EKSİK VEYA HATALI İŞLERİN BEDELİNİN TESPİTİ

Eksik İmalat

Örnek 3.1: Mahal listesinde26.195/6 pozundan parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme Kaplaması imalatı yapılması öngörülen a1 no’lu mahalde, ilgili imalatın hiç yapılmadığı tespit edilmiştir.

Granit İmalatının hesap cetvelinde4 öngörülen birim fiyatı =50,00 TL

a1 no’lu mahallin alanı =10 m2

Yapılmayan imalatın bedeli (50 TL*10 m2) = 500,00 TL

4 Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenilecek Belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinin (ç) bendinin 1 inci fıkrası gereğince, yüklenicilerden hesap cetveli istenilebilecektir

Yapılan işlemde, yapılmayan alan ile söz konusu işin birim fiyatı çapılmak suretiyle yapılmayan imalatın bedeli hesap edilmiştir.

Hatalı İmalat

Örnek 3.2: Mahal listesinde 26.195/6 pozundan parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması imalatı yapılması öngörülen yerlere, 26.206 poz numaralı 3 cm kalınlıkta renkli mermerle ile döşeme kaplaması imalatının yapıldığı tespit edilmiştir.

Granit İmalatının hesap cetvelinde öngörülen birim fiyatı =50,00 TL

Granit imalatının bayındırlık birim fiyatı = 58,56 TL

Mermer imalatının bayındırlık birim fiyatı = 48,46 TL

58,56 50,00

* 48,46 X

X= 48,46 * 50 = 41,37

58,56

Mermer imalatı için ödenecek birim fiyat = 41,37 TL

İhale bedelinden yapılacak kesinti

5.000,00 (50 TL*100 m2) – 4.137,00 (41,37 TL * 100 m2) = 863,TL’dir

Yapılan işlemde, öncelikle yapılmayan imalatın birim fiyatı, aynı imalatın bayındırlık birim fiyatı ile yerine yapılan imalatın bayındırlık birim fiyatı arasında orantı kurmak suretiyle, mermer imalatının birim fiyatı hesap edilmiştir. Daha sonra ise, granit imalatı için öngörülen toplam bedelden, yerine yapılan mermer imalatı için ödenmesi gereken toplam bedel çıkartılmış ve yapılacak kesinti bulunmuştur.

Anahtar teslim götürü bedel işlerin bir bütün olarak düşünülmesi, kabul veya denetimler esnasında işin projelerde, mahal listesinde, diğer teknik belgelerde veya tanımlarda istenilen şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, proje, mahal listesi veya diğer teknik belgelerde miktar belirtilmiş olması halinde ölçüm yapılması gerekmektedir. İş artışı veya eksilişi olduğu durumlarda ölçüm yapılabilecek ve yapılan ölçüm sonucu fiilen yapılan miktarın ödemeye esas miktardan az olduğunun görülmesi halinde aradaki fark ödenmeyecek, ödenmiş ise de kamu zararı olarak değerlendirilecektir.