İş Programı Açısından Fiyat Farkı Uygulaması

İş Programı Açısından Fiyat Farkı Uygulaması
Fiyat farkı esaslarının iş programı ve ödenek dilimi başlıklı 7. maddesi;
(1) Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.

Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen işler için fiyat farkı hesaplanır.

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.

İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, işin fiilen yapıldığı ay esas alınarak fiyat farkı hesaplanır” şeklinde açıklanmıştır.

İş programı işin belli bir düzen ve disiplin içerisinde yürütülmesi açısından önemli olmakla beraber, fiyat farkı uygulaması açısından mali yönden de büyük önem arz etmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere yüklenicinin iş programının gerisinde kaldığı takdirde fiyat farkı hesaplamaları açısından yaptırım uygulanmaktadır. Sözleşmelerde işin süresinde bitirilmemesi halinde günlük gecikme cezası uygulanmakta iken iş programına aykırı davranışta uygulanacak benzer cezai şart şeklinde bir yaptırım bulunmamaktadır.

Yüklenici iş programındaki aylık ödenek dilimlerinin gerisinde kalmayacak şekilde imalat yapmalıdır. Kendi kusuru nedeniyle iş programının gerisinde kaldığı zaman ilerde yapacağı hak edişte fiyat farkı hesaplanırken güncel endeks olarak iş programının gerisinde kaldığı ay ile hak edişi yapacağı ay arasında geçen sürede en düşük olan aya ait endeks baz alınarak fiyat farkı hesaplanmaktadır.

Yüklenici iş programının ilerisinde olduğu veya havanın fen noktasında çalışmaya elverişli olmadığı dönemlerde teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi halinde imalatın yapıldığı aya ait endeks güncel endeks olarak kullanılır.

Mucbir sebeplerden dolayı veya idareden kaynaklı sebeplerden dolayı yüklenici taahhüdünü yerine getirememişse verilen ek süreye göre revize iş programı hazırlanır ve revize iş programı üzerinden fiyat farkı hesaplanır. Ancak verilen ek sürede yüklenici kendi kusurundan dolayı iş programının gerisinde kaldığı takdirde yine yukarda

belirtildiği şekilde yaptırım uygulanır. Fiyat farkı esaslarında da belirtildiği üzere günlük bazda iş programının gerisinde kalındığında herhangi bir yaptırım olmayıp aylık bazda iş programına uyum açısından yaptırım uygulanmaktadır.