elde edilen iş deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. …” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “… h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Dörtyüzkırkdokuzbinikiyüzellidokuz Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “… (8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

11.2. Ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

43.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Yapım işlerinde ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, ortaklık hisse oranları ve süreleri ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin olarak (KİK031.1/Y) nolu standart formun,

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak (KİK031.3/Y) nolu standart formun düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” açıklaması,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Dokuz Çeltik Mahallesi 2024 Ada 1 Nolu Parselde 24 Derslikli İlkokul Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 adet Okul Binası Yapım İşi. ( 5.140,21 m2 B+Z+3 Kat )

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/enaz %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Dokuz Çeltik Mahallesi 2024 Ada 1 Nolu Parselde 24 Derslikli İlkokul Yapım İşi” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 33 adet ihale dokümanı edinildiği, 26.08.2021 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 20 teklif sunulduğu, yeterlik bilgileri tablosu üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda beyan edilen bilgileri idarece uygun bulunan başvuru sahibi istekli Gönülalan Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin 15.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, isteklilerden Arbek Makina Elektrik İnşaat Taahhüt Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği; başvuru sahibi tarafından şikâyete konu edilen İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.-Fm Yol İnşaat Nakliyat Akaryakıt Temizlik ve Madencilik Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise pilot ortak olan İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş denetleme belgesi sahibi ortağının ticaret odasından yapılan sorgusunda ortaklık süresinin yeterli olmadığının ifade edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Daha sonra İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.-Fm Yol İnşaat Nakliyat Akaryakıt Temizlik ve Madencilik Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 20.09.2021 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunda, İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş denetleme belgesi sahibi ortağının ortaklık süresine ilişkin ticaret odasından alınan bilginin sehven hatalı olduğu ve yeniden inceleme yapılmasının talep edildiği, bunun üzerine idarece yapılan incelemeler sonucunda söz konusu isteklinin belgelerinin uygun bulunduğu ve 23.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı, anılan kararda başvuru sahibi tarafından şikâyete konu edilen İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.-Fm Yol İnşaat Nakliyat Akaryakıt Temizlik ve Madencilik Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin doğrulandığının ifade edildiği ve ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından temelde ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.nin iş denetleme belgesi ile diploması kullanılan ortağına ilişkin beş yıllık yasal ortaklık süresinin yeterli olmadığı ve buna ilişkin olarak sunulması zorunlu olan ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu bent kapsamında elde edilen deneyimin mühendis veya mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından kullanılabileceği; ayrıca mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsiki için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi  sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, istekliler tarafından iş deneyimini tevsik etmek için tüzel kişiliğin, en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin kullanılması durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin [(KİK031.3/Y) nolu Ortaklık Durum Belgesi standart formu] sunulması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak “Ekap’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırının doldurulduğu, anılan satırda niteliği “İş Denetleme Belgesi” olan işe yönelik olarak ayrıntılı bilgilere yer verildiği; “Mezuniyet Belgesi” satırının “54****, 07.10.1982, 2049, T.C. İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ” şeklinde doldurulduğu; “Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” satırının ise “5 YIL, 51” olarak doldurulduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının başvuruya konu pilot ortağı İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla ortağına ait mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım sağlandığı, ayrıca ortağın mezuniyetinden sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için mezuniyet belgesi  sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş denetleme belgesinin beyan edildiği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca anılan pilot ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” başlıklı satırının “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “FAYSAL GÜZEL, 40****, 49” ve “ŞÜKRÜ TARLAN BAŞER, 54****, 51” şeklinde doldurularak “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve “Pay Defteri” kısımlarının ayrıntılı bir şekilde doldurulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu pilot ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsiki amacıyla idareye sunulan belgeler incelendiğinde, tüzel kişiliğin %51 oranında ortağı olan Şükrü Taylan Başer’e ait 07.10.1982 tarihli ve 2049 diploma numaralı İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgesi ile aynı kişiye ait yapım işinden elde edilen bir işe ait iş denetleme belgesinin sunulduğu, ayrıca 03.09.2021 tarihinde standart forma uygun olarak düzenlenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanarak kaşelenen Ortaklık Durum Belgesinin sunulduğu, anılan belgede Şükrü Taylan Başer’in belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağı olduğunun ifade edildiği görülmüştür.

 

Diğer yandan bu kapsamda Yeterlik Bilgileri Tablosunda ortaklık oranlarına ilişkin beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri ile pay defterlerinin tamamının sunulduğu, söz konusu belgeler üzerinden yapılan incelemede mezuniyet belgesi kullanılan ortağın şirkette %51 oranında ortak olduğu tarihin 02.02.2016 olduğu ve söz konusu tarihin Ortaklık Durum Belgesinin düzenlendiği 03.09.2021 tarihinden geriye doğru son beş yıl şartını sağladığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından 15.09.2021 tarihli ilk ihale komisyonu kararından önce 07.09.2021 tarihinde incelemeye konu ortak Şükrü Taylan Başer’in İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.nin beş yıl süreyle ortaklık şartını sağlayıp sağlamadığını teyit etmek amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile yazışma yapıldığı, 09.09.2021 tarihinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından cevaben gönderilen yazıda tüzel kişiliğin ortağı olan Şükrü Taylan Başer’in ortaklık başlangıç tarihinin 06.01.2021 olduğu ve ortaklığın halen devam ettiğinin belirtildiği, idarece bahse konu yazıdaki ortaklık başlangıç tarihi bilgisi çerçevesinde 15.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.-Fm Yol İnşaat Nakliyat Akaryakıt Temizlik ve Madencilik Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Ancak daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 16.09.2021 tarihinde tekrar gönderilen yazıda “… İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi unvanlı şirketin ortaklık giriş çıkış tarihleri sehven 06.01.2021 yazılmış olup, doğrusu aşağıdaki gibidir.” ifadelerine yer verilerek tüzel kişiliğin ortağı olan Şükrü Taylan Başer’in ortaklık başlangıç tarihinin 02.02.2016 olduğu bilgisi ile ortaklığın halen devam ettiği bilgisinin verildiği bunun üzerine idare tarafından 23.09.2021 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.-Fm Yol İnşaat Nakliyat Akaryakıt Temizlik ve Madencilik Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme değerlendirmeye alınarak ihale üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen incelemelere ek olarak, bahse konu ortak Şükrü Taylan Başer’in ortaklık başlangıç tarihinin teyit edilebilmesi amacıyla, tarafımızca pilot ortak İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.den 08.11.2021 tarihli ve 2021/19151 sayılı yazı ile tüzel kişiliğinizin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin açılış sayfasından başlamak üzere tüm sayfaları ile Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Karar Defteri asıllarının veya noter onaylı suretlerinin gönderilmesinin talep edilmiştir.

 

16.11.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ve ekinde yer alan bahse konu noter onaylı belgelerin incelenmesinden, Şükrü Taylan Başer’in pilot ortak İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş.de %51 ortak olduğu ve ortaklık başlangıç tarihinin ihalede sunulan belgelerle uyumlu olarak 02.02.2016 tarihi olduğu görülmektedir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, İnnovia Enerji İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla ortağı Şükrü Taylan Başer’e ait inşaat mühendisliği bölümü mezuniyet belgesinin sunulduğu, ayrıca onbeş yıldan daha uzun süresi (39 yıl) olan söz konusu mezuniyet belgesinin tamamının iş deneyimi olarak değerlendirilebilmesi için aynı ortağa ait bir yapım işine ait iş denetleme belgesinin sunulduğu; diğer yandan ihalenin ilan tarihi olan 02.08.2021’den sonraki bir tarih olan 03.09.2021 tarihinde standart forma uygun olarak düzenlenen ortaklık durum belgesinin sunulduğu, anılan belgeden mezuniyet belgesi kullanılan ortağın ortaklık durum belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren geriye doğru son beş yıldır %51 hisseye sahip ortak olduğunun anlaşıldığı, bu durumun idarece ilgili ticaret ve sanayi odasıyla yapılan yazışma ile teyit edildiği, tarafımızca istenilen pay defteri ile gelen kurul karar defteri ve yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı örnekleri üzerinden yapılan incelemede de ortaklık süresinin uygun olduğunun anlaşıldığı; öte yandan iddia kapsamında bahsi geçen kamu ihale mevzuatında diploması kullanılan ortağın tüzel kişiliğin temsil ve yönetime yetkisinin bulunması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.