Amerikan futbol sahası ve plaj voleybolu deplase işi yapım ihalesi


AMERİKAN FUTBOL SAHASI YAPIMI VE PLAJ VOLEYBOLU SAHASI DEPLASE İŞİ İHALESİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Özyeğin Üniversitesi Amerikan Futbol Sahası Yapımı ve Plaj Voleybolu Deplase işi ihalesi, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu: 0216 564 90 00
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari
İhale No: 1142
İhale Türü: Açık ihale
İhale Tarihi: 07/09/2020
İhale Konusu ve Kapsamı: Özyeğin Üniversitesi mevcut futbol sahasının dere üzeri dolgu ile büyütülerek Amerikan Futbol sahası ve futbol sahası olarak düzenlenmesi, mevcut plaj voleybol sahasının deplase edilmesi, elektrik altyapısı ve aydınlatma işinin yapılması, mevcut tartan pistin güzergâhının değiştirilmesi, yurtlar önündeki tartan pistin 400 mt olarak yeniden düzenlenmesi, mevcut cross fit alanının deplase edilmesi, mevcut cam ayna evin deplase edilmesi.
İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İşin bitiş tarihi: 05.10.2020
Geçici Teminat: Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az, yüzde altısından fazla olmayacak oranda geçici teminat mektubu istenmektedir
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
 2. İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
 3. İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
 4. İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
 5. Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,
 6. İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
 7. İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
 8. Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
 9. Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış güncel tarihli belge bulunması,
 10. Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
 11. İsteklinin, güncel tarihli, Türkiye genelinde ihale konusu işler için kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
 12. İsteklinin, güncel tarihli, 4734 no. lu kanun 10. Madde (d)bendi uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 13. Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
 14. İsteklilerin son 4 yıl içerisinde; İhale konusu ve kapsamında yer alan futbol sahası/voleybol sahası/tartan pist/elektrik/hafriyat/dolgu/taş duvar/alt yapı işlerine benzer nitelikli, teklif bedelinin %80 inden az olmayacak tutarda iş bitirmiş olmaları veya futbol sahası/voleybol sahası/tartan pist işleri hariç keşifte bahsi geçen diğer tüm işler için yine teklif bedelinin %80 inden az olmayacak tutarda iş bitirmiş olmaları şartı aranacaktır. İsteklilerin var ise elektrik alt taşeronlarından da ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş bitirme belgeleri talep edilecektir.

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarasını belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekontu ihale@ozyegin.edu.tr adresine göndererek elektronik posta yoluyla temin edebilirler

Teklifler aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.

Tarih: 07/09/2020 Saat: 10:00