istekli adayının ihale şartnamesinde görmüş olduğu eksikliklere karşı başvuru yapma süresi(zeyilname)

ihale dökümanına süresi içerisinde itiraz edilmediğinden dökümanın kesinleştiği ve bu doğrultuda isteklinin başvurusunun reddedilmesi

 

Toplantı No 2021/004
Gündem No 57
Karar Tarihi 27.01.2021
Karar No 2021/UY.I-240

BAŞVURU SAHİBİ:

Erg Asfalt Yol İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Başakşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/540859 İhale Kayıt Numaralı “Başakşehir İlçesi Sokak ve Caddelerinde Altyapı ve Üstyapı İşleri Yapılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Başakşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 16.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Başakşehir İlçesi Sokak ve Caddelerinde Altyapı ve Üstyapı İşleri Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Erg Asfalt Yol İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 29.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2021 tarih ve 1355 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/68 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi ve İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde kendi malı araçlar için istenen belgelerin düzenlendiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinden isteklilerde aranılan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğunun anlaşıldığı, dolaysıyla yeterlik kriterinin ihale ilanı veya İdari Şartname’de düzenlenmesinin zorunlu olduğu, Teknik Şartname ile yeterlik kriterinin belirlenemeyeceği, Teknik Şartname’de düzenlenen şikâyete konu husus ile ilgili olarak İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde bir düzenlemenin yer almadığı, düzenlemelerin birbiri ile uyumlu hale getirilmesinin ihale mevzuatının gereği olduğu,

 

Teknik Şartname’de sunulması istenilen kapasite raporu ve TS EN belgesinin yeterlik belgesi mahiyetinde olmadığının açık olduğu, dolayısıyla istekliler tarafından söz konusu belgelerin sunulmamasının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak kabul edilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

 

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Başakşehir İlçesi Sokak ve Caddelerinde Altyapı ve Üstyapı İşleri Yapılması

b) Yatırım proje no’su/kodu:2020/16

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Başakşehir İlçesi Sokak ve Caddelerinde 160 Kalem İnşaat ve 154 Kalem Elektrik Altyapı ve Üstyapı İşleri Yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Başakşehir/İstanbul...” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.

Kendi Malı İstenen Araçlar Listesi:

Cinsi ve Çeşidi

Özelliği ve Kapasitesi

Adedi 

Asfalt Plenti

En az 150 ton/saat kapasiteli

1

Kendi malı istenen iş makinalarının kendi malı olduğu hususu; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş iş makinalarının, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş makinalarının kendi malı olduğu hususu iş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi,

 

Bitümlü Sıcak Kaplama Teknik Şartnamesi’nin “Kendi Malı İstenen Araçlar Listesi:

Cinsi ve Çeşidi

Özelliği ve Kapasitesi Adedi    

Adedi

Asfalt Plenti Bahçeşehir 1.Kısım Mh Spor Cd No:3 adresindeki Yol Bakım Şefliğine karayolu ile 50 km mesafe içinde sabit, kurulu, çalışır vaziyette

en az 150 ton/saat kapasiteli

 

1

Kendi malı istenen iş makinalarının kendi malı olduğu hususu; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Asfalt plentinin kurulu olduğu yeri; Sanayi Odasından alınmış ihale tarihinde geçerli kapasite raporu ile tevsik edilecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş iş makinalarının, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş makinalarının kendi malı olduğu hususu iş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

İstekliler yukarıda belirtilen kendi malını gösterir belgeleri teklif kapsamında zarfın içinde sunmaları zorunludur.” düzenlemesi  

 

Teknik Şartname’nin “Özel Teknik Şartname” bölümünün “Metod ve Teknik” başlıklı kısmında “…23.İstekliler teklifleri kapsamında ihale tarihinde geçerli TS EN 13108-1:2016 belgesini sunacaklardır…” düzenlemesi,

 

İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “Kendi Malı İstenen Araçlar Listesi:

Cinsi ve Çeşidi Özelliği ve Kapasitesi Adedi     

Asfalt Plenti En az 150 ton/saat kapasiteli 1

Kendi malı istenen iş makinalarının kendi malı olduğu hususu; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş iş makinalarının, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş makinalarının kendi malı olduğu hususu iş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

18.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin kendi malı istenen asfalt plentinin kurulu olduğu yeri tevsik eden Sanayi Odasından alınmış ihale tarihinde geçerli kapasite raporu sunulmadığı, kendi malı istenen asfalt plentine ait mali müşavir raporu ekinde sunulması gereken ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinin ve Teknik Şartname’de teklif kapsamında sunulması istenen ihale tarihinde geçerli TS EN 13108-1:2016 belgesi sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 13.11.2020 tarihinde indirildiği, dolayısıyla dokümana yönelik şikâyet başvurusunun bu tarihten itibaren başlayacağı, ancak her halükarda teklif sunulmadan önce en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar dokümana yönelik şikâyetin yapılması gerektiği, ihale tarihinin 16.11.2020 olduğu dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından dokümana yönelik şikâyet başvurusunun en son 11.11.2020 tarihinde yapılması gerekirken, başvuru sahibi tarafından bu süre geçtikten sonra 28.12.2020 tarihinde şikâyet başvurusu yapıldığı, süresi içerisinde dokümana ya da ihale ilanına yönelik başvuru sahibi tarafından herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı görüldüğünden, ihale dokümanı düzenlemelerinin bu haliyle kesinleştiği ve değerlendirmenin mevcut düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereği Teknik Şartname’de isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği belirtilen belgelerin istekliler tarafından sunulması gerektiği, Bitümlü Sıcak Kaplama Teknik Şartnamesi’nde “Asfalt plentinin kurulu olduğu yeri; Sanayi Odasından alınmış ihale tarihinde geçerli kapasite raporu ile tevsik edilecektir….

İstekliler yukarıda belirtilen kendi malını gösterir belgeleri teklif kapsamında zarfın içinde sunmaları zorunludur.” düzenlemesi ile kapasite raporunun sunulmasının istenildiği, aynı şekilde Teknik Şartname’nin “Özel Teknik Şartname” bölümünde “…23.İstekliler teklifleri kapsamında ihale tarihinde geçerli TS EN 13108-1:2016 belgesini sunacaklardır…” düzenlemesi ile ihale tarihinde geçerli TS EN 13108-1:2016 belgesini sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından süresi içerisinde doküman düzenlemelerine yönelik bir başvuruda bulunulmadığından ihale dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği, yeterlik değerlendirmesinin kesinleşen ihale dokümanı düzenlemelerine göre yapılması gerektiği, iddia konusu düzenlemelere göre sunulması istenilen belgelerin başvuru sahibi tarafından sunulmadığı görüldüğünden idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.