ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş deneyim belgesinin mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak düzenlendiği yönündeki iddiasının belgeyi düzenleyen Belediye Başkanlığı ile yazışma yapmak suretiyle açıklığa kavuşturulacağı anlaşılmakla birlikte başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan  alt yüklenici iş bitirme belgesinin yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde ihale konusu işe veya idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle başvuruya konu ihalede kullanılamayacağı,  diğer taraftan ihalenin  Kurul kararı ile iptal edildiği   hususları bir arada değerlendirildiğinde  gelinen aşamada  usul ekonomisi açısından ilgili idare ile ayrıca bir yazışma yapılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmadığı

Toplantı No 2022/031
Gündem No 43
Karar Tarihi 08.06.2022
Karar No 2022/UH.II-703

BAŞVURU SAHİBİ:

Yılbar İnşaat Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Tarık DEMİREL,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Menderes Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/152437 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Ay Süreli Kamyon ve İş Makinası Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Menderes Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 31.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Ay Süreli Kamyon ve İş Makinası Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Yılbar İnşaat Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. nin 08.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.04.2022 tarih ve 20811 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.  

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/437 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesinde her ne kadar “Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmeti verebilir” düzenlemesi yer alsa da bu faaliyetin “Turizm” başlığı altında yer aldığı, ihale kapsamında kiralanacak olan kamyonların ve iş makinelerinin turizm faaliyeti ile bir ilgisinin bulunmadığı, anılan istekliye ait teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işteki yeterlik şartlarını karşılamadığı, şöyle ki;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığına gerçekleştirilmiş bir işten elde edilen bir iş deneyim belgesi olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olmayan kısımlarının ayrıştırılarak hesaplama yapılması gerektiği yönünde idareye yaptıkları şikâyet başvurularının idarece “Doğatem Temizlik Enerji Sistemleri Otomasyon Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında, evsel nitelikli atıkların toplanarak yüklenici araçlarına yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi, özel konteynerlerden evsel nitelikli atıkların toplanarak yüklenici araçlarına yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi, beton ve her nevi asfalt yolların yüklenici araçları ile yıkanması ve süpürülmesi hizmet alımı işlerinin yapıldığının, belge tutarının isteklinin teklif ettiği bedelin % 25’ini karşıladığı” gerekçelerine yer verilmek suretiyle uygun bulunmadığı,  

 

Teklif değerlendirmesini yapmanın ve bu çerçevede benzer iş olarak sunulan iş deneyim belgesinin idarece aranılan şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmenin ihaleyi gerçekleştiren idarenin yani Menderes Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu, bir başka ifade ile iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından yapılan değerlendirmeye itibar edilerek söz konusu belgenin uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu,  Menderes Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iş deneyim belgesini düzenleyen idareden alt yüklenici sözleşmesi, sözleşme kapsamındaki alt yüklenici faturaları, hakediş raporları ve birim fiyat teklif cetvelinin talep edilerek, ihale konusu iş ve benzer işe ait olan kısımların ayrıştırılmak suretiyle değerlendirme yapması gerektiği,   ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında değerlendirilecek işlerin sınırlı olduğu, bu kapsamda işçilik ve çöp toplama ile nakliye kalemlerinin iş deneyim tutarı hesabına katılmasının mümkün olmadığı,  iş deneyim belgesine konu iş kapsamında götürü nitelik arz eden ve kiralamanın yanında başka hizmetler ve maliyetler barındıran iş kalemlerinin iş deneyim tutarı hesabına dahil edilmemesi gerektiği,  iş deneyim belgesine konu iş kapsamında sadece araç kiralanmadığı bir bütün olarak çöp toplama ve toplanan çöplerin nakliye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olduğu,  sonuç olarak iş deneyim belgesini düzenleyen idareden gerekli bilgi ve belgeler talep edilerek ihale konu iş ve benzer işe ait olmayan kısımların ayrıştırılma yapılması suretiyle hesaplama yapılması gerektiği,

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği, şöyle ki; iş deneyim belgesine konu işin yüklenicisi ile alt yüklenici olan Doğatem Temizlik Enerji Sistemleri Otomasyon Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında gerçekleştirilen alt yüklenici sözleşmesi kapsamında sözleşmeye konu işin nevi itibariyle işin baştan sona bitirilmediği,

 

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde nevi itibariyle işin baştan sona bitirilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş kapsamında bu şartların sağlanmadığı,  diğer yandan alt yüklenici iş deneyim belgesinde alt yüklenici tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiş olan kısma ilişkin tutarının işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarı geçemeyeceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinde esas sözleşme tutarını aşan kısımların bulunduğu, söz konusu belgenin bu yönüyle de uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi

ifade eder.” hükmü,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde “(1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

 (2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Ay Süreli Kamyon ve İş Makinası Kiralama

b) Miktarı ve türü: Akaryakıtı ve Sürücüsü İdareye Ait Olmak Üzere Toplam 7 Adet Kamyon ve İş Makinası

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Menderes Belediyesi ve İzmir ili sınırları içerisinde kullanılacaktır.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

 düzenlemesi yer almaktadır.

 

“www.ticaretsicili.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan istekliye ait bilgilerin yer aldığı 26.05.2017 tarihli ve 9334 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin “Amaç ve konu” başlıklı 3’üncü maddesinde “…

Turizm

 … e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait bilgilerin yer aldığı 26.05.2017 tarih ve 9334 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anlaşılacağı üzere ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetinin tüzel kişiliğin faaliyet alanı içerisinde yer aldığı, ihale konusu işin “Akaryakıtı ve Sürücüsü İdareye Ait Olmak Üzere Toplam 7 Adet Kamyon ve İş Makinası” olduğu dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği, başvuru sahibi istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin motorlu araç kiralama faaliyetinin sadece turizm alanıyla sınırlı olduğu iddia edilse de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri doğrultusunda tüzel kişilerin faaliyet alanlarına ilişkin düzenlemelerin geniş yorumlanması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

…ifade eder” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “…

(3)Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

(7) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz.

…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “…

72.5. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak “Alt Yüklenici İş Bitirme” belgesi düzenlenecektir. Ancak, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyecek ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemeyecektir.

…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Ay Süreli Kamyon ve İş Makinası Kiralama

b) Miktarı ve türü: Akaryakıtı ve Sürücüsü İdareye Ait Olmak Üzere Toplam 7 Adet Kamyon ve İş Makinası

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Menderes Belediyesi ve İzmir ili sınırları içerisinde kullanılacaktır.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü araç ve/veya iş makinesi kiralanması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca EKAP üzerinden düzenlenen 13.05.2019 tarihli ve 2017/301747-2119946-1-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede;

 

Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarasının, “Beylikdüzü Belediyesi 1 Bölge (Barış Mah, Büyükşehir Mah, Kavaklı Mah ve Sahil Mah) Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El Ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi (2017-2 yarıyıl 6 aylık) 2017/301747”,

 

Esas işin tanımının, “Beylikdüzü Belediyesi 1 Bölge (Barış Mah, Büyükşehir Mah, Kavaklı Mah ve Sahil Mah) Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El Ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi (2017-2 yarıyıl 6 aylık)”,

 

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanının, “Turuva Seyahat Sağlık Turizm Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Boğaziçi Atık Yönetimi Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı”,

 

Alt yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanının, “Doğatem Temizlik Enerji Sistemleri Otomasyon Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”,

 

Alt yüklenici tarafından yapılan iş kısmının adı ve tanımının;

 

“Beylikdüzü Belediyesi 1 Bölge (Barış Mah, Büyükşehir Mah, Kavaklı Mah ve Sahil Mah) Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El Ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi (2017-2 yarıyıl 6 aylık)kapsamında;

 

Alt Yüklenici Çalışacak Personel

Boyacı çalıştırılması işi (2 kişi)

Operatör çalıştırılması işi (4 kişi)

Engelli personel çalıştırılması işi (7 kişi)

 

Alt yüklenici çalıştırılacak araç listesi

Evsel nitelikli atıkların toplanması araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (10.580 ton)

Özel konteynerlerden ( araç içinden operatörün kablosuz uzaktan kumanda ile hareket ettirilebildiği sabit yer altı ve/veya yer üstü konteynerleri) işi (7.636 ton)

Beton ve her nevi asfalt yolların 5,5 m3 hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işi (20.410 dekar)”

 

Esas işin sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihinin, “sözleşme tarihi 29.06.2017, ihale tarihi 20.06.2017”

 

Esas işin ilk sözleşme bedelinin, “7.111.885,00 TRY”

 

Esas işin toplam sözleşme bedelinin, “7.150.733,79 TRY”

 

Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihinin, “29.06.2017”

 

Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin, “2.595.062,00 TRY”

 

Esas işin kabul tarihinin “14.05.2018”

 

Belge tutarının “7.150.733,79 TRY” olduğu görülmüştür. Ayrıca söz konusu belgenin açıklama kısmında;

 

“07.12.2017 tarihinde Müdürlük Makamı oluru ile 38.848,79 TL tutarında iş artışı yapılmıştır. Esas işin toplam sözleşme tutarına dahil edilmiştir.

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesinin geçici madde 23’ün 15’inci fıkrasının sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarını süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlem yapılıncaya kadar ilgili mevzuat uyarınca uzamış sayılır hükmü gereğinde Turuva-Boğaziçi iş ortaklığı ve idaremizce sözleşmesi imzalanan 2017/301747 ihale kayıt numaralı Beylikdüzü Belediyesi 1 Bölge Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi (2017-2 yarıyıl 6 aylık) idaremizce süresi uzatılmıştır. Bu sebeple sözleşme bedelinde artış görülmüş olup, ilk sözleşme bedelinin %20’sini geçtiğinden esas işin toplam sözleşme tutarına ve belge tutarına dahil edilmemiştir.

 

İlk sözleşme bedeli: 7.111.885,00 TL

İş artış bedeli: 38.848,79 TL

Süre uzatım bedeli: 3.751.726,50 TL

Toplam sözleşme tutarı: 10.902.460,29 TL

Toplam belge tutarı: 10.600.654,23 TL

Personel çalıştırılması iş kısmı: 5.577.233,87 TL

Araç ve iş makinesi çalıştırılması iş kısmı: 5.023.420,36 TL” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece Doğatem Temizlik Enerji Sis. Oto. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olan kısımların tespit edilmesi amacıyla Beylikdüzü Belediye Başkanlığına gönderilen 13.04.2022 tarihli ve 32443 sayılı yazıda “İdaremizce 31.03.2022 tarihinde ihalesi yapılan “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Ay Süreli Kamyon ve İş Makinası Kiralama” hizmet alımı işine istekli olarak katılan Doğatem Temizlik Enerji Sistemleri Otomasyon Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ilgili ihaleye sunulan ve yazımız ekinde yer alan, idarenizce düzenlenmiş 2017/301747- 2119946-1-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesindeki yeterliğin kontrolünü sağlamak amacı ile söz konusu belgede yer alan yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmenin bir örneğinin ve Doğatem Temizlik Enerji Sistemleri Otomasyon Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin işçilik ve kiraladığı araçlarla yapılan iş tutarının ayrıştırılarak tarafımıza bildirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.” ifadelerine yer verildiği,

 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 15.04.2022 tarihli ve 1579732 sayılı cevap yazısında “Söz konusu alt yüklenici tarafından yapılan iş kısımlarına ait bedeller aşağıda maddeler halinde sunulmuş olup, yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşme örneği ise yazımız ekindedir.

  1. Personel ücret bedelleri,

Boyacı Çalıştırılması İşi (2 Adet) 65.700,96 TL

Operatör Çalıştırılması İşi (4 Adet) 170.372,54 TL

Engelli Personel Çalıştırılması İşi (7 Adet) 106.308,68 TL

 

2. Evsel nitelikli atıkların toplanması araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (7 adet araç)

Araç Çalıştırılması İş Kısmı 2.405.032,06 TL

Şoför Çalıştırılması İş Kısmı 254.436,77 TL

Araç Arkası Çalıştırılması İş Kısmı 435.647,57 TL

 

3.Özel konteynerlerden (araç içinden operatörün kablosuz uzaktan kumanda ile hareket ettirebildiği sabit yer altı ve/veya yer üstü konteynerleri) evsel nitelikli atığın toplanması, araçlara (en az 18m3 ) yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (2 adet araç)

Araç Çalıştırılması İş Kısmı 736.495,20 TL

Operatör Çalıştırılması İş Kısmı 170.372,54 TL

 Araç Arkası Çalıştırılması İş Kısmı 124.470,73 TL

 

4.Beton ve her nevi asfalt yolların 5,5 m3 hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işi

Araç Çalıştırılması İş Kısmı 749.116,72 TL

Şoför Çalıştırılması İşi 36.348,11 TL” ifadelerine yer verildiği ve söz konusu yazı ekinde alt yüklenicilik sözleşmesine yer verildiği, anılan sözleşmede de alt yüklenicilik kapsamında gerçekleştirilen işlerin personel çalıştırılması, evsel nitelikli atıkların toplanması araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (7 adet araç), özel konteynerlerden (araç içinden operatörün kablosuz uzaktan kumanda ile hareket ettirebildiği sabit yer altı ve/veya yer üstü konteynerleri) evsel nitelikli atığın toplanması, araçlara (en az 18 m3 ) yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (2 adet araç) ve beton ve her nevi asfalt yolların 5,5 m3 hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işi olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılımda ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeleri teklif dosyaları kapsamında sunmaları gerektiği,  iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının ise iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmıştır.

 

İhale konusu işin “Menderes Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 30 Ay Süreli Kamyon ve İş Makinası Kiralama işi” olduğu, bu kapsamda ihale konusu iş kapsamında akaryakıtı ve sürücüsü idareye ait olmak üzere toplam 7 adet kamyon ve iş makinası kiralanacağı, idarece benzer iş tanımının da “Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü araç ve/veya iş makinesi kiralanması işleri” şeklinde yapıldığı görülmüştür. Bu kapsamda bakıldığında,  ihale konusu işte iş deneyimini tevsiken sadece araç/iş makinası kiralanması işinden elde edilen iş deneyim belgeleri veya iş deneyiminde yer alan ve ayrıştırılabilir nitelikte olan bu kapsamdaki kısımların kullanılabileceği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Doğatem Temizlik Enerji Sis. Oto. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan 13.05.2019 tarihli ve 2017/301747-2119946-1-1 sayılı alt yüklenici iş bitirime belgesi incelendiğinde; esas işin Beylikdüzü Belediyesi 1’inci bölgesindeki katı atıkların toplanması ve nakli cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması işi olduğu, alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin ise “personel çalıştırılması (13 kişi)” ile “evsel nitelikli atıkların toplanması araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (10.580 ton)”, “Özel konteynerlerden ( araç içinden operatörün kablosuz uzaktan kumanda ile hareket ettirilebildiği sabit yer altı ve/veya yer üstü konteynerleri)evsel nitelikte atığın toplanması, araçlara yüklenmesi (en az 18 m3) yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi işi (7.636 ton)”, “Beton ve her nevi asfalt yolların 5,5 m3 hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işi (20.410 dekar)” olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenleyen Beylikdüzü Belediye Başkanlığının idareye gönderdiği 15.04.2022 tarihli ve 1579732 sayılı cevap yazısında her ne kadar alt yüklenicilik kapsamında gerçekleştirilen bahse konu işlere ilişkin olarak personel, araç çalıştırılması ve araç arkası çalıştırılması maliyetlerinin kısımlar itibariyle ayrı ayrı gösterildiği görülse de, alt yüklenicilik kapsamında gerçekleştirilen somut işlere ilişkin kamu ihale mevzuatı açısından böyle bir ayrıştırma yapılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir. Şöyle ki;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinde, alt yüklenici Doğatem Temizlik Enerji Sis. Oto. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen işlerin araç/iş makinası kiralanmasından ziyade personel çalıştırması ile evsel nitelikli atıkların toplanması araçlara yüklenmesi ve transfer istasyonuna nakledilmesi, özel konteynerlerden evsel nitelikli atığın toplanması, araçlara (en az 18m3) yüklenmesi ve tranfer istasyonuna nakledilmesi, beton ve her nevi asfalt yolların 5,5 m3 hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işi olduğu, bir diğer anlatımla alt yüklenici tarafından özel olarak araç/iş makinesi kiralama işlerinin gerçekleştirilmeyip belgeye konu işlerin bir bütün halinde organize olarak gerçekleştirildiği, alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen işler ile araç/iş makinesi kiralama işlerinin birbirinden farklı nitelikte olduğu, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikler taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gibi ihale konusu iş veya idarece belirlenen benzer iş bağlamında ayrıştırılabilir nitelikte de olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Öte yandan, başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş deneyim belgesinin mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak düzenlendiği yönündeki iddiasının belgeyi düzenleyen Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ile yazışma yapmak suretiyle açıklığa kavuşturulacağı anlaşılmakla birlikte başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan  alt yüklenici iş bitirme belgesinin yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde ihale konusu işe veya idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle başvuruya konu ihalede kullanılamayacağı,  diğer taraftan ihalenin de  27.04.2022  tarih ve 2022/UH.II-542 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edildiği   hususları bir arada değerlendirildiğinde  gelinen aşamada  usul ekonomisi açısından ilgili idare ile ayrıca bir yazışma yapılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.