İhale sözleşme feshinde kesin ve ek kesin teminatların güncellenerek gelir kaydedilmesi

Yargıtay … Hukuk Dairesinin ….. sayılı kararında;
“Taraflar arasında yapılan 12.07.2005 günlü eser sözleşmesinin sözleşmenin feshine ilişkin şartları düzenleyen 27. maddesinde; sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Sözleşmenin bu hükmü delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkeme ve Yargıtay’ca kendiliğinden gözetilir. Sözü edilen 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22/2. maddesinde ise; bu kanunun 19,20 ve 21. maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsü’nce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği, güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun bu hükmü uyarınca, davalı yüklenici tarafından iş sahibi davacıya 12.07.2005 tarihinde verilen kesin teminat mektubunun verildiği tarihten gelir kaydedileceği 17.01.2007 fesih tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsü’nce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmiş değerinin bilirkişiye hesap ettirilip hüküm altına alınması gerekirken, yasanın bu hükmüne aykırı olarak sadece teminat miktarı kadar alacağa hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.” denilmek suretiyle kesin ve ek kesin teminatların güncellenmemesi bozma nedeni sayılmıştır.