ihale itirazen şikayet dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmemesi

 ihale itirazen dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili yetkili olunduğuna dair belge ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı denemelerinin eklenmemesi

Toplantı Hayır 2020/036
Gündem Hayır 11
Karar Tarihi 19.08.2020
Karar Hayır 2020 / UY.IV-1397

BAŞVURU SAHİBİ:

İmrenli İnş. Taah. Ted. En. Eml. Al. Oturdu. Oto. Al. Oturdu. Kir. At. Üst. San. Tic. Ltd. Şti. Yeşilova Mah. 3. Meriç Yasin Apt. No: 49 Küçükçekmece / İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yüreğir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/353424  İhale Kayıt Numaralı “Asfalt Kaplama Yapımı İşi ”İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yüreğir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü  tarafından 10.08.2020  tarihinde açık ihale usulü  ile oynat “Asfalt Kaplama İşi ”ihalesine küçük çocukta sahipince 17.08.2020  tarih ve 36467  sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya boyama olarak 2020/1263  sayılı dosya incelendi inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde kendi malı olarak istenilen araçlara teknik özelliklerin rekabeti ve fırsat eşitliğini engellediği,

 

2) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesi ile Güvenli Tasarısı’nın 7’nci maddesinde işçi ve iş güvenliği ile ilgili sorun giderlerin teklif fiyata ve sözleşme bedeline dahil olduğunun belirtilmediği, bu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmaması, bu sebeple bu giderlerin teklifine yansıtılmasının mümkün olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

 

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

       

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 04.08.2020 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 06.08.2020 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 17.08.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu İhale İlanı’nın 14.07.2020 tarihinde yayımlandığı, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının ihale dokümanının İhale İlanına yansıyan kısımlarına yönelik olduğu, dolayısıyla söz konusu hususa ilişkin olarak 14.07.2020 tarihini izleyen 10 (on) gün içinde (24.07.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar) idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 04.08.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu iddia ile ilgili idareye şikayet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

1’inci iddiasında, başvuru sahibinin 1’inci iddiasında ise ayrıca süre yönünden reddi 25.A çıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi bu kararın tebliğiyle söylemek tarihi izleyen tarihi izleyen 30 gün kimden Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Başvurunun reddine,  Oybirliği ile karar verildi.

 

ihale hukuku süreçlerinde ihale avukatı ile iletişime geçiniz