ihale sözşlemesi ile birlikte İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler

Belirli Bir Yerde Yapılmayan İşlerde İşyeri Bildirgesi:

Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devralınan veya başka bir işverene miras v.b. nedenlerle intikal eden işin, belirli bir yerde yapılmaması hâlinde işyeri bildirgesi işverenin ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik merkezine verilir. Söz konusu işin bir şehirden başka bir şehre geçmesi ve devam etmesi hâlinde ise işyeri bildirgesi işin başladığı yeri çevresine alan sosyal güvenlik merkezine verilir.

belgeler – İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler

Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilmeyen İşlerde İşyeri Bildirgesi:

Diğer yandan büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere bağlı olmayan işler, belirli yerde yapılmayan işler olarak kabul edilir. Belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı ile işin görüldüğü yerler Kuruma ait ayrı sosyal güvenlik merkezi sınınrlarında bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin işverenin yazılı başvurması üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan sosyal güvenlik merkezlerinden biri tarafından yürütülmesine, SGK tarafından izin verilebilir. Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber, büro, yazıhane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir yerde yapılmış sayılır ve işyeri bildirgesi, işin sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan sosyal güvenlik merkezine verilir.

İşyeri Bildirgesi Ekinde Verilmesi Gereken Belgeler:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine göre işyeri bildirgesi ekinde, devamlı mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi ile gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yani şirketler yönünden ise şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin 1 ay içinde SGK’ya elden verilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekir. İmza sirküsü vermesi gereken kişiler SGK’ya bizzat başvuru yapar ve imza beyanları da alınırsa imza sirküsü ayrıca istenmez.

bildirge belge – İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler

Alt İşverenler İşyeri Bildirgesi Vermez:

İşverenden iş alan alt işverenler işyeri bildirgesi vermezler. Ancak Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi yani şirket ise şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.

İşyeri Bildirgesi Ekinde Verilecek Diğer Belgeler:

Yukarıda sayılan yerleşim belgesi, imza sirküleri ve alt işverenler için asıl işverenle yaptıkları sözleşmeye ek olarak,

Tüzel kişiler yani şirketler için tüzel kişiliğin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi,
Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi,
İhaleli işler için işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
İnşaat işyerlerinde yapı ruhsatının fotokopisi ile varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi de yine 1 ay içinde SGK’ya verilmelidir