ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işin ihalesine giremeyecekleri

ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işin ihalesine giremeyecekleri şart koşularak danışmanlık ve yapım işinin aynı kişi veya kişilerde birleşmesinin engellenmesinin amaçlandığı, ilgili Kanun hükmünde yer alan “…Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri…” ifadesinden ortaklık ilişkisinin bulunmasının yasağa tabi olmak bakımından yeterli olduğunun anlaşıldığı, bundan hareketle bir yapım işinin danışmanlık hizmetini sunan gerçek veya tüzel kişinin, bu işin yapım ihalesine kendisi katılamayacağı gibi, herhangi bir oranda hissedarı olduğu bir başka şirketin de teklif veremeyeceği

Toplantı No : 2020/031
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 08.07.2020
Karar No : 2020/UY.I-1174

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/212257 İhale Kayıt Numaralı “Jeneratör Demontaj-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 tarafından 11.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Jeneratör Demontaj-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2020 tarih ve 26516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/980 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu iş olan “Jeneratör Demontaj-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapım İşi”ne Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. olarak teklif verdikleri, adı geçen şirketin ortaklarının Mehmet Tozlu ve Bayram Gümüşsu olup bu kişilerin eşit miktarda pay sahipleri oldukları, Bayram Gümüşsu’nun ihale konusu işin danışmanlık yüklenicisi olduğuna karar verilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11/g maddesi uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve haklarında yasaklama sürecinin başlatılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı şöyle ki;

 

Arnavutköy Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafında alımı yapılan “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi ve İlave Jeneratör Nedeni ile Yapılacak Düzeltici İşlere Ait Proje Hizmet Alımı İşi” danışmanlık kapsamında alımı yapılan bir iş olmayıp hizmet alımı olup BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin de hizmet alımı işi yüklenicisi olduğu,

 

Ayrıca mevzuat gereği danışmanlık işlerinin temel olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gerektiği fakat belli limitler altında kalan söz konusu danışmanlık işlerinin açık ihale usulü ile hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilebileceği, fakat “İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi ve İlave Jeneratör Nedeni ile Yapılacak Düzeltici İşlere Ait Proje Hizmet Alımı İşi”nin doğrudan temin yöntemi ile temin edildiği,

 

Kaldı ki BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve onun hisselerinin tamamına sahip Bayram Gümüşsu tarafından hazırlanan proje ve eklerinde ne teknik şartname ne de yaklaşık maliyet hesabına ilişkin olarak herhangi bir tespit ve değerlendirmenin yapılmadığı, ihale konusu iş ile ilgili teknik şartname ve yaklaşık maliyetin idare personeli tarafından hazırlandığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ihlal edilmediği,

 

Tüm bu gerekçeler sebebi ile BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve onun hisselerinin tamamına sahip Bayram Gümüşsu’nun başvuruya konu ihalenin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenici olarak değerlendirilemeyeceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Jeneratör Demontaj-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapımı ihalesi yaklaşık maliyetinin 610.455,79 TL olarak belirlendiği, 11.05.2020 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli tarafından e-teklif sunulduğu, isteklilerden başvuru sahibi istekli Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca bu eylemin anılan Kanun’un 17’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilerek adı geçen istekli hakkında ilgili Kanun’un “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklı dördüncü kısmında belirtilen sürecin başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

İfade eder.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

           İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.  

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

 

“Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

…       

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

“Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklı dördüncü kısmın “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Danışmanlık Hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

(2) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Jeneratör Demontajı-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı: 1 KALEM ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ Jeneratör Demontaj-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapım İşi

Jeneratör Demontaj-Taşınması-Montajı ve Arnavutköy Devlet Hastanesinin Jeneratör Alt Yapısının Revize Edilmesi/Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Arnavutköy Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. 4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “… 10.2. Bu Şartnamenin 9’uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılamayacakları, aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicilerinin de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamayacakları, bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği,

 

Aynı zamanda ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılmaları hususunun Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan olduğu, bu eylemde bulunanlar hakkında anılan Kanun’un 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinden, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetlerin, danışmanlık hizmet sunucularından alınabileceği anlaşılmaktadır.

 

Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje hazırlanması gibi teknik alandaki hizmetlerin, danışmanlık hizmeti ihalesi olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, yaklaşık maliyeti Kanun’un 13’üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmet alımları hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilecek olup, bu kapsamda söz konusu danışmanlık hizmetinin hizmet alımı ihalesi ile gerçekleştirilmesi bu alımın danışmanlık alımı niteliğini etkilememekte olup sadece alımın parasal tutarının belli limitler altında olması sebebi ile alım usulünün basitleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece sadece belli istekliler arasında yapılabilecek bir alım türü olan danışmanlık hizmet alımları mevzuatta öngörülen diğer yöntemler ile de alınması mümkün olmaktadır.

 

Ayrıca her ne kadar doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmasa da 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde bir işin danışmanlık işlerinin gerçekleştiren yüklenicilerin o işin ihalesine katılması haksız rekabet oluşturacağı öngörülerek engellenmiştir, zira bu yükleniciler ihale konusu iş hakkında diğer katılımcılara göre daha fazla bilgiye sahip olmakta olup bu durum rekabet ilkesini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla ihale konusu işin proje ve doküman oluşturma çalışmalarının Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu yapım işine ilişkin proje hizmetinin 4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde sayılan danışmanlık hizmeti işleri kapsamında olduğu ve proje hizmetinin doğrudan temin yöntemiyle BG Tesisat Elektrik ve İnşaat San. Tic. Ltd. ŞTİ. – Bayram GÜMÜŞSU’dan alındığı,

 

Başvuru sahibi Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin beyan ettiği ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucu belgesinden ortaklık durumu incelendiğinde, Mehmet Tozlu’nun % 50 hisseye ve Bayram Gümüşsu’yun da %50 hisseye sahip olup Mehmet Tozlu’nun şirketi temsile yetkili müdür olarak belirtildiği,

 

Bu ortaklardan Bayram Gümüşsu’yun ihale işlem dosyasında bulunan ve ihale öncesi hazırlanmış olan projelerde BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına proje sorumlusu olarak imza attığı ve anılan kişinin BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin hisselerinin tamamına sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Öte yandan Arnavutköy Devlet Hastanesi tarafından ihale konusu işin etüt ve proje hazırlanması gibi teknik alandaki danışmanlık hizmetinin 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle edinildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan Arnavutköy Devlet Hastanesi Başhekimi imzalı 09.12.2019 tarih ve E.192 sayılı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye hitaplı yazısında yer alan “Hastanemiz Adına İmdat Grubu (Dizel Jeneratör) Ruhsat Projesi ve İlave Jeneratör Nedeni İle Yapılacak Düzeltici İşlere Ait Proje Hizmet Alımı işine ait enerji alımıyla alakalı gerekli iş ve işlemleri yapmaya, enerji müsaade belgesi talep etmeye ve değişiklik talebinde bulunmaya, elektrik projesini hazırlatmaya ve onaylatmaya, geçici ve kesin kabul işlemlerini yaptırmaya, güç arttırmaya ve düşürmeye, muayene yaptırmaya, elektrik saatlerini taktırmaya, sökülen sayaçları geri almaya, elektriği kestirmeye, yeniden açtırmaya, dilekçeler imzalamaya ve bilumum elektrik kurumları ile yapılacak tüm işlemlerde 29.02.2020 tarihine kadar aşağıda isimleri bulunan kişiler yetkili kılınmıştır. Kişiler: 1-Bayram GÜMÜŞSU, 2-Mehmet TOZLU, 3-Serkan KEÇELİ” hususlardan Bayram GÜMÜŞSU, Mehmet TOZLU ve Serkan KEÇELİ’nin yetkilendirildiği tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerde kontrol edilmiş ve Bayram Gümüşsu ve Mehmet Tozlu’ya ait T.C. kimlik numaralarının Arnavutköy Devlet Hastanesi Başhekimliğinin söz konusu yazısında belirtilen T.C. kimlik numaraları ile aynı olduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan 09.01.2014 tarih ve 8482 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilerden Mehmet Tozlu’nun Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin  % 50 hissesine sahip olduğu, ilgili firmanın genel kurulu tarafından şirket müdürü olarak tayin edildiği, anılan şirket adına teklif mektubunu imzaladığı, Bayram Gümüşsu’yun ise Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin  % 50 hissesine sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Öte yandan başvuruya konu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından, Bayram Gümüşsu ihale konusu işin projelendirme hizmetinin yüklenicisi BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin hisse sahibi ve/veya asaleten ve/veya vekaleten firmayı temsile yetkili olup olmadığı hususunda projelendirme/danışmanlık hizmetinin alımını yapan Arnavutköy Devlet Hastanesi’nden bilgi ve belge talep edildiği,

 

İhale işlem dosyası içeriğinde mevcut Arnavutköy Devlet Hastanesi tarafından gönderilen 21.05.2020 tarihli ve 949 sayılı belge ve eki belgelerde yapılan incelemeler ve değerlendirmelerde Bayram Gümüşsu’yun BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sermayesinin % 100’üne sahip olduğu, şirket müdürü olarak kendisinin tayin edildiği, şirketin kurucusu olduğu ve sözleşmeyi imzalayanında Bayram Gümüşsu olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işin ihalesine giremeyecekleri, söz konusu yasak hükmünün bu yasağın muhatabı olanların ortaklık ve yönetim ilişkisi içinde bulundukları şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile işin danışmanlık ve yapımının aynı kişide birleşmesine engel getiren kısıtlamanın etkin biçimde uygulanabilmesi ve şirket ortaklıkları kullanılarak aşılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

Nitekim 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin gerekçesinde “… İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin o işin ihalesine katılması ve ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması engellenmiştir. Ayrıca, bu yasakların organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olması düzenlenmiştir…” ifadelerine yer verilerek, söz konusu katılım yasağı ile istekliler arasında eşitlik ve rekabetin sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işin ihalesine giremeyecekleri şart koşularak danışmanlık ve yapım işinin aynı kişi veya kişilerde birleşmesinin engellenmesinin amaçlandığı, ilgili Kanun hükmünde yer alan “…Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri…” ifadesinden ortaklık ilişkisinin bulunmasının yasağa tabi olmak bakımından yeterli olduğunun anlaşıldığı, bundan hareketle bir yapım işinin danışmanlık hizmetini sunan gerçek veya tüzel kişinin, bu işin yapım ihalesine kendisi katılamayacağı gibi, herhangi bir oranda hissedarı olduğu bir başka şirketin de teklif veremeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede ihale konusu işin proje danışmanlık işlerini gerçekleştiren BG Tes. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin başvuruya konu ihaleye katılmasının mümkün olmadığı, ayrıca bu şirketin sermayesinin % 100’üne sahip olduğu tespit edilen Bayram Gümüşsu’yun Koza Elekt. Tes. En. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı olması nedeniyle ilgili şirketin de başvuruya konu ihaleye katılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde başvuru sahibi isteklinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.