İller Bankası Tip Sözleşmesinde Fiyat Farkıyla İlgili Maddeler

Kamu kurumlarınca ihale edilen yapım işlerine ait sözleşmelerde, o işte fiyat farkı verilip verilmeyeceği belirtilir. Bunun dışında, temel endeks ve güncel endeks olarak hangi endekslerin kullanılacağı, fiyat farkı katsayılarına ait bilgiler, fiyat farkı talep edilemeyecek durumlar, esas ve usuller sözleşmesinde belirtilir.

İller Bankası’nca ihale edilip, fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işe ait tip sözleşmenin 14. maddesinde “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” belirtilmektedir. Yine tip sözleşmenin 14.1. maddesinde “Yüklenici… vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.” denilerek kesintilerden kaynaklı fiyat farkı istenemeyeceği belirtilmiştir.

Tip Sözleşmenin 14.2. maddesinde fiyat farkının verilip verilmeyeceği hususu ve uygulanacak güncel kararname ile esasların ayrıntılarının sözleşme ekinde yer aldığı hususları belirtilmektedir

Tip Sözleşmenin 14.3. maddesinde ise matbu olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra fiyat farkı hesaplanmasındaki kuralların değiştirilmeyeceğine dair; “Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

  • Fiyat Farkına Dair Kavramlar

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda geçen anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat, gün, güncel endeks, idare, fiyat farkı, iş, iş grubu, iş kalemi, sözleşme, temel endeks, uygulama ayı ve yıl kavramları fiyat farkı esaslarında tanımlanmıştır. Esaslarda geçen tanımlara anlam karmaşasına sebep vermeksizin hakim olmak fiyat farkı hesabı yapılmasında yaşanan kafa karışıklarını önlemek adına çok önemlidir. Bu nedenle aşağıda esaslarda geçen tanımlar aynen aktarılmıştır.

Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas toplam bedeli,

Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı,

Gün: Takvim gününü,

Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi,

İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,

İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini,

İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve işin ilerleme yüzdelerini gösteren ödemeye esas iş kalemlerini,

İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri,

Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi,

Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, Yıl: Takvim yılını, ifade eder

Fiyat farkı hesaplanırken kullanılacak formül, F = An x B x (Pn – 1) şeklinde belirtilmiştir. F, fiyat farkını (Türk Lirası cinsinden) temsil ederken, formülün içinde bulunan diğer çarpanlar uygulama ayı içerisinde gerçekleştirilen imalatların tutarı (An), fiyat farkı hesaplanırken kullanılan sabit katsayı (B) ve uygulama ayı güncel endeksi ile temel endeksin oranlanması sonucu elde edilen katsayılardır (Pn).

Fiyat farkı hesabı, ağırlık oranları temsil katsayıları, temel ve güncel endeksler, fiyat farkına ilişkin esasların 5. maddesinde tüm detaylarıyla anlatılmıştır.

Buna göre; “Türk parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x (Pn – 1)” denilerek kullanılacak formül belirtilmiştir. Formülün genişletilmiş hali aynı maddenin devamında verilmiştir:

 

İn             Çn             Dn            Yn             Kn             Gn            Mn Pn = [ a —— + b1 —— + b2 —— + b3 ——+ b4 —— + b5 —— + c —— ]

İ0            Ç0              D0           Y0             K0             G0            M0

Aynı maddenin 2. fıkrası ve alt bentlerinde formülde yer alan ifadelerin anlamı ve nasıl hesaplandığı açıklanmıştır;

F: Fiyat farkını (TL)

An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

B: 0,90 sabit katsayısını,

Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,..

İfade etmektedirler.

Formülde yer alan  Pn  değeri  hesaplanmasında  kullanılan  İo,  İn  Ço,  Çn  Do,  Dn Yo, Yn Ko, Kn Go, Gn Mo, Mn endekslerde geçen (o) simgesi ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi (temel endeks), (n) ise fiyat farkı hesabında kullanılacak uygulama ayına ait endeksi (güncel endeks) temsil etmektedir. Pn formülünde aynı endeksler birbirlerine oranlanır ve sözleşmesinde geçen a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c ağırlık oranları değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanır.

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Genel Bilgiler

Kamu ihale kanununa göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar son haliyle 31.08.2013 tarihinde, 2013/5217 karar sayısıyla, 28751 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu tarihi takip eden 90. gün yürürlüğe giren esaslar, 29.11.2013 tarihinden sonra ihale edilen işlerde uygulanacak, bu tarihten önce ihale edilen işlerde ise 24.12.2002 tarih ve 2002/5039 sayılı fiyat farkı esasları geçerli olacaktır. Buna göre 29.11.2013 tarihinden önce ihalesi yapılan işlerde eski fiyat farkı esaslarına göre  işlem tahsis edilmesi gerekmektedir.

Kamu kurumlarınca ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına dair usul ve esasların belirlenmesini amaçlayan kararname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilip Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsamaktadır. Esasların dayandığı kanun ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’dur.

Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın, Bankanın tüm uygulama birimlerine iletilen, Resim 2.1.’de gösterilen 12.03.2014 tarih ve 9545 sayılı yazısıyla, değişen fiyat farkı esaslarına uyum sağlanması istenmiştir.

  • Yeni Fiyat Farkı Esaslarının Getirdiği Önemli Değişiklikler ve Yenilikler

31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar yürürlüğe girmeden önce ihale edilen yapım işlerinde, “2002/5039 Sayılı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” uygulanmaktadır. Yeni kararnamenin yürürlüğe girmesiyle fiyat farkı uygulamalarına bir takım değişiklik ve yenilikler getirilmiştir

2002 tarihli fiyat farkı esaslarında bulunmayan ve bir eksiklik olarak göze çarpan, istisnalar kapsamındaki işler ile doğrudan teminle gerçekleştirilen yapım işlerine de fiyat farkı uygulanabilecektir. Böylece, 4734 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtilen istisna hükümler dahilinde ihalesi yapılan işlerin ihale dokümanlarına, 4734 sayılı kanunun 22. maddesine göre doğrudan temin ile gerçekleştirilen yapım işlerinin ise sözleşmelerine hüküm konularak bu işlerde de fiyat farkı uygulanabilecektir. 4734 sayılı ihale kanununun

  1. maddesinde belirtilen istisna hükümlerine göre ihalesi yapılmış yapım işlerinin ihale dokümanlarına hüküm konulmak yoluyla; aynı şekilde, 4734 sayılı kanunun 22. maddesine göre doğrudan teminle gerçekleştirilen yapım işlerinin sözleşmelerinde belirtilmesi şartıyla bu işlere de fiyat farkı uygulanabilecektir.