YAPIM İHALELERİ | MBS HUKUK & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MBS HUKUK & DANIŞMANLIK 2002 Yılından Günümüze… SAYIŞTAY UZMAN DENETÇİSİ [E] -DANIŞTAY ÖN TETKİK HAKİMİ [E]- VE AVUKATLARI ile hizmet vermektedir

İhale Referans

ihale Hukuku Referanslarımız

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına YÜKSEK FEN KURULUNA BAŞVURULAN HİZMET Konusu 
T.C

MAMAK Büyükşehir Belediyesi 

29 Temmuz 2020

Yapım işi İhalesi

 ihale Sözleşmesine ilişkin idarenin Bilgi eksiklikleri nedeni ile İstinat duvarı ihale sözleşmesine istinaden,Yüklenicinin yapım işlerini uygulama sürecinde; 

-Parapet Duvar imalatına ait birim fiyat poz tariflerinde her hangi bir iş kalemi pozunun olmadığı ancak merdiven döşeme kaplaması için farklı  bir kurum poz tarifi bulunduğu,

yapı denetim görevlileri tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan ** iş kaleminden duvar imalatı yaptırılması, hakediş ödemelerinin ise ** iş kalemi üzerinden yapıldığı konusundaki başvurumuzda

Yüklenici firmaya Yeni Birim Fiyat fiyat tespit edilerek bedelin ödenmesi gerektiğine karar  vermiştir

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
T.C

….. Büyükşehir Belediyesi 

07 Temmuz 2020

Yapım işi İhalesi

Dava konusu ihaleye ilişkin idarenin,İHALE HUKUKU ve İHALE DANIŞMANLIK Hizmetini yaptığımız yüklenici firmanın sözleşmesini haksız fesih yaparak Yüklenici Firmanın Teminatının İRAD kaydetmesi ihaleden Yasaklaması ve yapılan işlerdeki hakedişlerini bloke etmesine dair açmış olduğumuz mahkeme kararı ile 

**İdarenin haksız yere ihale sözleşmesinin feshi ile Teminat mektubunun nakte  çevirmiş olduğu 420.000 Tl lik teminat mektubu bedelinin  nakte çevrildiği tarihten  mahkeme kararının verildiği tarihe kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte  idarenin Yüklenici firmaya iadesine

**idarenin haksız yere yapmış olduğu ceza kesintisi uygulaması nedeniyle 809.700 Tl alacak bedelinin de ceza kesintisi yapıldığı tarihten tarihten  mahkeme kararının verildiği tarihe kadar işleyecek TİCARİ AVANS Faizi ile birlikte  idarenin Yüklenici firmaya iadesine  dair Mahkeme  kararı alınmıştır

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
T.C

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü

26 ŞUBAT 2020

———————–

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnameye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlen dirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım işi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından,anılan yönetmelik hükmü ile ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmakta olup Kamu İhale Kurulunun YANLIŞ Kararına ait Yürütmenin durdurulmasına dair karar alınmıştır

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
T.C

Milli Eğitim Bakanlığı

30 Ocak 2020

———————–

4734 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca ihalenin yapıldığı tarihte isteklinin SGK dan yapılan borç sorgulamasında ihale tarihi itibari ile SGK prim borcu olduğu bu durumun davacı firma tarafından kabul edildiği dolayısı ile ihaleye katılmayacak durumda olmasına rağmen ihale katıldığı davacı şirketin söz konusu eylemin süresi içinde sözleşmenin imzalanmaması kapsamında olmadığı anlaşıldığından şirketin teklifinin değerlendirme dışı bıakılması gerekirken idarenin sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesi ile yasaklama kararının Yürütmeyi durdurulmasına dair karar alınmıştır

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

06 Aralık 2019

———————–SAĞLIK BAKANLIĞI UTS kodlarına YANLIŞ KAYITLI ÜRÜNLERDEN SADECE BİRİNE AİT  HAK ARAMA KARARI

Teknik Şartname’de belirtilen ürünün sistemde kayıtlı ve onaylı olduğu, ancak mezkûr ürüne ait kullanma kılavuz unda aynı ürüne ait iki farklı modelden bahsedildiği, üreticilerinin aynı olmasına karşın farklı iki model ile ürün özelliğinin/görselinin kullanımının vb. değişmesi sebebiyle ilgili ürünler için farklı barkod düzenlememesi, 

teklif edilen cihazın Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydının mevzuata uygun olarak yapılmamasına karşı 

İtirazen şikayet Başvurumuzun KİK tarafından 80 günde  karar  vermesi  sonucu Firma lehine Düzeltici işlem kararı alınmıştır

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Gölcük Sağlık Kompleksi Hizmet Binası Yapımı

09 EYLÜL 2019

 

Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin yapılması gerekirken ihale komisyonunca ihaleye katılan avantajlı teklif sahip teklifin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu  itirazımız sonucu 13 MİLYON BEDELLİ İHALE DANIŞMANLIĞINI Yaptığımız FİRMA ya verilmesine karar verilmiştir

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE  Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

…..İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, 13 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

26 Ağustos 2019

 

kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması gerekirken ihale komisyonunca ihaleye katılan avantajlı teklif sahip tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu  itirazımız sonucu 16 MİLYON BEDELLİ İHALE SÖZLEŞMESİ FİRMA İLE YAPILMIŞTIR

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI /ADANA

(Yeni Ameliyathane Asansör Yapımişi)

21 Şubat 2019

 • İhalede Teknik şartnameye uygunluk Taahhütnamelerinin yeterlilik kriteri olarak teklifle birlikte istenilmesi ihaleye katılan avantajlı teklif sahip tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu  itirazımız sonucu İHALE İPTAL ETTİRİLMİŞTİR

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

 

12. MKNZ P. TUGAY K.LIĞI /AĞRI

(Gıda Alım İhalesi)

8 Haziran 2018

 

 • Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesi gereği,   ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci isteklinin kabul etmesi halinde, teklif geçerlilik süresi sona erdikten sonra dahi sözleşme yapılabilmesi mümkündür. Hükmü nün uygulamadan  idarece  işlem yapılması
 • Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilmesi durumunda, İstekli ayrıca teminatının da süresini uzatma zorunluğunun İdarece  istenilmemesi
 • İhale sürecinin uzaması sonucunda teklif geçerlilik süresinin uzatılması konusunda idarenin görevinin ihlal ederek takdir yetkisinin kullanılması hukukun uygun olmadığı

 

 

ADRESE TESLİM İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu  

KAMU İHALE KURULUNUN 78 Günde Karar Verebildiği bu ihale  İdarenin Zeyilname Başvuruları ile  bir ihalenin iptal edileceğinin Kanıtıdır

 

 

KADIKÖY Belediyesi

(Bilgi İşlem Müdürlüğü)

7 Haziran 2018

 

 • Süreç Bazlı Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Modülleri Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı ihalesine ait Zeyilnamemizin kabul edilmemesi nedeni ile  KİK e başvurumuz sonucu İhalenin İptaline  karar verilmiştir.
 • İç işleri Bakanlığına Yapılan Başvuru inceleme süresi devam etmektedir
 • Sayıştay  Başkanlığına Yapılan Başvuru inceleme süresi devam etmektedir
 • Kadıköy Belediyesine SUÇ DUYURUSU bildirim işlemleri de devam etmektedir

kamu ihale kanununun 4734/ 5. Maddesi gereği REKABET ilkelerinin göstermelik yerine getirildiğini göstermek amacı ile formalite olarak ihale yapılmış  olup,İdarelerin DEVLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKENLERİN Hukuki süreçleri devam ettirmekteyiz

İdarelerin Adrese Teslim ihale Yaparken Aptalca Kurnazlıklarında Karşılaşacakları CEZALAR İBRET  olmasını dileriz

 

ADRESE TESLİM İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
İdarelerin Adrese Teslim ihale Yaparken Firmaları Formalite olarak Davet ettiklerini gösteren Aptalca Kurnazlıklarında Karşılaşa cakları CEZALAR 

 

……….….İLÇE MİLLİ EĞİTİM Müdürlüğü

 

 • İhaleye Teklif verme davet tebliği tarihi – ihalenin yapılacağı tarihten  bir önceki gün mesai bitim saatinden sonra saat 17.28 olup,
 • Bir sonraki gün saat  09.00 yapılan  ihaleye  teklif veren 2 Firmanın ihale dosya alındı tarihi ise  ihale tarihinden bir önceki gün kendilerine  ekap’tan daha ihaleye katılım davetiyeleri gönderilmeden önce mesai saati içinde  ihale dosyalarının alındığının tespiti
 •  ihaleye teklif veren iki firmaya da mesai saati bitiminden sonra tebliğ edildiğinin tespiti yapılmış olup
 • Bir sonraki gün sabah saat  09.00 da yapılan bu  ihaleye  verilen teminatların hangi tarihlerde  sunulduğu ayrıca  tespit edilmiştir
 • İhale uhdesinde  kalan Yüklenicinin,Öğrenci Taşıma ihalesinde  her araçta  bulunması  gereken Araç Gözetmenler listesini incelememiz neticesinde  Danışmanlığı yaptığımız ve  Şikayetçi olan Firmanın sahibinin de Araç Gözetmeni olarak Hakediş Bordrolarında geçtiğini tespit  etmiş olup,SGK ve Maliye Bakanlığına SUÇ DUYURUSU bildirim işlemleri de devam etmektedir

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince yapılan tespitler  sonucunda 4734/ 21/b maddesi kapsamında yapılan ihale usulü için en az 3 istekliye idarece davetiye gönderilerek kamu ihale kanununun 4734/ 5. Maddesi gereği REKABET ilkelerinin göstermelik yerine getirildiğini göstermek amacı ile Firmaya formalite olarak davetiye gönderilmesi tespit edilmiş olup,İdarelerin DEVLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKENLERİN Hukuki süreçleri devam ettirmekteyiz

 

Hatalı Karar Alan Mahkeme  İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
  Ankara 8. İdare Mahkemesi

 

 • kararda, “…Olayda, dava konusu ihale dokümanında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının belirlendiği, ancak bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı; bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 numaralı dipnotunda yer verilen açıklamalara uygun olmadığı açık olup; söz konusu eksikliğin, idarelerce yapılacak sözleşmelerin “Tip Sözleşme” hükümleri esas alınarak düzenleneceği ve sözleşmelerde sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtilmesinin zorunlu olduğu yönündeki 4735 sayılı Kanun’da yer alan emredici kurallara da aykırı olduğu ..
 • Ankara İdari Mahkemesi tarafından da  onanmasına karşılık olarak  Danıştay da açmış olduğumuz  dava kararı neticesinde KARAR  BOZULMUŞTUR

 

Hatalı Karar Alan İdare   İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
  Kamu  İhale Kurulu 

19 Mayıs 2017

 • -Geçici Teminat mektubunda  Şirket  Ünvanı Banka Şube  Personelince YANLIŞ  olarak   (SEHVEN) yazım HATASI sonucu ,
 • Kamu  İhale Kurulunun İtirazen Şikayetimizi RED etmesi ile
 • Ankara İdari Mahkemesi tarafından da  onanmasına karşılık olarak  Danıştay da açmış olduğumuz  dava kararı neticesinde KARAR  BOZULMUŞTUR

 

Hatalı Karar Alan İdare   İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
  Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat M.lüğü -banka referans mektubunun KİK.024.0/Y standart formuna uygun olmadığı gerekçe gösterilerek elenemez (bu itiraz firmamız tarafında yapılmıştır)

 

Kurum Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
   ÇANKAYA BELEDİYESİ -Çankaya Belediyesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” temalı heykel yarışması Teknik şartname hazırlanması  için bilgi  detsek Hizmeti verilmiştir.

 

Firma Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
          TOS ÇELİK  

(TOSYALI HOLDİNG ‘e bağlı  şirketler Grubu )

-Şirketin Yurt Dışına Yapmış olduğu  İhracatın Özel Sektör  İş Deneyim Belgesi olarak düzenlenmesi için Bilgi Destek Hizmet verilmiş olup,Kamu İhalelerine katılımı sağlanmıştır 

İhalelere katılmak amacı ile ;Ana Şirketten Yavru şirket kuruluşu için bilgi  detsek Hizmeti verilmiştir.

 

İdare Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
 BATMAN BELEDİYESİ 

(Kayyum Atanmış Süreç)

KAYYUM ATANAN BATMAN BELEDİYESİNİN
17.11.2016 Tarihinde Açmış olduğu Yaklaşık Maliyeti 10.192.623,69 Tl olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin
idari şartname maddesi nin 32.2 nolu Aşırı düşük Savunma istenilecektir hükmünü ihlal ederek ihalenin Karara Bağlanarak,
sınır değer altında kalan 2 Firmanın Birim Fiyat Teklif Cetvellerine ait Makine konulu kalemlerde 0.00 Tl Fazla Bedelleri ifade eden teklifleri kabul ederek ihaleyi neticelendirilmesine çaba vermesine karşılık yapmış olduğumuz itiraz neticesinde ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

İdare Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ  Almış olduğumuz Yürütmeyi Durdurma Kararından Özet 

ihaleye verdikleri teklif mektubunda teklif edilen bedelle ilgili olarak herhangi bir uyumsuzluk olmadığı, rakamla ve yazıyla teklif edilen bedelin aynı olduğu,bu hususun teklif mektubunun incelenmesinden açıkça anlaşılabileceği belirtilerek idareye itirazda bulunulmuş, itirazın reddi üzerine aynı iddiayla davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, davalı idarece davacı iş ortaklığı iddiasının değerlendirilmesi ve incelenmesi amacıyla ihaleyi yapan idareden davacı iş ortaklığınca verilen teklif mektubunun aslı istenmiş, ancak idarece teklif mektubu aslının kaybolduğu belirtilerek aslı gibidir yazılı fotokopisinin gönderildiği, davalı idarece bu belge esas alınarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Davacı tarafından teklif mektubunda yer alan teklif beledinin yazı ile ve rakam ile olan kısımlarının aynı olduğu, ikisi arasında bir farklılık olmadığı, bu hususun teklif mektubu aslının incelenmesinden açıkça anlaşılacağı iddia edildiğinden, davalı idarece mektup aslı incelenerek davacı başvurusu hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. Olayda ise davacı tarafından verilmiş olan teklif mektubu aslının kaybolduğu belirtilerek “aslı gibidir” yazılı fotokopisinin ihaleyi yapan idarece davalı idareye gönderildiği, davalı idarece de fotokopi belge üzerinden inceleme yapılarak dava konusu işlem tesis edilmiş ise de ; ihaleye ait tüm bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle sorumlu olan ihaleyi yapan idarenin bu bilgi ve belgeleri muhafaza etmemesi nin yaptığı ihaleyle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlığın sağlıklı bir şeklide incelenmesini
olanaksız kıldığı, bunun sonucunda idareye ve yapılan ihaleye güvenilirliği zedelediği göz önüne alındığında davalı idarece ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

İdare Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
 …İlçe milli Eğitim Müdürlüğü  … Belediyesinden Yasaklanan Firmanın, …. İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün Öğrenci taşıma ihalesine katılmış olup,Yasaklı olmasına Rağmen,İTA Amirince Yasaklama alan Firmanın sadece Yasaklama veren Belediyenin ihalesine katılamayacağını gerekçe göstererek ihale sözleşmesi yapmasına karşı ihale hukuk sürecinde Danışmanlık Hizmeti  verilmiştir

 

08 MART  2016 Tarih Kamu İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklığımız Yabancı Şirketler

  Şirket  Bilgileri  OYO CORPORATİON  (Group Business Network)
 Grup şirketleri (12 Yapan şirketi –  8 Farklı ülke şirketleri olan halka  açık şirketler grubu ile Dünya genelinde farklı sektörlerde hizmet vermektedir)
 Verilen Hizmet Konusu    2886  ve 4734 sayılı ihale kanunları ve 2. cil mevzuatlar hk Bilgilendirme ve Türk şirketleri ile olan iş birliklerinin kurulması ile şirketler  Grubunun Yapım işleri – Mühendislik ve  Zemin Etüdleri alanlarında bilgilendirme Hizmetleri

 

10 NİSAN 2015 Tarih Kamu İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklığımızdan Hizmet Alamaya Başlayan İdareler

  İdare  Bilgileri TKİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Verilen Hizmet Konusu   İdarenin 2886  ve 4734 sayılı ihale kanunlara göre  hazırlamış oldukları ihale süreçlerinde Hiz.

 

 

Copyright © 2020 Yapimisi.com /MBS HUKUK & DANIŞMANLIK | Newsphere by AF themes.