ihale Tip sözleşmelerin 9. maddesinde işe başlama ve bitirme tarihleri

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesi hükümlerine göre süre uzatımı verilmesi halinde, verilecek süre uzatımına müteakip işi tamamlamak zorundadır.

İşin sözleşmede belirtilen süre sonunda tamamlanmaması halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesinde; “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi…” hususunu sözleşmenin fesih gerekçesi sayabilecektir.

Yine aynı maddelerde taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla yüklenicinin işi tamamlamasına izin verilebilir. Yüklenicinin sözleşmede belirtilen süre ve varsa verilen ek süre sonunda bitirmesi gereken tarih ile fiilen bitirdiği tarih arasında geçen süre gecikme cezasının uygulanması gereken süredir.