İHALE SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLU İLE SONA ERDİRİLMESİ

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15’inci maddesi hükmüne göre, kamu ihale sözleşmelerinde, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

4735 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde, “sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan sayılmış; Kanun’un 5’inci maddesinde, “idarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir” hükmü öngörülmüş, ancak sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesine dair bir hükme gerek Kanunda gerekse tip sözleşmelerde yer verilmemiştir.

Yine 4735 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ise “Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.” denilmiştir.

Bu hükümlerden hareketle, Kanun’un 15’inci maddesinde düzenlenen hallerin haricinde sözleşmede değişiklik yapılmaması esas olup tarafların kendi aralarında karşılıklı anlaşarak sözleşme hükümlerini değiştirebilmeleri mümkün değildir.

Esasen Kanun’un 4’üncü maddesindeki düzenleme karşısında bir ek sözleşme niteliği taşıyan anlaşma veya tasfiye anlaşmasının düzenlenmesi de hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Kamu ihale sözleşmelerinin feshi halleri, 4735 sayılı Kanun’un 19 – 23’üncü maddelerinde düzenlenmiş olup, bu hallerin haricinde sözleşmenin sona erdirilmesi ancak ve ancak sözleşmenin ifasının mümkün olmaması veya sözleşmenin ifasının, taraflardan herhangi biri için onun iktisaden mahvına sebep olacak şekilde sözleşme öncesinde mevcut olmayan ve beklenmeyen hallerin vukuu neticesi imkânsız hale gelmesi nedeniyle mahkeme kararı ile mümkündür.