ihalede verilecek teklif fiyatları arasındaki yarışma, teklifin mevcut ihalede idarece %11,2 olarak belirlenen işçilik dışı giderlere verecekleri fiyatlar arasında gerçekleşeceğinden, teklif fiyatlarının birbirine yakınlık gösterebileceği, işçilik dışı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetine esas fiyatların tespitinde idarenin mevcut yüklenicilerden proforma fatura aldığı, aynı zamanda proforma fatura alınanların bazılarının teklif tutarları şikâyete konu edilen istekliler olduğu, piyasa fiyat araştırması ile birlikte mevcut sözleşmelerde gerçekleşen fiyatların güncellenerek kullanıldığı, mevzuat gereği sınır değer hesaplanmasının personel çalıştırılmasına dayalı olmayan diğer hizmet ihalelerinden farklı belirlendiği hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, istekliler tarafından karsız yaklaşık maliyet olan sınır değer tutarına yakın teklif verilmesinin mümkün olabileceği hk

Toplantı No 2022/029
Gündem No 38
Karar Tarihi 26.05.2022
Karar No 2022/UH.I-659

BAŞVURU SAHİBİ:

Timerk Enerji İletim Üre. Dağ. Elektrik Mad. Makina ve Tesisat Malz. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.,

 

VEKİLİ:

Av. Ahmet Berat ÇELİK

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/164249 İhale Kayıt Numaralı “4’üncü Etap 688 Adet Transformatör Merkezinin 36 Ay Süre ile Hizmet Alımı Yolu ile İşletilmesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından 12.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “4’üncü Etap 688 Adet Transformatör Merkezinin 36 Ay Süre ile Hizmet Alımı Yolu ile İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Timerk Enerji iletim Üretim Dağ. Elektrik Mad. Makina ve Tesisat Malz. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.nin 21.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2022 tarih ve 21551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/462 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 37 kısımdan oluşan ihalenin 32 kısmında bazı isteklilerin verdiği tekliflerin sınır değere çok yakın olduğu, şöyle ki;

 

Anık Müh. Elekt. Mak. İnş. Tar. Hay. Dış Tic. San. ve Tic. A.Ş. ve Kaya Grup Elekt. İnş. Taah. A.Ş İş Ortaklığı’nın ihalenin 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 16’ncı kısımlarına verdiği tekliflerin,

 

Anık Müh. Elekt. Mak. İnş. Tar. Hay. Dış Tic. San. ve Tic. A.Ş.nin ihalenin 10’uncu, 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 15’inci, 19’uncu, 30’uncu ve 37’nci kısımlarına verdiği tekliflerin,

 

Kaya Yapı Grup Elekt. İnş. Taah. A.Ş.nin ihalenin 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci, 19’uncu, 30’uncu, 35’inci ve 37’nci kısımlarına verdiği tekliflerin,

 

Rönesans Restorasyon Mimarlık A.Ş.nin ihalenin 1’inci, 31’inci, 34’üncü ve 35’inci kısımlarına verdiği tekliflerin,

 

Bozak Enerji San. ve Tic. A.Ş.nin ihalenin 5’inci, 7’nci, 23’üncü, 25’inci, 29’uncu ve 33’üncü kısımlarına verdiği tekliflerin,

 

BMM Birleşik Müt. Müş. İnş. Pro. Tes. Kont. Dan. A.Ş.nin ihalenin 1’nci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 9’uncu, 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 17’nci, 19’uncu, 20’nci, 21’inci, 22’nci, 23’üncü, 24’üncü, 25’inci, 28’inci, 29’uncu, 30’uncu, 31’inci, 32’nci, 34’üncü, 35’inci ve 37’nci kısımlarına verdiği tekliflerin, ilgili kısımların sınır değerinin çok az üzerinde olduğu, 37 kısımdan oluşan ihalede toplam 59 teklifin bu şekilde olduğu, söz konusu tekliflerden 53’ünün sınır değerin 3 TL üzerinde olduğu, bu milimetrik farkın tesadüfle açıklanamayacağı, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde düzenlenen temel ilkelerin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur …” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Mezkûr Kanun’un “Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” başlıklı 61’inci maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1)İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

(5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dâhil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

  (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dâhil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dâhil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dâhil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, %4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir…” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 4’üncü Etap 688 Adet Transformatör Merkezinin 36 Ay Süre ile Hizmet Alımı Yolu ile İşletilmesi

b) Türü: Hizmet alımı

e) Miktarı: 21 Bölge Müdürlüğünde, 688 TM’nin 186 TM İşletme Sorumlu Mühendisi, 688 TM İşletme Mesul ve Dinlendirme Teknisyeni, 2396 TM İşletme Teknisyeni ile 96 Engelli Büro Personeli olmak üzere toplam 3366 personelle 37 Kısım olarak 36 Ay süreli işletilmesi…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak hesaplanacak işçilik ücreti:

 

                  Personel

Brüt Asgari Ücretin % Fazlası

Transformatör Merkezi İşletme Teknisyeni

     %60

Transformatör Merkezi İşletme Mesul Teknisyeni 

     %70

Transformatör Merkezi İşletme Sorumlu Mühendisi

    %120

Engelli Büro Personeli

    %40

 

İhale konusu hizmetin haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak devam etmesinin gerekliliği nedeni ile vardiyalı çalışan personelin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışmanın ücreti ile gerek bu günlerde gerekse normal mesai günlerinde fazla çalışmayı gerektiren durumlarda yapacakları fazla çalışmanın ücretleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ödenecektir (TM İşletme Sorumlu Mühendislerine herhangi bir ad altında fazla çalışma, ara dinlenme,  hafta tatili, Ulusal Bayram, Bayram, Mesai ücreti ödenmeyecektir.).

25.3.1.1.  Vardiyalı çalışan personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışma için,

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için toplam 132 gün/36 Ay,

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyeni için) toplam 17 gün/36 Ay,

400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için toplam 280 gün/36 Ay,  

400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyeni için toplam 17 gün/36 Ay

ödemesi yapılacaktır. 

Fazla Çalışma Saati:(Yıllık izin, Hafta Tatili, Ara Dinlenme, Mazeret izni)

           154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için toplam 2013 Saat/36 Ay, 

154 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyenleri

için, toplam 666 Saat /36 Ay,
400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Teknisyenleri için, toplam 4576 Saat/36 Ay,

400 kV her bir transformatör merkezinde TM İşletme Mesul Dinlendirme Teknisyeni için, toplam 782 Saat/36 Ay,

fazla çalışma saati ödemesi yapılacaktır.  

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

25.3.2.1 Yemek Giderleri:

Fiili çalışılan her gün için personele aylık 26 gün, Engelli Büro personeline ise aylık 22 gün üzerinden günlük Brüt 33,36 TL yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup bordroda gösterilecektir.

25.3.2.2 Yol Giderleri:

Fiili çalışılan her gün için personele aylık 26 gün, Engelli Büro personeline ise aylık 22 gün üzerinden günlük Brüt 33,36 TL yol bedeli nakdi olarak ödenecek olup bordroda gösterilecektir.
– Görev yapılan tesis alanında bulunan konutlarda ikamet eden personele yol parası ödenmeyecektir.
-Servis hizmeti verilen TM’lerde görev yapan personele nakdi yol ücreti ödenmeyecektir.
– TM İşletme Sorumlu mühendisleri için de fiili çalışılan gün kadar yemek ve yol bedeli ödenecektir.
* Yemek ve yol ücretleri sözleşme süresince sabit olup herhangi bir artış yapılmayacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartname Madde-7’de belirtilen ve Teknik Şartname Ek-2, Ek-3’de yer alan malzeme giderleri

25.3.4. Diğer giderler:

25.3.4.1 Teknik Şartname Madde-9’da belirtilen ve Ek-1’de yer alan Makine ve Teçhizat giderleri ile Teknik Şartname Madde-10’da belirtilen Ulaşım ve Servis giderleri.
25.3.4.2 Ot, Yabancı Cisim ve Çevre Temizliği Giderleri: Teknik Şartname Madde-8 de belirtilen Ot, Yabancı Cisim ve Çevre Temizliği giderleri.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’dir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin;

 

 “Malzeme ve Diğer Giderler” başlıklı 7’nci maddesinde “-Sarf malzeme (Kırtasiye, Temizlik, Hırdavat, Toner Dolumu, Ecza dolabı içeriği, vb.) giderleri (Ek-2),

-Transformatör Merkezinde mevcut bulunan sabit telefon, cep telefonu, internet ve Faks da dâhil konuşma ve iletişim giderleri,

– Klimaların periyodik bakım onarım giderleri, (Kısımda yer alan her bir transformatör merkezi için ortalama 10 Adet 12.000 – 24.000 BTU)

– Teknik Şartnamenin 11.6 maddesinde belirtilen Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakım ve dolum giderleri, (Kısımda yer alan her bir transformatör merkezi için ortalama 15 adet toplam ağırlığı yaklaşık 200 Kg (KKT)  

– Bu Şartname kapsamında Yüklenici sorumluluğunda yapılacak olan tamir, bakım, onarım, tadilat, yenileme vb. işlerinin giderleri (Teknik Şartname Madde 7.1),

– Teknik Şartname Madde-10.1’de şartları belirtilen TM İşletme Sorumlu Mühendislerinin sorumlu olduğu 154 kV Transformatör Merkezlerinin kontrollerinde kullanılmak üzere kısımda yer alan her bir grup için 1 adet araç kiralama ve yakıt giderleri kapsar.

7.1- Tesislerde Yapılacak Tamir, Bakım, Onarım Tadilat, Yenileme İşleri:

Yüklenicinin teklifini vermeden önce işleteceği tüm merkezleri görerek durum tespiti yaptığı, varsa tesis ve konutlarda yer alan eksiklikleri dikkate alarak teklifini sunduğu kabul edilecektir. Sözleşme süresi içerisinde Yükleniciye tahsis edilen konutlar, işyeri binaları ile Transformatör Merkezi sahasında, hizmetin devamlılığının sağlanması amacıyla oluşabilecek ve Yüklenici tarafından yapılacak işler:

–  Kapı ve pencerelerin; kilit, menteşe, kollarının değişimleri, camların değişimi (Damperli kırılmaz camlar hariç), camların silikonlanması, musluk tamiri ve değişimi,

– Kumanda binasında bulunan AC-DC aydınlatma sisteminin aydınlatma ampullerinin değiştirilmesi (ampul, balast, starter, soket, anahtar, priz, Led, sürücü vs.) ve işler durumda bulundurulması, (Açık ve kapalı şalt sahaları hariç)

– Transformatör Merkezlerinde bulunan Su ve Kanalizasyon şebekelerindeki oluşabilecek patlak ve tıkanmaların tamiri, (Yenilemeler hariç)

– Kısımda yer alan Transformatör Merkezlerinin foseptik çukurlarının Güvenlik Kulübelerinin foseptikleri dâhil boşaltılması. (Kısım içinde yer alan her bir TM İçin sözleşme süresince ortalama 2 defa yapılacağı öngörülmüştür.)

– Sağlam ve kullanılabilir olarak teslim edilen/edilecek elektrikli soba, radyatör, buzdolabı, kombi, termosifon, şofben, su pompası, klima vb. teçhizatın yıllık periyodik bakımlarının ve arızalanması durumunda tamirinin yapılması Yüklenicinin sorumluluğunda olup eskiyen, tamiri mümkün olmayan ve miatlı malzemelerin yenilenmeleri İdareye ait olacaktır.

7.2- Yükleniciye bildirilen ancak Yüklenici tarafından 15 gün içerisinde arızası tamiri periyodik bakımı yapılmayan her bir malzeme araç ve gereçlerin tamiri bakım giderleri ilgili Transformatör Merkezinin hakedişinden kesilerek İdarece yaptırılacaktır. Ayrıca bu durumda (Ek-5) de yer alan hükümler uygulanacaktır.

7.3- Tabii afetten kaynaklanan veya Yüklenici sorumluluğunda olmayan teçhizat arızaları sonucu oluşacak hasarlanmalar İdareye ait olacak ve İdare tarafından giderilecektir…” düzenlemesi,

 

“Transformatör Merkezi Ot ve Çevre Temizliği” başlıklı 8’inci maddesinde “Transformatör Merkezinde enerjili kısımların dışında kalan donanım ve yapıların da temizliği Yükleniciye ait olacaktır.

Bu kapsamda;

8.1- Teknik şartname eki “Transformatör Merkezleri Karakteristik Bilgileri” tablosunda (Ek-8) mbilgileri verilen Transformatör Merkezlerinin sahası içinde yer alan enerjisiz bölümlerdeki ot temizliği, yabancı cisimler ve çevre temizliği her türlü emniyet tedbirleri alınarak Yüklenici tarafından periyodik olarak temizlenecektir.

8.2- Bahse konu iş Nisan ve Eylül aylarında (İdarece değiştirilebilir.) yılda 2 kez yaptırılacak olup sahanın durumuna göre ihtiyaç duyulması halinde birden fazla da yaptırılabilecektir.

8.3-Tamamlanan her iş için 2’si İdare yetkilisi, 1’si Yüklenici firma tarafından yetkilendirilen 3 kişilik komisyon tarafından düzenlenecek işin yapıldığına dair bir tutanakla imza altına alınacaktır.

8.4- Ot Temizleme döneminde işin tamamlanmasına müteakip Birim Fiyat Teklif cetvelinde yer alan teklif edilen m2 birim fiyatı üzerinden (Birim fiyat x toplam temizlenen alan m2) her bir ot biçme dönemi için ödeme yapılacaktır.

8.5- Transformatör Merkezindeki mevcut yeşil alanların ve ağaçların korunmasına yönelik (bakım, sulama vs.) çalışmalar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

8.6- Transformatör Merkezinin herhangi bir yerinde hayvan beslenmeyecektir.

8.7- Transformatör Merkezinde enerjili ve/veya enerjisiz bölümlerdeki haşerat, kemirgen ve sürüngenlere karşı korunma ile ilaçlama faaliyetleri kapsamında yapılacak giderler İdarece karşılanacaktır. Yüklenici personeli bu kapsamda İdare tarafından verilecek görevleri yerine getirecektir.

Yukarıda belirtilen çalışmalar TM İşletme Sorumlu Mühendisleri gözetiminde yapılacaktır. Yukarıda tariflenen hizmet yerine getirilmediği takdirde bahse konu işler İdare tarafından yaptırılacak olup bedeli Yüklenici hakedişinden kesilecektir. Ayrıca Ek-5’te yer alan cezai hükümler uygulanacaktır.” düzenlemesi,

 

“Yüklenicinin Bulundurması Gereken Haberleşme, Bilişim ve Diğer Araç Gereçler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1- Transformatör Merkezlerinin muhaberesi ve iletişimi aşağıda verildiği şekilde tariflenen sistemlerle sağlanacaktır.

–  Transformatör Merkezinde Kurulu bulunan kuranportör muhaberesi,

– Transformatör Merkezinde sadece işletme ihtiyacı için kullanılmak üzere aboneliği İdare tarafından sağlanan masrafları ise Yüklenici tarafından karşılanacak olan aylık 1000 dakikalık konuşma paketi içeren sabit telefon hattı bulunmaktadır.

– Transformatör merkezlerinde bulunan ve İdare adına kayıtlı veya kaydı yapılan Sabit Telefon ve Faks, aboneliklerine ait aylık fatura bedelleri İdare tarafından ödenecek olup, Yüklenici firma adına yansıtma faturası düzenlenecek ve bu giderler teklif bedeline dahil olacaktır. Yüklenici tarafından güvenlik personelinin resmi görüşmeleri de dâhil kullanıma tahdit konulmayacaktır.

– İdare tarafından sağlanan (Kuranportör, Telsiz, VPN vb.) iletişim sisteminin giderleri İdareye ait olacaktır.

9.2- Yüklenici tarafından istenmesi halinde kendi sistem frekansında bir el telsizinin Transformatör Merkezine bırakılmasına izin verilecektir. Ancak bu telsizle kesinlikle manevra talepleri kabul edilmeyecektir.

9.3- Yüklenici tarafından her Transformatör Merkezinde Bölge Müdürlüğü ve grup içerisinde görüntülü ve yazılı bilgi belge veri akışı ve iletişimi sağlamak amacıyla Aylık Asgari 10 GB internet, 1000 dk. konuşma, 1000 SMS özellikli 1 adet GSM hattı ve cep telefonu her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere temin edilecektir. (Ek-1), (Ek-1.1)

Sözleşme dönemleri sonunda Yüklenici değişimi olduğu durumlarda, GSM aboneliklerini iptal edilmeyecek (Kapatılmayacak), mevcut Yükleniciler tarafından yeni devir alan Yükleniciye aynı abone no ile devrini en geç 15 gün içinde tamamlanacaktır. İletişimin kesintiye uğratılmaması için fatura ödemelerine otomatik ödeme talimatı verilecektir.

9.4- Yüklenici haberleşme ihtiyacı için her Transformatör Merkezine en son üretilen modellerden (Sadece Faks özelliği olan ya da sadece Faks özelliği aktif edilmiş çok fonksiyonlu yazıcı) 1 (Bir) Adet Laser Faks cihazı koyacaktır. (Ek-1), (Ek-1.2)

Transformatör Merkezinden Faks’la doküman gönderilmesi talebi 7/24 aralıksız karşılanacaktır. Telefon hattı çekilemeyen Transformatör Merkezlerinde ise e-posta ile talepler karşılanacaktır.

9.5- Ülkemizdeki tanınmış markalarca üretilmiş, Lisanslı üretimi yapılan ve yaygın servis hizmeti bulunan bir marka olması dikkate alınarak; Her bir Transformatör Merkezine Lisanslı Windows 10 Pro (TR) 64 bit ve MS Office (2016) (TR) kurulu 1 Adet Masa Üstü Bilgisayar (Ek-1), (Ek-1.3) koyacaktır.

9.6- Asgari 21,5’’ boyutunda, FHD çözünürlüklü 1 adet LED veya IPS Monitör (Ek-1), (Ek-1.4)

9.7- Her bir Transformatör Merkezine baskı ve tarama fotokopi ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet Çok fonksiyonlu (Tarayıcılı) Lazer yazıcı, (Ek-1), (Ek-1.5) koyacaktır.

9.8- Yüklenici her bir Transformatör Merkezinin işletilmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet termovizyon cihazı (El Tipi Termal Kamera) koyacaktır. (Ek-1), (Ek-1.6)

9.9- Yüklenici tarafından kapalı alanların (Kumanda odası, OG şalt ve Kablo Kanalları) tozlardan ve yabancı cisimlerden temizlenmesi işinde her bir Transformatör Merkezi için 1 Adet Elektrik Süpürgesi (Sanayi Tipi, Islak Kuru Asgari 2500 W) koyacaktır. (EK-1), (Ek-1.7)

9.10 Öncelikle Enerjili alanların ot ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla 154 kV TM’lerde 1 Adet, 400 kV TM’lerde ise 2 adet elektrikli misinalı kenar kesme ve ot biçme makinesi, baretle birlikte kullanılabilen tırpan koruyucu maske koyacaktır. (Ek-1, Ek-1.8)

9.11- Bilgisayar, faks, yazıcı, cep telefonu, el tipi termal kamera, elektrikli süpürge, çim ve ot biçme makinası ile idarece temin edilen sabit telefon cihazının çalışır durumda olması Yüklenici yükümlülüğündedir. Yapılan kontrollerde bahse konu cihazlardan herhangi birinin çalışır durumda olmaması durumunda Yüklenici 1 hafta içerisinde tamir ettirmek veya yerine yenisini koymakla yükümlüdür. Aksi halde Teknik Şartname Ek-5 madde hükümleri işletilecektir.

9.12- Yüklenici tarafından bulundurulması zorunlu ve işin bitiminde iade edilecek olan Büro malzemesi, araç, gereç ve teçhizat Ek-1’de belirtilmiştir. İşin süresi boyunca her bir Transformatör Merkezinde EK-1’de belirtilen bu malzemeler hazır kullanılabilir halde bulundurulacak ve işin sonunda yükleniciye mevcut haliyle teslim edilecektir.

9.13- Transformatör Merkezinde bulunan telefon ses kayıt cihazlarına İdarece belirlenen yetkili personel dışında çalışanlarca kesinlikle müdahale edilmeyecektir. Aksi halde Ek-5’de yer alan ceza hükümleri uygulanır.” düzenlemesi,

 

“Ulaşım ve Servis” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1- 154 kV Gruplarda;

 TM İşletme Sorumlu Mühendislerinin sorumlu olduğu 154 kV Transformatör Merkezlerinin kontrollerinde kullanılmak üzere yakıt dâhil kısımda yer alan her bir grup için 1 adet araç Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aşağıda belirtilen sürelerde araç tahsis edilmemesi durumunda Ek-5 hükümleri uygulanacak olup ayrıca hizmetin aksamaması adına İdarece araç tahsis edilerek veya kiralanarak bedeli Yüklenici hakedişinden kesilecektir.

Araç Özellikleri: İhale tarihi itibari ile 5 yaşını ve 150.000 km’yi aşmamış, klimalı, 4+1 taşıma kapasiteli, binek tipi otomobil olacaktır.

Araç yakıt giderleri Yükleniciye ait olup, yakıt gideri her bir TM için 200 km/ay mesafe kat edeceği öngörüsü üzerinden hesaplanacak olup teklif bedeline dâhil olacaktır.

Araç tahsis gün sayısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

4 TM’li grup için 6 gün/ay, 5 TM’li grup için 8 gün/ay, 6 TM’li grup için 9 gün/ay, 7 TM’li grup için 11 gün/ay, 8 TM’li grup için 12 gün/ay

10.2- Servis Hizmeti:

İdarece Çalışanların 7 gün 24 saat vardiyalarını kesintisiz sürdürebilmesi için hiçbir ulaşım imkânı olmayan yerleşim yerlerinde, İdarenin öngördüğü Transformatör Merkezlerine Yüklenici tarafından servis hizmeti

    • 154 kV Transformatör Merkezlerine en az 3 yolcu
    • 400 kV Transformatör Merkezlerine en az 5 yolcu taşıma kapasiteli araçla üç vardiya halinde sağlanacaktır.

Araç Özellikleri: İhale tarihi itibari ile 5 yaşını ve 150.000 km’yi aşmamış, klimalı, taşıma kapasitesi yukarıda belirtilen nitelikte, servis hizmeti ile ilgili diğer mevzuatı hükümlerine de uygun araç olacaktır.

Sürücü Özellikleri: Araç sınıfına uygun ehliyet ve SRC belgesine sahip İhale tarihi itibari ile 60 yaşından küçük olmalıdır.

Servis bedeli; Yüklenici ye birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen toplam fiyat üzerinden / İşin süresi (ay) oranında aylık olarak ödenecektir.

Servis hizmeti sağlanmadığı takdirde İdarece servis hizmeti temin edilecek ve servis bedeli Yüklenici hakedişinden kesilecektir. Ayrıca Ek-5 madde hükümleri işletilecektir.

Servis hizmeti öngörülen TM’lerde çalışan personele nakdi yol ücreti ödenmeyecektir. (400 kV TM’lerde TM işletme Sorumlu Mühendisleri dâhil)

Servis hizmeti alınacak TM listesi Ek-7’de belirtilmiştir.” düzenlemesi,

 

“Ekler” başlıklı 23’üncü maddesinde de “Aşağıda belirtilen ekler bu Teknik Şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

EK-1: Yüklenici Tarafından Bulundurulması Zorunlu Malzeme Listesi

EK-2: Araç, Gereç, Teçhizat ve Sarf Malzemeleri Listesi

EK-3: Envanter Kayıtlarını Bedellendirme Prensipleri

EK-4: Personel Ağırlık Puanları Dağılımı Tablosu

EK-4.1, 4.2: 154 – 400 kV TM İşletme Personeli Asgari Puan Tablosu

EK-5: Sözleşmenin 16. Maddesinde yer alan Hizmetin Değerlendirilmesine Esas Aykırılık Halleri ve Cezalar Tablosu

EK-6: Açıklamalar (Varsa Özel Durumu Olan Transformatör Merkezleri)

EK-7: Varsa Servis Hizmeti Alınacak Kısımlarda Yer Alan Transformatör Merkezi listesi

EK-8: Transformatör Merkezleri Karakteristik Bilgileri tablosu

EK-9: TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (TEİAŞ Web sitesinden alınacak)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin 21 Bölge Müdürlüğünde, 688 TM’nin 186 TM işletme sorumlu mühendisi, 688 TM işletme mesul ve dinlendirme teknisyeni, 2.396 TM işletme teknisyeni ile 96 engelli büro personeli olmak üzere, toplam 3.366 personelle ve 37 kısım olarak 36 ay süre ile işletilmesi işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu,

 

Birim fiyat teklif cetvelinde, personel maliyeti dışında “ot yabancı cisim çevre temizliği ile malzeme ve diğer giderler”in yer aldığı,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde malzeme giderlerinin “Teknik Şartname Madde-7’de belirtilen ve Teknik Şartname Ek-2, Ek-3’de yer alan malzeme giderleri” şeklinde belirtildiği; diğer giderlerin de “Teknik Şartname Madde-9’da belirtilen ve Ek-1’de yer alan Makine ve Teçhizat giderleri ile Teknik Şartname Madde-10’da belirtilen ulaşım ve servis giderleri” ile “Teknik Şartname Madde-8 de belirtilen ot, yabancı cisim ve çevre temizliği giderleri” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Toplam 29 adet ihale dokümanının indirildiği, 12.04.2022 tarihinde yapılan ihaleye 20 isteklinin katıldığı ve toplam 243 teklifin verildiği, 13.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile her kısım için ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlendiği,

 

Yaklaşık maliyetin toplam 2.060.563.318,29 TL olduğu,

 

-İşçilikler için KİK işçilik hesaplama modülünün kullanıldığı,

 

-“Ot ve yabancı cisim çevre temizliği” iş kalemi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 56.950.1005 poz numaralı “Tırpan ile çim ve çayır biçme” pozunun 2021 yılı fiyatının güncellenerek kullanıldığı,

 

-“Malzeme ve Diğer Giderler” iş kalemi için proforma teklif şablonu ile bir listenin hazırlanarak başvuru sahibinin de dâhil olduğu 9 firmadan proforma fatura alındığı, bunlardan 5’inin fiyat teklifi ortalamasının %25’inin esas alındığı; toplam 22 Bölge Müdürlüğü’nün 2020 yılı ihale fiyatlarının güncellenmiş değerinin de %75’inin esas aldığı,

 

Proforma fatura alınan firmaların, ihale konusu işi mevcut sözleşme kapsamında yürüten yükleniciler (Anık Müh. Elekt. Mak. İnş. Tar. Hayv. Dış Tic. San. ve Tic. A.Ş., BMM Birleşik Müt. Müş. İnş. Pro. Tes. Kont. Dan. A.Ş., Bozak Enerji San. ve Tic. A.Ş., Kaya Yapı Grup Elekt. İnş. Taah. A.Ş.,Demistaş Doğu Elekt. Mak. İnş. San. Tic. A.Ş.,Gülkar Müh. Enerji Tem. Gıda İnş. ve Tic. A.Ş., MET Enerji Üretim İnşaat Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.,SY Enerji Yatırım A.Ş.) olduğunun idarenin şikâyete verdiği cevapta belirtildiği, anılan firmalardan 4’ünün teklif tutarları başvuruya konu edilen istekliler olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin şikâyetine yönelik olarak idarece verilen cevapta özetle; “ihale konusu işin toplam yaklaşık maliyetinin %88,24’ünün işçilik maliyeti ile yemek ve yol giderlerinden, %11,2’sine denk gelen giderlerin de ot yabancı cisim çevre temizliği, malzeme ve diğer giderler ile servis hizmeti giderlerinden oluştuğu, işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanabileceği, diğer gider kalemleri için başvuru sahibi dâhil olmak üzere mevcut işlerin yüklenicisi durumundaki 9 firmadan alınan teklifler ile daha önceki sözleşmelerde ortaya çıkan fiyatların ortalamasının kullanıldığı, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin doğası gereği yaklaşık maliyetin dolayısıyla sınır değerin isteklilerce hesap edilebilmesinin mümkün olduğu, ihale konusu edilen 37 kısım için bu kapsama giren toplam 91 teklifin yer almasına karşın bu tekliflerden yalnızca 11’inin en avantajlı konumda bulunduğu, kalan 152 teklifin sınır değerin %1’inden daha yüksek ya da daha düşük şekilde verildiği, dolayısıyla sınır değere yakın teklif vermekten ziyade rekabetçi tekliflerin avantajlı konumda olduğu, ihale süreci ile ilgili bütün belgelerin büyük bir titizlikle hazırlandığı ve muhafaza edildiği, herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığı, ihalede rekabet ortamının fazlasıyla oluştuğu, 20 isteklinin vermiş olduğu 243 teklif içerisinde iddia edildiği gibi sınır değerin üstünde ve yakın olarak verilen teklifler dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılması muhtemel istekli durumunda olanlara ait yalnızca 6 teklif bulunduğu, bu tekliflerin farklı isteklilerce verildiği de dikkate alındığında, bu sayının bile iddiaların temel dayanağının olmadığını gösterdiği” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiasına yönelik olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şikâyete konu edilen 32 kısmın 23’ünde sınır değerin altında fiyat teklifi olduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek ihalenin söz konusu kısımlarının teklif tutarı sınır değerin altında olan istekliler uhdesinde bırakıldığı; kalan 9 kısımda ise geçerli tekliflerin sınır değerin üzerinde olduğu ve bazı kısımlarda tekliflerin sınır değerin çok az üzerinde verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesi gereği idarelerin yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini/gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit etmesi gerektiği, bu nedenle idare tarafından gerek duyulduğunda, aynı maddede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması yapılabileceği,  diğer taraftan yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde ise yine aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen usullerle bulunabilecek fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatların esas alınacağı, idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, söz konusu bentlerde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği, idarece istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmaması ve buna ilişkin gerekçelerin de yaklaşık maliyet hesaplama cetvelinde gösterilmesi gerektiği, bu bağlamda, anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idarelerin yaklaşık maliyet tespitinde takdir yetkisine sahip olduğu,

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği,

 

Ayrıca aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarelerce hesaplanan yaklaşık maliyetin gizli tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemede, yukarıda detaylarına yer verildiği üzere idarece gerçekleştirilen, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin işlemlerinin mevzuatta öngörülen yöntem ve kurallar çerçevesinde belgelere dayalı ve usulüne uygun olduğu değerlendirilmektedir.

 

Ayrıca bazı isteklilerin teklif bedellerinin ilgili kısımlara ilişkin sınır değere çok yakın olduğu görülmüş olmakla birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyetin sınır değer olarak kabul edildiği ve bu tür ihalelerde KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak tespit edilen işçilik giderleri dışındaki gider kalemlerinin tutarlarının yaklaşık maliyet içinde işçiliklere oranla düşük kalmaktadır.

 

Bu nitelikteki ihalelerde, istekliler tarafından verilecek teklif fiyatları arasındaki yarışma, teklifin mevcut ihalede idarece %11,2 olarak belirlenen işçilik dışı giderlere verecekleri fiyatlar arasında gerçekleşeceğinden, teklif fiyatlarının birbirine yakınlık gösterebileceği, işçilik dışı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetine esas fiyatların tespitinde idarenin mevcut yüklenicilerden proforma fatura aldığı, aynı zamanda proforma fatura alınanların bazılarının teklif tutarları şikâyete konu edilen istekliler olduğu, piyasa fiyat araştırması ile birlikte mevcut sözleşmelerde gerçekleşen fiyatların güncellenerek kullanıldığı, mevzuat gereği sınır değer hesaplanmasının personel çalıştırılmasına dayalı olmayan diğer hizmet ihalelerinden farklı belirlendiği hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, istekliler tarafından karsız yaklaşık maliyet olan sınır değer tutarına yakın teklif verilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından öne sürülen, “ihalede yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği ve teklif tutarları ilgili kısımların sınır değerlerine yakın olan isteklilerin yaklaşık maliyeti önceden bildikleri” şeklindeki iddiasını destekler nitelikte herhangi bir somut bilgi veya belgenin başvuru sahibince ortaya konulmadığı, ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden yapılan inceleme kapsamında yaklaşık maliyetin ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklandığına ilişkin bir tespit yapılmasının mümkün olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.