ihaleye ait Teknik Şartname’nin, kamu ihale mevzuatının yukarıda aktarılan maddelerinde yer alan, Teknik Şartname’lerin rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği

Toplantı No 2022/023
Gündem No 24
Karar Tarihi 20.04.2022
Karar No 2022/UM.II-521

BAŞVURU SAHİBİ:

Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi,

 

VEKİLİ:

Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/65764 İhale Kayıt Numaralı “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 04.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi’nin 21.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.03.2022 tarih ve 10617 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/234 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.4, 1.3.1.5 ve 1.3.1.6 numaralı alt bentlerinde yer alan “…bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour diye adlandırılan…” ifadesindeki “Contour” ibaresinin çıkartılarak yerine “Ultraflex” ibaresinin eklenmesi ve Teknik Şartname’nin mezkûr maddelerinin yeni hâlinin “…bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Ultraflex diye adlandırılan…” şeklinde olması gerektiği, çünkü “Ultraflex” olarak adlandırılan bobin çözümünün diz, omuz, el ve ayak çekimlerine kullanıldığı, buna karşın “Contour” olarak adlandırılan bobin çözümünün ise sadece karın bölgesi çekimlerine yönelik olarak geliştirilmiş bir ürün olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.8 numaralı alt bendinde yer alan “…en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP veya Contour en az 6 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” ifadesinin “…en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP en az 16 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, çünkü ihale dokümanında 6 kanallı olacak şekilde dStream Flex bobini talep edilmesinin Philips markası lehine avantaj sağladığı, bu avantajın Philips markasının dStream Flex M Mr coils cihazına ilişkin linkte verilen bilgilerden açıkça görüleceği,

 

3) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.5 numaralı bendinde yer alan “…firmalarca dStream, Contour ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” ifadesinin “…firmalarca dStream, TIM4G ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü “Contour” ibaresinin bir bobin türünü, “TIM4G” ibaresinin ise bahse konu bobinlerde kullanılan teknolojiyi ifade ettiği; “Contour” bobininin “TIM4G” teknolojisine sahip, ultra esnek ve abdomen görüntüleme için kullanılan bir bobin türü olduğu; ilgili maddede “…teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” ibaresi kullanıldığından teknoloji ismine yer verilmesi gerekirken ürüne ilişkin ibareye yer verilmesinin hatalı olduğu,

 

4) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4 numaralı fıkrasının 1.4.7 numaralı bendinde yer alan “…tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” ifadesinin “…en az 128 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen sisteme bağlanabilen en yüksek kanal sayısı kadar ADC’ye sahip sistem verilecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü RF alıcı/verici teknolojilerinin sektörde faaliyet gösteren ve istekli olabilecek firmalar tarafından farklı isimlerle ve tanımlarla adlandırıldığı ve 33mT/m ya da 45mT/m olarak iki farklı seçenekte MR sistemlerinde sunulabildiği; Şartname’de yer alan “…tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici)…” ifadesi sebebiyle 33mT/m’lik sistem ile ihaleye Philips firmasının iştirak edebileceği ve bu durumun adı geçen firma lehine haksız bir avantaj sağlayacağı,

 

5) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Bilgisayar ve Bilgi Toplama, Bilgi İşleme ve Bilgi Depolama Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.5 numaralı fıkrasının 1.5.1 numaralı bendinde yer alan “…%100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 50000 imaj olacaktır…” ifadesinin “…“…%100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 40000 imaj olacaktır…” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü mevcut düzenleme doğrultusunda başvuru sahibi istekli ihaleye katılamazken Philips firmasının cihazının Teknik Şartname’ye uygun olduğu,

 

6) İtirazen şikâyet başvurusuna konu Teknik Şartname’nin maddelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda ihaleye yalnızca Philips firmasının Ingenia cihazı ile katılım sağlanıp sağlanamayacağının sorulması gerektiği,

 

7) Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinin 2.7 numaralı fıkrasında yer alan “Firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 10 (on) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir…” ifadesinin “Firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 5 (beş) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir…” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü üretici tarafından cihazın temel fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili eğitim planının 4 gün olarak öngörüldüğü, buna rağmen idare tarafından 10 günlük eğitim talep edilmesinin yükleniciyi gereksiz bir külfet altına soktuğu, idare tarafından daha uzun süreli bir eğitim programı talep edilmesinin gerekçesinin tam olarak açıklanmadığı, hangi nedenlerle daha uzun ve kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duyulduğu hususunun netleştirilmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin tüm iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının iddia konusu 1.3.1.4, 1.3.1.5 ve 1.3.1.6 numaralı alt bentlerindeki düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

“1.3.1.4. En az 16 kanallı phasedarray dedike omuz bobini yoksa en az 8 kanallı dedike omuz bobini ve bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour diye adlandırılan, en az 16 kanallı yeni nesil yüzeyel bobinlerden en az biri verilecektir (varsa omuz pozisyonlama aparatı verilecektir).

1.3.1.5. En az 16 kanallı phasedarraydedike diz bobini verilecektir eğer bu özellikte diz bobini yoksa, en az 8 kanallı dedike diz bobini ve bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour diye adlandırılan, en az 16 kanallı yeni nesil yüzeyel bobinlerden en az biri verilecektir (varsa diz pozisyonlama aparatı verilecektir).

1.3.1.6. En az 16 kanallı phasedarray dedike el bileği bobini yoksa en az 8 kanallı dedike el bileği bobini ve bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour diye adlandırılan, en az 16 kanallı yeni nesil yüzeyel bobinlerden en az biri verilecektir (varsa el bileği pozisyonlama aparatı verilecektir).”

 

Aynı Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.8 numaralı alt bendinde “Ekstremite incelemeleri için yeterli olacak genel amaçlı farklı boyutlarda en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP veya Contour en az 6 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” düzenlemesi,

 

Mezkûr Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.5 numaralı bendinde “Sistemle birlikte verilen koiller ya tam dijital yapıda (sinyal dijitalizasyonunun koilde gerçekleştiği teknoloji) olmalı ya da benzer sinyal/gürültü oranına hizmet edecek şekilde sistemle birlikte firmalarca dStream, Contour ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir. En az biri en az 2 adet koil için verilmelidir.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4 numaralı fıkrasının 1.4.7 numaralı bendinde “Sistemde kanaldan bağımsız tam dijital platform ya da kanal bağımlı sistemler için, eş zamanlı olarak tek FOV’da magnet üzerindeki en az 64 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Bilgisayar ve Bilgi Toplama, Bilgi İşleme ve Bilgi Depolama Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.5 numaralı fıkrasının 1.5.1 numaralı bendinde “Bilgi Toplama ve İşleme Biriminin FFT rekonstrüksiyon hızı, %100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 50000 imaj olacaktır. Firmalar cihazlarında opsiyonel olan en yüksek rekonstrüksiyon hızına sahip sistemlerini vereceklerdir. Bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.” düzenlemesi,

 

Sözü edilen Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinin 2.7 numaralı fıkrasında “Firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 10 (on) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir. Eğitim planlaması ve zaman aralıkları bölüm tarafından kararlaştırılacaktır. Ayrıca firma cihaz üstündeki üst düzey yazılımların kullanımı ile ilgili olarak eğitilmiş personeli tarafından her biri en az 2 şer gün olmak üzere Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın uygun gördüğü tarihlerde eğitimi 2 defa tekrarlayacaktır. Cihaz üzerindeki güncellemeleri ve opsiyonel çekim tetkiklerini değerlendirme amacı ile gerekirse, Radyoloji bölümünün talebi doğrultusunda, ek eğitim düzenleme satıcı firmanın sorumluluğundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddialarının karşılanması amacıyla itirazen şikâyet dilekçesindeki eğitim süresi hakkındaki iddia haricinde kalan diğer teknik hususlara ilişkin olarak 25.03.2022 tarih ve E-84252536-101.01.03.00-E.2022/5356 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir. Bahis konusu yazıda özetle “Kurumumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını incelemekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu çerçevede “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak yapılan bir şikâyet incelemesine esas olmak üzere teknik görüş ihtiyacı doğmuştur.

Buna göre, başvuru sahibi firma tarafından, özetle:

1) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.4, 1.3.1.5 ve 1.3.1.6 numaralı alt bentlerinde yer alan “…bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour diye adlandırılan…” ifadesindeki “Contour” ibaresinin çıkartılarak yerine “Ultraflex” ibaresinin eklenmesi ve Teknik Şartname’nin mezkûr maddelerinin yeni hâlinin “…bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Ultraflex diye adlandırılan…” şeklinde olması gerektiği, çünkü “Ultraflex” olarak adlandırılan bobin çözümünün diz, omuz, el ve ayak çekimlerine kullanıldığı,  buna karşın “Contour” olarak adlandırılan bobin çözümünün ise sadece karın bölgesi çekimlerine yönelik olarak geliştirilmiş bir ürün olduğu,

2) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.8 numaralı alt bendinde yer alan “…en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP veya Contour en az 6 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” ifadesinin “…en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP en az 16 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, çünkü ihale dokümanında 6 kanallı olacak şekilde dStream Flex bobini talep edilmesinin Philips markası lehine avantaj sağladığı, bu avantajın Philips markasının dStream Flex M Mr coils cihazına ilişkin linkte verilen bilgilerden açıkça görüleceği,

3) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.5 numaralı bendinde yer alan “…firmalarca dStream, Contour ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” ifadesinin “…firmalarca dStream, TIM4G ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü “Contour” ibaresinin bir bobin türünü, “TIM4G” ibaresinin ise bahse konu bobinlerde kullanılan teknolojiyi ifade ettiği; “Contour” bobininin “TIM4G” teknolojisine sahip, ultra esnek ve abdomen görüntüleme için kullanılan bir bobin türü olduğu; ilgili maddede “…teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” ibaresi kullanıldığından teknoloji ismine yer verilmesi gerekirken ürüne ilişkin ibareye yer verilmesinin hatalı olduğu,

4) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4 numaralı fıkrasının 1.4.7 numaralı bendinde yer alan “…tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” ifadesinin “…en az 128 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen sisteme bağlanabilen en yüksek kanal sayısı kadar ADC’ye sahip sistem verilecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü RF alıcı/verici teknolojilerinin sektörde faaliyet gösteren ve istekli olabilecek firmalar tarafından farklı isimlerle ve tanımlarla adlandırıldığı ve 33mT/m ya da 45mT/m olarak iki farklı seçenekte MR sistemlerinde sunulabildiği; Şartname’de yer alan “…tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici)…” ifadesi sebebiyle 33mT/m’lik sistem ile ihaleye Philips firmasının iştirak edebileceği ve bu durumun adı geçen firma lehine haksız bir avantaj sağlayacağı,

5) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Bilgisayar ve Bilgi Toplama, Bilgi İşleme ve Bilgi Depolama Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.5 numaralı fıkrasının 1.5.1 numaralı bendinde yer alan “…%100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 50000 imaj olacaktır…” ifadesinin “…“…%100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 40000 imaj olacaktır…” şeklinde değiştirilmesi gerektiği; çünkü mevcut düzenleme doğrultusunda firmaları ihaleye katılamazken yalnızca Philips firmanın cihazının Teknik Şartname’ye uyduğu,

6) İtirazen şikâyet başvurusuna konu Teknik Şartname’nin maddelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi durumunda ihaleye yalnızca Philips firmasının Ingenia cihazı ile katılım sağlanabileceği ve adı geçen firma dışındaki şirketlerin ihaleye katılımının imkânsız olduğu,

İddia edilmektedir.

Yukarıdaki iddialar ve bu iddialarla ilişkili işbu yazı ekindeki dokümanlar dikkate alındığında:

1) İddia konusu Teknik Şartname maddelerinin belirli bir markayı/ürünü işaret edip etmediği ve idarece yapılmış olan mevcut düzenleme çerçevesinde Philips firması dışındaki ürünlerin ihaleye iştirak etmesinin mümkün olup olmadığı,

2) İdarece Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerin başvuru sahibinin istediği şartlarda değişmesi hâlinde yeni düzenlemelerin belirli bir markayı/ürünü işaret edip etmeyeceği ve bu talebin sadece kendi firmalarının katılımını sağlamaya yönelik olup olmadığı,

3) Bahse konu değişikliklerin yapılması hâlinde idarenin hizmet alımında amaçladığı ihtiyaçlarına halel getirip getirmeyeceği,

Hususlarında görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur…” ifadeleri bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen teknik görüş talebine cevaben ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen 06.04.2022 tarih ve E-37601322-045.01-333994 sayılı yazı aynı tarihte Kurum kayıtlarına girmiştir. Söz konusu yazıda “Kamu İhale Kurumu II. İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı” ihalesinde itiraza konu olan 6 madde değerlendirilmiştir.

Görüşümüze başvurulan konularda ilgili maddelerin iddiada belirtildiği gibi tek bir markanın, tek bir cihazın işaret ettiği görüşüne varılmıştır. Eşit rekabet koşullarının sağlanması açısından ilgili maddelerin yeniden düzenlenmesi kanaatine varılmıştır.” ifadeleri bulunmaktadır.

 

Zikredilen 06.04.2022 tarihli ilgili akademik kuruluşa ait teknik görüşün, teknik görüş talebi yazısında vurgulanan hususlar açısından yeterli değerlendirmeden yoksun olduğu görülmekle birlikte, sözü edilen yazıda, mevcut teknik şartnamenin belirli bir marka ve ürünü işaret ettiği hususu açık bir şekilde beyan edilmiştir.

 

Ancak bahsi geçen 06.04.2022 tarihli ilgili akademik kuruluşa ait teknik görüşte madde bazında yeterli açıklama yapılmamış olması sebebiyle 07.04.2022 tarih ve E-84252536-101.01.03.00-E.2022/6379 sayılı yazı ile başka bir akademik kuruluştan yeni bir teknik görüş talep edilmiştir. Söz konusu teknik görüş talebi, yukarıda aktarılan ilk teknik görüş talebi yazısı ile aynı hususları ve ifadeleri içermektedir.

 

Yukarıda belirtilen teknik görüş talebine cevaben ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen 14.04.2022 tarih ve E-62637355-903.07.02-230656 sayılı yazı 15.04.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına girmiştir. Söz konusu yazıda “…teknik şartnamenin ilgili maddeleri değerlendirildiğinde;

1) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.4, 1.3.1.5 ve 1.3.1.6 numaralı alt bentlerinde yer alan “…bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour diye adlandırılan…” ifadesine “Ultraflex” ibaresinin de eklenmesi ve Teknik Şartname’nin mezkûr maddelerinin yeni hâlinin “…bu bölgeye yönelik kullanılabilecek genel amaçlı yüksek çözünürlüklü AIR flex veya AIR MP veya Contour veya Ultraflex diye adlandırılan…” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı,

2) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.8 numaralı alt bendinde yer alan “…en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP veya Contour en az 6 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” ifadesinde değişiklik yapılması gerekliliği bulunmadığı,

3) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.5 numaralı bendinde yer alan “…firmalarca dStream, Contour ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” ifadesinin “…firmalarca dStream, Contour, TIM4G ve AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir.” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı,

4) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4 numaralı fıkrasının 1.4.7 numaralı bendinde yer alan “…tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” ifadesinde değişiklik yapılması gerekliliği bulunmadığı,

5) Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Bilgisayar ve Bilgi Toplama, Bilgi İşleme ve Bilgi Depolama Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.5 numaralı fıkrasının 1.5.1 numaralı bendinde yer alan “…%100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 50000 imaj olacaktır…” ifadesinin “…“…%100 (yüzde yüz) FOV’da ve 256×256(ikiyüzellialtı çarpı ikiyüzellialtı) matrikste alınmış görüntüler için saniyede en az 40000 imaj olacaktır…” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı,

Kanaatine varılmıştır.

Tavsiye edilen bu değişiklikler ile birlikte Teknik Şartname maddelerinin;

1) Belirli bir markayı/ürünü işaret etmeyeceği, birden çok firmanın ürünlerinin ihaleye iştirak etmesinin mümkün olacağı,

2) Başvuru sahibinin sadece kendi firmalarının katılımını sağlamaya yönelik olmayacağı,

3) İdarenin hizmet alımında ihtiyaçlarına halel getirmeyeceği,

Kanaatindeyiz.” ifadeleri bulunmaktadır.

 

07.04.2022 tarihli ikinci teknik görüş talebine cevaben ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen 14.04.2022 tarihli teknik görüşte, özetle:

a) 1, 3 ve 5’inci iddialara konu olan Teknik Şartname maddelerinde (Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6 numaralı alt bentleri ile 1.3.5 numaralı bendi ve aynı maddenin “Bilgisayar ve Bilgi Toplama, Bilgi İşleme ve Bilgi Depolama Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.5 numaralı fıkrasının 1.5.1 numaralı bendinde bulunan düzenlemeler), teknik görüş yazısında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasının uygun olacağı,

b) 2 ve 4’üncü iddialara konu olan Teknik Şartname maddelerinde ise (Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.8 numaralı alt bendi ile mezkûr maddenin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4 numaralı fıkrasının 1.4.7 numaralı bendinde yer alan düzenlemeler) değişiklik yapılmasına gerek olmadığı,

c) Teknik Şartname’de söz konusu değişikliklerin yapılması hâlinde zikredilen Şartname’nin belirli bir markayı/ürünü işaret etmeyeceği ve birden çok firmanın ürünlerinin ihaleye iştirak etmesinin mümkün olacağı ifade edilmektedir.

 

Bunun dışında, başvuru konusu ihalede 6 adet istekli olabilecek kişi tarafından doküman indirildiği; buna karşın ihaleye tek bir teklif verildiği; söz konusu tek geçerli teklifi veren ve ihale üzerinde bırakılan Turimed Tıb. Cihaz. ve Tur. Yat. Tic. ve San. Ltd. Şti.nce teklif edilen 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazının marka ve modelinin ise “Philips Ingenia Evolution S” olduğu tespit edilmiştir.

 

Belirtilen hususlar haricinde, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinin 2.7 numaralı fıkrasındaki iddia konusu düzenlemede yer alan 10 günlük eğitim süresinin 5 güne indirilmesi gerektiğine ilişkin 7’inci iddiasında, başvuru sahibi, üretici tarafından cihazın temel fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili eğitim planının 4 gün olarak öngörüldüğünü, buna rağmen idare tarafından 10 günlük eğitim talep edilmesinin yükleniciyi gereksiz bir külfet altına soktuğunu belirtmekte; buna karşılık olarak idarece verilen cevapta ise ilgili radyoloji departmanının ihtiyaçları baz alınarak söz konusu eğitim süresinin belirlendiği ifade edilmektedir.

 

İdarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında, sözü edilen eğitim süresinin belirlenmesinde ilgili radyoloji departmanının ihtiyaçlarının dikkate alındığı açık bir şekilde ifade edilirken, Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan iddia konusu maddesinin devamında yapılan düzenleme ile de cihazı kullanacak personel için ihtiyaç duyulan ek eğitimlerin süresi ve bu eğitimlerin tekrar sayısı belirlenerek, cihazın doğru kullanımının sağlanması maksadıyla ilgili personelin yeterli eğitime sahip olmasına yönelik ihtiyaç vurgulanmıştır.

 

Hülasa hem idarece şikâyete verilen cevaptan hem de Teknik Şartname’nin iddia konusu maddesindeki cihazı kullanacak personelin eğitimine yönelik detaylı düzenlemeden, idarenin söz konusu süreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda, tecrübe ve uzmanlığına dayanarak belirlediği sonucuna varılmaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuru konusu ihale yoluyla alınması öngörülen manyetik rezonans görüntüleme cihazını kullanacak olan personelin eğitimi için gereken sürenin belirlenmesi hususunun, ihale konusu işin uzmanı ve tecrübe sahibi olan idarenin sorumluluk ve takdir sınırları içinde kaldığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, 25.03.2022 tarihli ilk teknik görüş talebine cevaben ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen 06.04.2022 tarihli teknik görüşte, mevcut teknik şartnamenin belirli bir marka ve ürünü işaret ettiğine yönelik net bir görüş bildirilmiş olması; 07.04.2022 tarihli ikinci teknik görüş talebine cevaben ilgili akademik kuruluş tarafından gönderilen 14.04.2022 tarihli teknik görüşte ise teknik görüş talebi yazısında yer alan iddialar hakkında ayrı ayrı değerlendirme yapılmak suretiyle başvuru sahibinin 1, 3 ve 5’inci iddialarında belirtilen Teknik Şartname maddelerinde (Teknik Şartname’nin “Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” başlıklı 1’inci maddesinin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3 numaralı fıkrasının 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6 numaralı alt bentleri ile 1.3.5 numaralı bendi ve aynı maddenin “Bilgisayar ve Bilgi Toplama, Bilgi İşleme ve Bilgi Depolama Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.5 numaralı fıkrasının 1.5.1 numaralı bendinde bulunan düzenlemeler) teknik görüşte belirtildiği şekillerde değişiklik yapılmasının uygun olacağı, söz konusu değişikliklerin yapılması hâlinde zikredilen Şartname’nin belirli bir markayı/ürünü işaret etmeyeceği ve birden çok firmanın ürünlerinin ihaleye iştirak etmesinin mümkün olacağı yönünde görüş beyan edilmiş olması sebebiyle, her iki teknik görüş birlikte dikkate alındığında, başvuru konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin, kamu ihale mevzuatının yukarıda aktarılan maddelerinde yer alan, Teknik Şartname’lerin rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği neticesiyle, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.