İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler

657 sayılı DMK’nın yukarıda yer verilen 28. maddesinde, bu Kanun’a tabi kamu görevlilerinin ihaleye katılamayacağından zaten söz edilmişti. Dolayısıyla ilk bakışta bu bentteki düzenleme gerekli değil gibi görünse de biraz sonra açıklayacağımız 11. maddenin (e) ve (f) bentlerine göre bu kişilerin akrabalık ve ortaklık ilişkileri nedeniyle de kısıtlanmış olması açısından önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kanun’un 4. maddesinde, ihale yetkilisi, “İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini… ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 5. maddesinde ise, idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kanun’un 6. maddesinde de “biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımı ile kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonu’nun ihale yetkilisince görevlendirileceği belirtilmiştir.

Bu kişilerin ihaleye katılamayacaklar arasında düzenlenmesi, ihale mevzuatına hâkim temel ilkelerin korunması açısından olmazsa olmazdır. Aksi halde ihalede saydamlığın, rekabetin, gizliliğin, eşit muamelenin sağlandığından söz edilemez. Kanun’un 4. maddesinde idare tanımlanırken ihaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar dendiği için, ihale yetkilisi ve bu yetkiye sahip kurullarda
görevli kişilerin, yalnızca ihale konusu işle ilgili olarak değil Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılamayacağı sonucu çıkmaktadır.