ihalede sunulan iş denetleme belgesi olmadığı, söz konusu belgelerin tüzel kişiliğe ait olarak düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, her iki istekli tarafından kullanılan iş deneyim belgelerine konu işlerin esaslı unsurunun “A/V Grubu işler” olduğu, dolayısıyla söz konusu iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olduğu, diğer taraftan anılan iş deneyim belgelerinin güncellenmemiş tutarlarının şikâyete konu ihalede her iki istekli açısından istenilen asgari iş deneyim tutarını  karşıladığı ve anılan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanarak teyit edilmesi

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

ı) Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubunu,

i) İş grubu: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki ilgili iş grubunu,”

ifade eder.” hükmü,

 

“İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü,

 

“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

dikkate alınır. …” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki tabloda “(A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında “V. GRUP: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)

1.Otoyollar

2.Devlet, il ve köy yolları

3.Cadde ve sokak yapım işleri…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 ‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler veya ihale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden ” Rutin Bakım Onarım, Kar ve Buzla Mücadele Yapılması ” benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

– Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde sunulmayacak belgeler tablosunun (standart form-KİK032.0/Y) sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken iş deneyim belgesine ilişkin olarak teyit kriterinin “Belgeye EKAP tarafından verilen sayı”, teyit bilgisinin “VKN 59******** (Kendisi) için 2017/415951-2533576-1-1 sayılı iş deneyim belgesi” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulduğu,

 

Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili kısmında belirtilen “2017/415951-2533576-1-1” şeklindeki iş deneyim belgesi ayırt edici numarası EKAP üzerinden sorgulandığında; söz konusu iş deneyim belgesinin anılan istekli adına Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 06.07.2021 tarih ve 2017/415951-2533576-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin adı ve varsa ihale kayıt numarasının “(Ankara-Çankırı) Ayr-Kalecik-(Ankara-Kırıkkale) Ayr Bölünmüş Yolunun Km:15+000-19+000 Arası Heyelan Islahı İşi ile Km:9+900-10+100 Arası Sağ Şevin Tanzimi ve Desteklenmesi İşi, 2017/415951”, işin yapıldığı yerin “Km:15+000-19+000 Arası Heyelan Islahı İşi ile Km:9+900-10+100 Arası Sağ Şevin Tanzimi ve Desteklenmesi”, uygulanan yapı tekniğinin “Heyelan ıslahı, şev tanzimi ve desteklenmesi işleri ile yol altyapı ve üstyapı işleri Belgeye konu işin esaslı unsuru: A/V. Grup: Karayolu İşleri(Altyapı + Üstyapı)”, ihale tarihinin “22.08.2017”, sözleşme tarihinin “26.09.2017”, geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihinin “30.06.2021”, belge tutarının “70.975.002,02 TRY” olduğu tespit edilmiştir.

 

Bahse konu isteklinin teklifinin “50.049.076,80 TL” olduğu görülmüştür. İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin olarak sunulması gereken asgari iş deneyimin 35.034.353,76 TL (50.049.076,80 TL x 0,70) olduğu anlaşılmıştır.

 

– Öztaç Pet. Harf. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 05.04.2021 tarih ve 2017/700958-2719375-2-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin ve sunulmayacak belgeler tablosunun (standart form-KİK032.0/Y) sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken iş deneyim belgesine ilişkin olarak teyit kriterinin “Belgeye EKAP tarafından verilen sayı”, teyit bilgisinin “VKN 70******** (Kendisi) için 2017/700958-2719375-2-1 sayılı iş deneyim belgesi” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulduğu,

 

Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili kısmında belirtilen “2017/700958-2719375-2-1” şeklindeki iş deneyim belgesi ayırt edici numarası EKAP üzerinden sorgulandığında; söz konusu iş deneyim belgesinin anılan istekli adına Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 05.04.2021 tarih ve 2017/700958-2719375-2-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin adı ve varsa ihale kayıt numarasının “Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara kesiminde yol boyu bakım, onarım, trafik işaretleme ve güvenliği ile kar ve buzla mücadele yapılması işi, 2017/700958”,  işin yapıldığı yerin “Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara kesiminde”,  uygulanan yapı tekniğinin “Yol boyu bakım, onarım, trafik işaretleme ve güvenliği ile kar ve buzla mücadele yapılması Belgeye konu işin esaslı unsuru: A/5 grubu”, ihale tarihinin “12.02.2018”, sözleşme tarihinin “16.04.2018”, geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihinin “12.11.2020”, belge tutarının “91.061.239,09 TRY Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı; A/5 grubu: 91.061.239,09 TL” olduğu tespit edilmiştir.

 

Bahse konu isteklinin teklifinin “50.894.180,00 TL” olduğu görülmüştür. İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin olarak sunulması gereken asgari iş deneyimin 35.625.926,00 TL (50.894.180,00 TL x 0,70) olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili ihale dokumanı düzenlemelerinden başvuruya konu ihalenin “Karayolları 3 (Konya) Bölge Müdürlüğü 31 (Afyonkarahisar) ve 32 (Akşehir) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” işi olduğu, söz konusu ihalede benzer işin “A/V Grubu işler” veya “Rutin Bakım Onarım, Kar ve Buzla Mücadele Yapılması” işleri olarak belirlendiği, söz konusu ihalede istekliler tarafından teklif ettikleri bedelin % 70 ‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Öztaç Pet. Harf. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. tarafından başvuruya konu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılan belgelerin başvuru sahibi isteklinin iddiasının aksine tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortaklarına ait olarak düzenlenen iş denetleme belgesi olmadığı, söz konusu belgelerin tüzel kişiliğe ait olarak düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, her iki istekli tarafından kullanılan iş deneyim belgelerine konu işlerin esaslı unsurunun “A/V Grubu işler” olduğu, dolayısıyla söz konusu iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olduğu, diğer taraftan anılan iş deneyim belgelerinin güncellenmemiş tutarlarının (70.975.002,02 TL ve 91.061.239,09 TL) şikâyete konu ihalede her iki istekli açısından istenilen asgari iş deneyim tutarını (35.034.353,76 TL ve 35.625.926,00 TL) karşıladığı ve anılan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanarak teyit edilebildiği görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UY.I-518