ihalede sunulan iş deneyim belgesinde işin kapsamı gerçekleştirilen işlerin AV grubu karayolu işlerinden sadece üstyapı işlerine ait olduğu, iş deneyim belgesi kapsamında karayolu altyapı işlerinin yer almadığı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde ‘’(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,’’ hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde ”(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.

(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (b) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan benzer iş grupları listesinin

 

(A) ALT YAPI İŞLERİ

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri

 

şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: KARAYOLLARI 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YOLLARDA ÇİFT KAT SATHİ KAPLAMA YAPILMASI (2GRUP)

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2022E04-180813 ( – Asfalt Kaplama Yapılacak Yolların Fiziki Standardının Yükseltilmesi)

d) Kodu:

e) Miktarı:

Yaklaşık 1515 Dekar Sathi Kaplama Yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Ağına Dahil Muhtelif Yollar” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

A/V Grup Karayolu İşleri(Altyapı/Üstyapı)”  düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Estaş Mühendislik Mad. İnş. Eml. Pet. Tur. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2015/24536-1191288-2-1 numaralı iş deneyim belgesinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, belgede işin adının “71 (Osmancık) ve 72 (Amasya) Şube Devlet ve İl Yolları İçin Gerekli Agrega Temini ve Nakli ve Kısmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapılması İşi, 2015/24536” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin   “Agrega Temini ve Nakli ve Kısmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapım İşleri”  olduğu, belge tutarının 1.070.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 8.137.671,00 TL olduğu, ihale dokümanında asgari iş deneyim oranının %70 olarak belirlendiği, istekli tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 5.696.369.70 (8.137.671,00 x 0.70) TL olması gerektiği, Estaş Mühendislik Mad. İnş. Eml. Pet. Tur. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının da 5.703.588,85 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi uyarınca istekliler tarafından sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının, teklif edilen bedelin % 70’inden az olmaması gerektiği, itirazen şikâyet konu olan işin çift kat sathi kaplama yapılması işi olduğu ve ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde de işin kapsamında AV grubu karayolu işlerinden sadece üstyapı işlerinin yer aldığı, iş kapsamında karayolu altyapı işlerinin yer almadığı, ayrıca İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesinde benzer iş grubunun AV grubu karayolu işleri olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Estaş Mühendislik Mad. İnş. Eml. Pet. Tur. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin kapsamı incelendiğinde, gerçekleştirilen işlerin AV grubu karayolu işlerinden sadece üstyapı işlerine ait olduğu, iş deneyim belgesi kapsamında karayolu altyapı işlerinin yer almadığı, itirazen şikâyete konu olan iş kapsamında ise sadece karayolu üstyapı işlerinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesi konu işin ihale konusu işe uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Estaş Mühendislik Mad. İnş. Eml. Pet. Tur. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 5.696.369.70 TL olduğu, anılan istekliye ait iş deneyim belgesinin güncellenmiş belge tutarının ise 5.703.588,85 TL olduğu, dolayısıyla istekli tarafından asgari iş deneyim tutarını sağlandığı görüldüğünden başvuru sahibinin iş deneyim belge tutarına ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Toplantı No 2022/034
Gündem No 41
Karar Tarihi 29.06.2022
Karar No 2022/UY.I-789