ihalede geçici teminat mektubu ayırt edici numarasının sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili kısmında beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan teminat mektubunun ihale konusu işe ve söz konusu istekli adına yönelik düzenlendiğinin anlaşıldığı

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında verilen geçici teminat mektubu standart formunun aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Konya DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

_ _/_ _/_ _ _ _

No:……………..

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan Karayolları 3(Konya) Bölge Müdürlüğü 31(Afyonkarahisar) ve 32(Akşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ………. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Bu teminat mektubu …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

[bankanın  adı]

[bankanın  şubesinin adı] Şubesi

[banka] yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

 

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Anadolu Bulvarı Ticari Şb./Ank. tarafından düzenlenen 05.08.2021 tarih ve 0391MW011773 referans numaralı geçici teminat mektubunun ve söz konusu teminat mektubunun teyidinin sunulduğu, sunulan teminat mektubunda; idarenin adının “Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Konya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü” şeklinde, işin adının “Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü 31 (Afyonkarahisar) ve 32 (Akşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” şeklinde, isteklinin adının “Kumsal Petrol Maden Taahhüt İnşaat Ticaret Limited Şirketi” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

– Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Öztaç Pet. Harf. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulmayacak belgeler tablosunun (standart form-KİK032.0/Y) sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken geçici teminat mektubuna ilişkin olarak teyit kriterinin “Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası”, teyit bilgisinin “G0067-00812-03082224” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulmuştur.

 

Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili kısmında belirtilen “G0067-00812-03082224” şeklindeki geçici teminat mektubu ayırt edici numarası EKAP üzerinden sorgulandığında; istekli adının “Öztaç Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”, banka adının “Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.”, düzenleyen şube adının “Ankara Ticari Şube”, banka işlem referans numarasının “23593000000003112880”, düzenlenme tarihinin “06.08.2021 12:43” olduğu görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici teminat mektubunun teklif zarfı içerisinde sunulduğu, sunulan teminat mektubunda idarenin, ihale konusu işin adının ve isteklinin ticaret unvanının doğru bir şekilde yazıldığı,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Öztaç Pet. Harf. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. tarafından geçici teminat mektubu ayırt edici numarasının sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili kısmında beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan teminat mektubunun ihale konusu işe ve söz konusu istekli adına yönelik düzenlendiğinin anlaşıldığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2022/023
Gündem No 16
Karar Tarihi 20.04.2022
Karar No 2022/UY.I-518