ihalede teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranı

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesi: “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

 

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “… (10) İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci ve İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 puan)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP:39 puan)

Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 39 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Poz no

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Puan

ASF-YPM.003

ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-1) (PLENT ALTI)

8

ASF-YPM.002

ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (PLENT ALTI)

7

ASF-YPM.001

BİTÜMLÜ SICAK TEMEL KARIŞIM HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) TİP-A (PLENT ALTI)

5

ASF-YPM.004

ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2) (PLENT ALTI)

4

ASF-YPM.005

GERİ DÖNÜŞÜM KATKILI (RECYCLE ) ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI TİP-1) (PLENT ALTI)

4

ASF-YPM.006

SOĞUK ASFALT (25 KG’LIK KOVA) (PLENT ALTI)

3

ASF-YPM.008

BÜYÜK PLENT ÜNİTE İLE KARIŞIM ELEKT DUYARGALI FİNİŞER SERME-SİLİNDİR SIKIŞ.

2

ASF-YPM.007

EMÜLSİYON CRS-1 (PLENT ALTI)

1

ASF-YPM.009

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI

1

ASF-YPM.010

Bitümlü Sıcak Karışımın Nakli (Nakliye Mesafesi 0-20 km)

1

ASF-YPM.011

Bitümlü Sıcak Karışımın Nakli (Nakliye Mesafesi 20,01-40 km)

1

ASF-YPM.012

Bitümlü Sıcak Karışımın Nakli (Nakliye Mesafesi 40,01-60 km)

1

SNBF.14

Kırma taş (ocaktan) nakli

1

 

Toplam

39

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90- %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90- %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu edilen düzenlemenin ihale ilanının 5’inci maddesinde de yer aldığı ve dolayısıyla söz konusu iddianın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik olduğu, ayrıca bu iddiaya idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik söz konusu iddiaya ilişkin olarak ihale ilan tarihi olan 29.04.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre içerisinde idareye şikâyet başvurusuna konu edilmediği, 23.05.2022 tarihinde idareye yapılan başvuruda söz konusu iddiaya yer verilmediği, söz konusu iddianın başvuruya konu edilmesi gereken ve ilan tarihini izleyen 10 günlük sürenin bitimi olan 09.05.2022 tarihi geçtikten sonra 06.06.2022 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusuna konu edildiği belirlendiğinden, başvuru süresi sona erdikten sonra şikâyete konu edildiği anlaşılan söz konusu iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2022/034
Gündem No 46
Karar Tarihi 29.06.2022
Karar No 2022/UY.I-794