz konusu Tebliğ’in V.C grubu kapsamında olduğu, bu durumda isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun kısımlarının güncel parasal tutarının, isteklinin teklif bedelinin %50’si olan 307.400,00 TL’lik tutarı karşıladığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın taraflara iadesine,
5. Kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine,
6. Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,
7. 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 04/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.