Fiyat farkı takip cetveli

Fiyat farkı takip cetveli, iş programı ve buna bağlı olarak ödenen fiyat farkı ilişkisini gösterir belgedir. Sayfanın üst kısmında işin adı, işin sözleşme bedeli, varsa toplam iş artışı, ihale tarihi, işin başlangıç tarihi, sözleşmesinde belirtilen çalışılmayan aylar ve hakediş numarası bulunur.

Hakediş No (1): Hakediş numarası bu sütuna yazılır.

Hakediş İtibar Tarihi (2): Hakediş arka kapağında bulunan hakediş itibar tarihi bu sütuna yazılır.

İş Programına Göre Faaliyet Ayları (3): İş programında çalışılması öngörülen aylar bu sütuna yazılır.

İş Programına Göre Yapılması Gereken Aylık İş Tutarı (4): İş programına göre hakediş yapılan aya kadar yapılması gereken aylık iş tutarları her ay için ayrı ayrı bu sütuna yazılır.

İş Programına Göre Başlangıçtan İtibaren Yapılması Gereken Toplam İş Tutarı (5): İş programına göre hakediş yapılan aya kadar yapılması gereken aylık iş tutarları toplanarak bu sütuna yazılır.

Aylık Yapılan İş (Son Hakediş Tutarı) (6): Son hakedişte yapılan imalatların sözleşme birim fiyatları ile tutarı bu sütuna yazılır.

Başlangıçtan İtibaren Yapımı Gerçekleşen Toplam İş Tutarı (Son Hakediş Toplamı) (7): Son hakedişe kadar yapılan imalatların sözleşme birim fiyatları ile toplam tutarı bu sütuna yazılır.

Aylık ve Toplam İşe Göre İleri/Geri Durumu (8): Yüklenicinin, iş programında belirtilen ödenek miktarlarının ilerisinde veya gerisinde olma durumu bu sütuna yazılarak, güncel endeks uygulanırken herhangi bir karışıklığa mahal verilmesinin önüne geçilmiş olur. 7 numaralı sütunda yazan değer 5 numaralı sütunda yazan değerden büyük ise yüklenici iş programının ilerisinde, küçük ise iş programının gerisinde olduğu anlaşılır.

Fiyat Farkı Hesabına Esas Olan Tutar (9): İş programındaki aylık ödenekleri tamamlayacak şekilde fiyat farkı hesabına esas olan tutar bu sütuna yazılır.

Fiyat Farkına Esas Endeks Ayı (10): Fiyat farkına esas endeks ayı bu sütuna yazılır.

Fiyat Farkı Katsayısı (11): Fiyat farkı hesabı sayfasında bulunan fiyat farkı katsayıları bu sütuna yazılır.

Ödenecek Fiyat Farkı Tutarı (12): Fiyat farkı hesabı sayfasında bulunan fiyat farkı tutarları bu sütuna yazılır.

Tüm hakedişlerde ödenen fiyat farkları bu tabloda gösterilir ve toplam fiyat farkından bir önceki hakedişte ödenen fiyat farkı çıkartılarak, bu hakedişte ödenecek olan fiyat farkı miktarı bulunur.

Hakediş inceleme birimi, fiyat farkı takip cetveli sayfasında öncelikle iş programı ödenek dilimlerine göre yapılması gereken aylık imalat miktarlarını kontrol etmeli ve varsa revize iş programı ödenek dilimlerini dikkate almalıdır. Bu hakediş de dahil olmak üzere toplam imalat miktarlarını, önceki hakediş fiyat farkları hesaplarını ve toplam imalat miktarları tutarının iş programı ödenek dilimlerinin ne kadarını doldurduğunu, yani güncel endeks olarak hangi ayın endeksinin kullanılacağını kontrol etmelidir. Güncel endeksin belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iş programına göre geri kalınması durumunda kullanılması gereken güncel endeks ve uygulama ayına ait olan güncel endekslerin karşılaştırılarak düşük olan Pn oranının TÜİK fiyat endeksi sayfasından seçilerek kullanılmasıdır. Bu hususlara tezin 2. bölümünde detaylı olarak değinilmiştir.

Bu sayfayı yapı denetim birimi, yüklenici ve ardından inceleme birimi imza eder.

  • Fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı hesabı sayfasında sözleşme bedeli, ihale tarihi, sözleşmeye göre yapılan iş, işin gerçekleşme oranı, toplam iş, hakediş düzenleme tarihi ve hakediş numarası belirtildikten sonra fiyat farkı hesabına geçilir.

Fiyat farkı hesabında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda belirtilen formüller kullanılır.

Sayfanın sol üst kısmına temel endeks, yani ihale (son teklif verme) tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks bilgileri ve belirtilmişse sözleşme ağırlık oranı katsayıları yazılır. İhale dokümanında fiyat farkı ödenmesine esas sabit katsayılar ve endeksler belirlenmediyse, temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ÜFE Genel sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Temel endeks bilgileri belirtildikten sonra hakedişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeks, yani güncel endeks bilgileri gösterilir.

Endeks bilgilerine ait sütunların bir alt satırına sözleşme ağırlık oranları toplamı ve fiyat farkı hesabı formülündeki fiyat farkı katsayısı (Pn) değerine karşılık gelen sayı her ay için ayrı ayrı hesaplanarak yazılır ve fiyat farkı hesabına geçilir.

Fiyat farkı hesabında 5 sütun bulunur;

Aylar: Bu bölüme iş programına paralel olarak güncel endeksin alınacağı aylar yazılır.

İş Programına Göre İmalat Tutarı (An): Yüklenicinin sözleşme birim fiyatları ile yaptığı imalat miktarı iş programı ödenek dilimlerini tamamlayacak şekilde buraya yazılır. İdare tarafından onaylanan iş programına göre her ay için belirlenen ödenek miktarı tamamlanana kadar, ilgili aya ait endeks üzerinden fiyat farkı hesaplanır. Eğer yüklenici iş programında gösterilen aylık ödeneğini harcayamaz ise, daha sonraki hakedişlerde geçmiş aya ait ödeneği tamamlayıncaya kadar yeni endeksler üzerinden fiyat farkı ödemesi alamaz. Ancak imalatın gerçekleştirildiği aya ait endeksler, iş programına göre imalatın gerçekleştirilmesi gereken aya ait endekslerden daha düşük ise, düşük olan endeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır.

Yüklenicinin iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde ise, fiyat farkı hesabı imalatın gerçekleştirildiği aya ait endeks üzerinden hesaplanır.

(B) Katsayısı: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda B katsayısı 0.90 olarak belirlenmiştir.

(Pn-1): Daha önce hesaplanan fiyat farkı katsayılarından 1 çıkartılarak hesaplamaya esas olan aya ait sayı bu sütuna yazılır.

F=An x B x (Pn-1): İş programına göre imalat tutarı, B katsayısı ve (Pn-1) çarpılarak fiyat farkı hesaplanır ve bu sütuna yazılır.

Tüm hakedişlerde ödenen fiyat farkları bu tabloda gösterilir ve toplam fiyat farkından bir önceki hakedişte ödenen fiyat farkı çıkartılarak, bu hakedişte ödenecek olan fiyat farkı miktarı bulunur.

Hakediş inceleme birimi, fiyat farkı hesabı sayfasında yer alan Pn hesabını; formülde bulunan ağırlık katsayılarını sözleşmesinden, temel ve güncel endeksleri TÜİK fiyat endeksleri sayfasından teyit ederek kontrol eder. Sayfada yapılan hesapların doğruluğunu inceler.

Bu sayfayı yapı denetim birimi, yüklenici ve ardından inceleme birimi imza eder.

  • Fiyat farkı icmali

Fiyat farkı icmali, son hakediş dahil toplam fiyat farkını, bir önceki hakedişe kadar ödenen toplam fiyat farkını ve bu ikisi arasındaki miktar bulunarak son hakedişte ödenmesi gereken fiyat farkını gösterir belgedir. Bu sayfadaki değerler, fiyat farkı hesabı ve fiyat farkı takip cetvelinden alınır. Fiyat farklarına dair genel bir özet niteliğindedir.

Hakediş inceleme birimi, fiyat farkı icmali sayfasındaki değerlerin, ilgili kaynaklardan doğru şekilde alındığını teyit etmelidir.

Bu sayfayı yapı denetim birimi, yüklenici ve ardından inceleme birimi imza eder.