Geçici hakedişlere itiraz

Yüklenicinin, hazırlanan geçici hakediş raporlarına herhangi bir nedenden dolayı itirazı olduğu durumlarda, bu itirazın nedenlerini açıklayan bir dilekçeyle Y.İ.G.Ş.’nde belirtilen hususlara riayet ederek itirazını idareye sunabilir. Bu hususlar, Y.İ.G.Ş.’nin 39. maddesinin 4/e fıkrasında şu şekilde açıklanmıştır;

Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen tarihli

dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır

  • Hakediş bedellerinin tahakkuku ve ödenmesi

Hakedişlerin ne kadar sürede düzenleneceği ve ödeneceği hususu sözleşmelerinde açıkça belirtilmelidir. Sözleşmede bu konuyla ilgili bir hüküm yoksa Y.İ.G.Ş.’ne göre  işlem yapılır. Y.İ.G.Ş.’nin 39. maddesinin 4/f fıkrasında bu konuya ilişkin aşağıdaki hüküm getirilmiştir;

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır

Yukarıdaki maddelerden anlaşılacağı üzere, düzenlenmiş bir hakedişin ödenmesi için geçebilecek en fazla süre; 30 gün inceleme ve 15 gün ödeme süresi olmak üzere 45 gündür. İdarenin yasal olarak bu süre zarfında işlemleri tamamlama hakkı bulunmasına rağmen, 45 günlük süreç bir yüklenicinin nakit akışını sağlayarak işin devamını

sağlayabilmesi açısından çok uzun olarak görülmektedir. Bu nedenle idarelerde yeterli nitelikte personel olması durumunda bu sürecin daha makul sürelerde yönetilmesi, işlerin devamlılığı açısından yararlı olacaktır.