İnşaat ataşmanı

İnşaat ataşmanı, bir poza ait genel bilgileri, imalata dair basit bir krokiyi ve ilgili pozdan bu hakedişte toplam ne kadar imalat yapıldığını gösteren belgedir.

Yeşil defterlerde hakediş raporunda kullanılması durumunda, inşaat ataşmanıyla aynı nitelikte değerlendirilmelidir.

İnşaat ataşmanları her bir poz için ayrı ayrı hazırlanır. İşin adı, yüklenici adı, sayfa numarası, hakediş rapor numarası ve ataşmanın ait olduğu inşaat kısmı belirtilir. İnşaat ataşmanları her hakedişte 1’den başlayarak numaralandırılır. Her inşaat ataşmanı tek bir poza özel olduğu için, bu hakedişte imalatı yapılan poz sayısınca inşaat ataşmanı  hazırlanır.

Poz No: Bu sütuna poz numarası yazılır.

İşin Cinsi: Poz numarasına karşılık gelen işin cinsi buraya yazılır. Birimi: İmalatın birimi buraya yazılır.

Miktarlar: Bu bölümde azı ve çoğu olmak üzere iki sütun bulunmaktadır. Yeşil veya ataşman defterlerinde bir önceki hakediş miktarı “azı” kısmına, mevcut hakediş raporunda bütünleşik imalatlara ait toplam miktarlar “çoğu” kısmına yazılır.

İller Bankasınca düzenlenen hakedişlerde yeşil defterler yerine genellikle inşaat ataşmanları tercih edilmektedir.

Kanalizasyon ve içmesuyu hatlarına ait imalatlar bütünleşik bir imalatı değil kümülatif cinsten imalatları temsil etmektedir. Başka bir ifadeyle boru ferşiyat ataşmanları düzenlenen içmesuyu ve kanalizasyon hatlarına ait imalat miktarları içinde bulunduğu hakediş raporunu bağlamaktadır.

Geçmiş hakedişlerden gelen iş kalemi miktarlarına icmal tablosunda eklenerek toplanmaktadır. Ancak kanalizasyon, İçmesuyu hatlarına vb. şekilde kümülatif olmayan bütünleşik cinste metrajları çıkarılan kazı, dolgu ve inşaat işlerine ait iş kalemlerinde hesaplanan miktarlar “çoğu” kısmına, geçmiş hakedişlerdeki miktar ise “azı” kısmına işlenerek, bu kısımların miktarları farkı toplam satırına yazılmalıdır.Azı kısmında yer alan miktarlarının alındığı geçmiş hakedişteki sayfalara atıf yapılmalıdır.

Toplam: Boru ferşiyat ataşmanları ile iş kalemine ait metrajlardan alınan miktarların yazıldığı sütun toplanarak buraya yazılır ve bu hakedişte ilgili poza ait yapılan imalatın toplamına ulaşılır.

Hakediş inceleme birimi, inşaat ataşmanlarında gösterilen iş kalemlerine ait miktarların, alındığı kaynaklardan doğru olarak alınıp alınmadığını ve bu miktarların toplama hesabını kontrol etmelidir. Y.İ.G.Ş. 28.2 maddesinde; “…Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir” [3] denilmekte olup, bu hüküm uyarınca inceleme birimince işlem yapılması gerekmektedir