İhzarat icmal tablosu ve İhzarat takip cetveli

İhzarat icmali, sözleşmesinde ihzarat verilmesi öngörülen pozlara ait verilen ihzaratın, daha önceki hakedişlerde ve bu hakedişte verilen miktarının gösterildiği belgedir.

Yapım işlerinde iş mahalline getirilen malzeme için ihzarat verilip verilmeyeceği özel şartnamede ve birim fiyat tariflerinde belirtilir. İhzarat verilmesi öngörülmeyen malzeme için yüklenici herhangi bir bedel talep edemez.

İhzarat verilmesi öngörülen malzemeler için ise, birim fiyat tarifinin en alt bölümündeki not kısmında malzeme bedelinden hangi oranda ihzarat verileceği belirtilir. Ödemeler bu esaslara göre yapılır ve ilgili ihzaratlar imalata dönüştükten sonra verilen ihzarat bedeli bir sonraki hakedişte kesilir.

İhzarat, malın fabrikasından şantiyesine getirildiğine dair irsaliye veya fatura alındıktan sonra verilir.

Sayfanın en üstünde işin adı, yüklenicinin adı, hakediş numarası ve sayfa numarası bulunur. İhzarat verilen iş kalemleri sütunlara işlenerek, bir alt satırda daha önceki hakedişlerde verilen ihzarat miktarı belirtilir.

Bu miktarın altına, bu hakedişte verilen miktarlar girilerek toplam ihzarat miktarına ulaşılır. Bu sayfadaki veriler, ihzarat takip cetvelinde kullanılır

Buna göre, hakediş inceleme birimi yapı denetim mühendisi tarafından ihzarat iş kalemlerine ait malzemelerin şantiye sahasına getirildiğine dair fatura veya irsaliyenin hakediş raporuna konulduğundan emin olmalıdır.

Bu belgeler hakediş raporunda bulunmadığı takdirde, yapı denetim mühendisince ihzaratın gerçekleştiğine dair tutanağın, Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış şekilde hakediş raporu içerisinde olup olmadığını kontrol etmelidir.

Bu iki belgenin de hakediş raporunda bulunmaması durumunda, hakediş inceleme birimi bu ihzaratı hakediş kapsamından çıkartır

  • İhzarat takip cetveli

İhzarat takip cetveli, yüklenicinin kendisine verilen ihzaratın ne kadarını imalatta kullandığını ve ne kadarını henüz imalatta kullanmadığı gösterir belgedir. Kalan ihzarat miktarını takip etmek için kullanılır.

İhzarat takip cetveli sayfasının üst bölümünde işin adı, yüklenicinin adı, hakediş rapor no ve ait olduğu kısım belirtilir.

Sıra no: İlgili pozun sıra numarası bu bölüme yazılır. Poz no: İlgili pozun numarası bu bölüme yazılır.

İmalatın adı: İmalatın adı bu sütunda açık olarak ifade edilir.

Birimi: İlgili poza dair ödeme hangi birim üzerinden yapılacaksa bu bölüme yazılır.

Önceki Hakedişte İhzarat Miktarı (A): Daha önceki hakedişlerde ilgili pozlar için ne kadar ihzarat verilmişse bu sütuna yazılır. Önceki hakedişlerde ihzarat verilmemiş ise bu bölüm boş bırakılır.

Bu Hakedişte Yeni İhzarat Miktarı (B): Bu hakedişte verilecek ihzarat miktarı bu sütuna yazılır. Bu hakedişte ihzarat verilmiyor ise bu bölüm boş bırakılır.

Bu Hakedişte İmalatta Kullanılan Miktar (C): Önceki hakedişlerde yükleniciye bedeli ödenen ihzaratlar imalatta kullanılmış ise, kullanılan miktar bu bölüme yazılır

Hakedişte Kalan İhzarat Miktarı (D=A+B-C): Yükleniciye ödenen ve henüz imalatta kullanılmayan ihzarat miktarını tespit edebilmek için, önceki hakedişlerdeki ihzarat miktarı ve bu hakedişteki ihzarat miktarı toplanarak, bu hakedişte imalatta kullanılan miktar bu toplamdan çıkarılıp D sütununa yazılır.

Hakediş inceleme birimince, ihzarata ait iş kaleminde imalat yapılması durumunda birim fiyat tarifinde belirtilen ihzarat oranı ile gerçekleştirilen imalat miktarının çarpımı

(C) sütununa doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir.

  • İhzarat iç sayfa icmali

İhzarat iç sayfa icmali, ihzarat icmal tablosunda gösterilen, yüklenicisine verilen ihzarat miktarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılarak parasal değerinin hesaplandığı belgedir.

İhzarat iç sayfa icmali sayfasının üst bölümünde işin adı, yüklenicinin adı, hakediş rapor no, sayfa no ve ait olduğu kısım belirtilir.

Sıra no: İlgili pozun sıra numarası bu bölüme yazılır. Poz no: İlgili pozun numarası bu bölüme yazılır.

İmalatın adı:İmalatın adı bu sütunda açık olarak ifade edilir.

Birimi: İlgili poza dair ödeme hangi birim üzerinden yapılacaksa bu bölüme yazılır.

Sözleşme Miktarı (1): İlgili pozun sözleşmede imal edilmesi öngörülen miktarı bu bölüme yazılır.

Sözleşme Birim Fiyatı (TL) (2): İlgili pozun sözleşmede belirtilen birim fiyatı bu bölüme Türk Lirası cinsinden yazılır.

Sözleşme Bedeli Toplamı (3): İlgili pozun sözleşme miktarı ve sözleşme birim fiyatı çarpılarak sözleşme bedeli toplamına ulaşılır ve bu sütuna yazılır. 3=1×2 formülü ile hesaplanır.

Hakediş İmalat Miktarı (4): Yükleniciye ödenen ihzarat miktarı bu bölüme yazılır.

Gerçekleşme (%) (5): Hakediş imalat miktarının sözleşme miktarına bölünmesiyle elde edilen yüzde bu bölüme yazılır. 5=4/1 formülü ile hesaplanır.

Sözleşme Birim Fiyatları ile Yapılan Tutar (TL) (6): İlgili poza ait sözleşme birim fiyatı ile hakediş imalat miktarı çarpılarak sözleşme birim fiyatları ile yapılan tutar elde edilir. 6=2×4 formülü ile hesaplanır.

Sözleşmenin 32/2 Maddesi Gereğince İmalat Tutarı (TL) (7): Sözleşmenin ilgili maddesi, her işin sözleşmesinde madde numarası ve sıra olarak farklılık gösterebilmekte olup, atıf yapılan madde kesin hesap kesintileriyle ilgilidir. İlgili sözleşme maddesinin içeriği şu şekildedir:

Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ait tutarların %5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar idare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez.

Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ait tutarların %5’i tutulur ve kesin hesaplar idare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, yüklenici eğer hakediş bedelinin %5’ine tekabül eden teminat mektubunu vermiş ise, imalat tutarı 7=6×1,00 formülü ile, teminat mektubu vermemiş ise 7=6×0,95 formülü ile hesaplanır ve %5’lik kesin hesap teminatı kesilerek 7. sütuna yazılır.

Açıklama: İlgili poza dair herhangi bir açıklama ihtiyacı mevcut ise bu bölüme yazılır.

Sözleşme bedeli toplamı (3), Sözleşme birim fiyatları ile yapılan tutar (6) ve sözleşmenin ilgili maddesi gereğince imalat tutarı (7) sütunlarının toplamları en alt satırda ayrıca gösterilir.

Hakediş inceleme birimi öncelikle icmal tablosundaki ihzarat kalemlerindeki miktarların toplamını ihzarat iç sayfa icmaline doğru olarak aktarıldığını kontrol etmelidir. Akabinde ihzarat takip cetvelinde bu ihzarat miktarının imalatta kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmelidir.

Eğer ihzarata ait iş kaleminde imalat yapılmışsa, imalat yapılan miktar ihzarat miktarından eksiltilmiş şekilde iç sayfa icmalinde yer almalıdır.

Bu sayfayı yapı denetim birimi, yüklenici ve ardından inceleme birimi imza eder