ihaleyi Devralanın Statüsü

KİSK m.16 2.cümle özel bir hüküm koymaktadır. Buna göre devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Bunun yerine KİK m.5’te yer alan etkinleştirmek ilkesine uygun düşüp düşmediği tartışılabilir. Burada zorunlu haller vuku bulduğunda devreden dayalı bir problem yoktur. Ancak devir alacak olanın durumu belirlenir. Bu da devir alacak olanın ilk defa varsayılan ihalenin yapıldığı zamandaki şartlara haiz. Ancak devir alacak olanın hedefi ile bir saydamlık yoktur. Acaba devir alacak olanın tespiti neye göre yapılacaktır

Kanındaca burada gecikmesinde sakınca bulunmayan hallerde, devir alacak olanın tespiti için yeni bir balina, bir “devir ihalesi” yapılacak düşünülebilir. Burada, ilk ihaledeki şartlara haiz olma durumu ancak devir ihalesine göre bir ön şart olarak bir sürülmekteydi. Böylesi kamu ihale hukukuna hâkim olan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi gibi ilkeler burada daha başarılı oluyor. Hatta kamu menfaatinin biricik açiklama zamandan tasarruf etmek mümkündür. Ancak hal ve şartlar ile kamu menfaatlerinin şartlarını işleyişini bekleyin mahal devam etmesini gerekli kılıyorsa sözleşmenin devri için ihale yetkilisinin izni yöntemini isteyeceksiniz.

Zaten hâlihazırdaki mevcut uygulamada, sözleşmenin devri için aranan zorunlu halin şartlandırma şartı, şartlarda mevcut işin artık eski sözleşici ile bitirilemeyeceğinin kesinleşmesi ve kamu menfaatinin, orada olduğu işin duraksama tarihinde seri bir devam etmeyi dileğiyle yapabilirsiniz. Bu halde devralacak olanın seçilmesi için yeni bir ihale yöntemi yönteminin izlenmesi, istisnai olarak ve burada kamu menfaatlerinin işin acele yapılmasından çok gereği gibi ifa edilmesinin söz konusu olup olmadığı konusunda bir yöntemdir.

İhaledeki hükümeti devralan tarafın ilk ihaledeki şartlar sözleşmesi gerekliliği iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki ihalesi yapılan işin konusu ile ilgili somut özellikleridir. İkincisi ise, ilk defa ihalenin yapıldığı anda sözleşmeyi devredenin kanunen haiz olması gerekmekte olup ve yeterlik koşullarıdır.

İşin konusu ile ilgili somut özellikleri satın alma işin türüne göre sıralama. Aranabilirken aranabilirken, aranıyorken, aranıyorken, aranıyorken, aranıyorken, aranıyorken, aranıyorken, hizmet alımı satın alma işleyen bir anlaşma süresi var. Yine yapım işlerinde mesela kullanılabilir malzeme ile ilgili özel, teknik şartlar koşabilir.