Hakediş Raporunu Oluşturan Belgeler

Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. maddesinde belirtilen ataşman, yeşil defter, tutanak, icmal defterleri, fiyat farkları dokümanlarının yanında, benzeri belgeler olarak nitelendirilen diğer belgeler şu şekilde listelenebilir;

 • Hakediş raporu ön kapağı
 • İmalat iç sayfa icmali
 • İmalatlar toplamı
 • Parasal icmal sayfası
 • Fiyat farkı hesabı
 • Fiyat farkı takip cetveli
 • TÜİK endeksleri
 • Fiyat farkı icmali
 • Hakediş dengeleme tablosu
 • Sigorta takip çizelgesi
 • Hakediş raporu arka kapağı
 • İş takip cetveli
 • İşçi duyurusu
 • İmalat ve ihzarat tutanakları
 • Kot koordinat tutanakları
 • Boru ferşiyat ataşmanı
 • İnşaat ataşmanı ve yeşil defter
 • İhzarat takip cetveli
 • İhzarat icmal tablosu
 • İhzarat iç sayfa icmali
 • İmalat icmal tablos
 • Örnek Bir İşe Ait Hakediş Raporunun İncelenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapı Denetim Teşkilatınca düzenlenen geçici hakedişlerin incelenmesi hususu Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır;

Hakediş İnceleme Birimi; yapı denetim birimince düzenlenen ara veya kesin hakedişte yer alan ataşman, yeşil defter, tutanak, icmal cetvelleri, fiyat farkları ve benzeri belgeler ile gerekli görülen diğer dokümanların sözleşme, şartname ve genelge hükümleri ile projesine uygun düzenlenip düzenlenmediğini inceler, varsa eksik evraklarını tamamlatır, hesap hatalarını düzeltir. Hakedişin denetiminden ve yaptığı düzeltmelerden sorumludur

Buna göre, yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasında gösterildiği üzere Yapı Denetim Amiri, Yapı Denetim Şefi, Yapı Denetim Mühendisi ve Yapı Denetim Yardımcılarından oluşturulan Yapı Denetim Teşkilatı geçici hakedişi düzenler ve idare tarafından görevlendirilen hakediş inceleme birimi geçici hakedişi yönetmeliğin 17. maddesinde geçen hükümler ile Y.İ.G.Ş. sözleşmesi ve sözleşme eki şartnamelerdeki hususlara riayet ederek incelemektedir.

Hakediş inceleme birimi, hakedişi incelerken işin sözleşmesine, projesine, işe ait diğer şartnamelere ve imalatlarla ilgili tutanaklara ihtiyaç duyacaktır. Bu belgeler, yapı denetim birimi tarafından hakediş inceleme birimine teslim edilir.

Bir hakedişin uygunluk açısından incelemesi yapılırken, belgelerin öncelik sırası dikkate alınır. Bu belgelerin öncelik sırası şu şekildedir;

 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi
 • İdari Şartname,
 • Sözleşme Tasarısı,
 • Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,
 • Mahal Listesi,
 • Özel Teknik Şartname,
 • Genel Teknik Şartname,
 • Ön / Kesin Projeler,
 • Açıklamalar (varsa),
 • Diğer

Yukarıda geçen belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, öncelik sırası üstte olan belgedeki hükümler esas alınır. İnceleme biriminin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

 • İşin özeti

Kanalizasyon, içmesuyu, atıksu arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı inşaatlarından seçilen temsili iş kalemlerinin birleştirilmesiyle meydana getirilen Örnek Belediyesi Altyapı Tesisleri İnşaatı İşi’nin ihalesi İller Bankası A.Ş. Yatırım ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 2015 yılında yapılmış, yüklenicisi taahhüdüne verilmiştir.

Ortak idareyle imzalanan kredi sözleşmesi gereği işin denetimi müşterek olarak Örnek Belediyesi ve Kastamonu Bölge Müdürlüğünce yürütülecektir. İnşaat işinin yer teslimi Kasım 2015’te yapılmıştır. Yüklenicisi iş kapsamında imalatlara başlamış ve 2016 yılı nisan ayı itibari ile mart ayında iş kapsamında yaptığı imalatlara karşılık Bölge Müdürlüğü’nden 4. geçici hakedişin düzenlenerek ödemesinin tarafına yapılmasını talep etmektedir.

Yüklenicisinin bahse konu talebi ile hakediş düzenlenme süreci başlamış olmaktadır. 4. geçici hakedişin düzenlenmesi, tezin 1. bölümünde ayrıntılı olarak değinilen esaslara riayet edilerek, sözleşmesi, sözleşme eki Y.İ.G.Ş. ve İ.B.Y.D.H.Y. çerçevesinde Bölge Müdürlüğünce teşkil edilen Yapı Denetim Teşkilatınca yapılmaktadır.