İhalelerden Yasaklamanın Kapsamı nedir ?

İhalelerden Yasaklamanın Kapsamı nedir ?

İhalelere katılmaktan yasaklanma kararı, bir ihale sürecine doküman alarak teklif sunma arzusunu ortaya koyan, ihaleye teklif sunan, ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalayarak sözleşmeyi uygulama yükümlülüğü altına giren özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri hakkında uygulanır.

4734 sayılı Kanun’un 58. maddesinde, yasak fiil ve davranışta bulunan kişi dışında yasaklamanın kimler hakkında uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre, yasak fiil ve davranışta bulunduğu tespit edilen ve ihalelere katılmaktan yasaklanan kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel
kişi ortaklar hakkında, ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilecektir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 maddesinde de yasaklama kararlarının kişi bakımından kapsamı aynı şekilde
belirlenmiştir.

Konu bakımından ise, her iki Kanun’a göre de haklarında yasaklama işlemi tesis edilenler, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm ihalelere ve 4734 sayılı Kanun’un 2. ve 3. maddeleri ile getirilen istisna kapsamındaki ihalelere katılamayacaktır.

Hakkında yasaklama kararı verilecek şahıs şirketlerinde bir ortakla ilgili olarak verilen ihaleden yasaklama kararının, diğer ortaklar hakkında da uygulanması, geçmiş bölümlerde ele aldığımız cezaların şahsiliği ilkesine uygun düşmemektedir.

Burada, ihaleden yasaklanan diğer şahısların kusurlarının bulunmadığı bir durumda cezalandırılmalarından da öte, haberlerinin dahi bulunmayabileceği bir durumda cezalandırılabilmeleri söz konusudur. İhaleden yasaklamanın ortaklar ve ortak olunan şirketlere sirayeti nedeniyle cezaların şahsiliği ilkesinin olması gerekenin aksine, ihaleden yasaklama yaptırımı için katı şekilde uygulanamaz