Kamu İhale Kurulu İdarenin iptal gerekçelerinin yerinde olmaması nedeniyle iptal kararının iptaline karar verilmesi

Kamu İhale Kurulu idarenin;rekabetin sağlanamadığına ilişkin gerekçeleri ile ihalenin iptaline karar vermesi işlemini iptal etmiştir.

 

Toplantı No : 2021/004
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 27.01.2021
Karar No : 2021/UH.II-267
BAŞVURU SAHİBİ:
Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Çavuş
Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi İş Ortaklığı,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Sakarya Bölge Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/547084 İhale Kayıt Numaralı “İaşe ve Yemekhane İşleri” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Sakarya Bölge Müdürlüğü
tarafından 26.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İaşe ve Yemekhane
İşleri” ihalesine ilişkin olarak Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi-Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi İş
Ortaklığı’nın 16.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2020 tarihli
yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2020 tarih ve 58976 sayı ile Kurum
kayıtlarına alınan 28.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2020/2143 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan beş
istekliden üçünün belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, iki isteklinin
teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, ihalede rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle
ihalenin iptal edildiği, değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirme dışı
bırakılmalarının geçerli tekliflerin reddedilmesini gerektirmediği, ihale komisyonunun iddia
ettiğinin aksine gerekli rekabet ortamının oluştuğu, kendileri tarafından sunulan teklif
bedelinin yaklaşık maliyetin altında ve piyasa şartları ile uyumlu olduğu, ihale komisyonu
tarafından alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve
zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”
hükmü,
Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu
maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2021/004
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 27.01.2021
Karar No : 2021/UH.II-267
derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini
talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,
Bahsi geçen Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı
maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına
sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin
tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri
belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılır. …” hükmü yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü
maddesinde “…f) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü
fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve
dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,
… ifade eder.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı
16’ncı maddesinde “16.3. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler
16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda
tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;
a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup
olmadığını,
b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp
yapılmadığını,
c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe
ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.
16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte
görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek
aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate
alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması,
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: İaşe ve Yemekhane İşleri
b) Miktarı ve türü: Yemek Verilecek Personel Sayısı: 860 Yemek Verilecek Gün Sayısı:
226 İş Günü Toplam Öğün Sayısı: 194.360
c) Yapılacağı yer: Türasaş Sakarya Bölge Müdürlüğü / Adapazarı” düzenlemesi,
Bahse konu Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi”
başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2021/004
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 27.01.2021
Karar No : 2021/UH.II-267
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi
nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte
derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Sakarya Bölge Müdürlüğü
tarafından 26.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle
gerçekleştirilen İaşe ve Yemekhane İşleri ihalesine ilişkin olarak 18 adet ihale dokümanı
indirildiği, ihaleye 5 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu kararında 2 isteklinin teklifinin
geçerli teklif olarak değerlendirildiği, diğer 3 istekliden Manavoğlu Yemekçilik ve Turizm
San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunda birim fiyatın yazı ve rakam ile birbirinden
farklı olması ve tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son
durumu gösterir belgeyi sunmaması; Bereket Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin bilanço, iş hacmi
ve mali durum belgelerinin uygun bulunmaması ve tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve
yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi sunmaması; Er Akkayalar Yem.
ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki
görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi sunmaması nedenleriyle değerlendirme dışı
bırakıldığı, tam rekabet, gerekli fayda ve fiyat avantajının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin
iptal edildiği, 11.12.2020 tarihinde söz konusu komisyon kararının ihale yetkilisince
onaylandığı, aynı tarihte EKAP üzerinden isteklilere gönderilen yazıda bütün tekliflerin
reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği görülmüştür.
İlgili ihale komisyonu kararında ihalenin ilan tarihinin 27.10.2020 olduğu, tüzel
kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeye
dair düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu, ihale ilanının söz konusu düzenlemenin yürürlük
tarihinden kısa bir süre sonra yayınlanmış olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte yine ihale
komisyonu kararında değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tümünde değerlendirme dışı
bırakılma sebebi olarak tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin
son durumu gösterir belgenin sunulmamasının yer aldığı, ihale komisyonunda isteklilerin bu
değişikliğin farkında olmadan ihaleye teklif sundukları kanaatinin oluştuğu ve tam rekabet ve
gerekli fiyat avantajının oluşmadığı hususlarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda idarenin ihale
komisyonu kararında belirtilen ifadeleri aynen yineleyerek şikayet başvurusunu reddettiği
görülmüştür.
Öte yandan söz konusu ihaleye ilişkin olarak idare tarafından yaklaşık maliyetin
3.659.798,80 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibi isteklinin teklif bedelinin 2.864.866,40
TL olduğu, sunulan bu teklifin yaklaşık olarak %21 oranında yaklaşık maliyetten daha düşük
olduğu görülmüştür.
Yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin
iptali” başlıklı 39’uncu maddesinin, madde gerekçesinde de yer alan “Tekliflerin yaklaşık
maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte
mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun
olmayan durumların tespiti” şeklindeki durumlarda ihalenin iptali hususunda ihale
komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanıdığı anlaşılmakla birlikte, bu takdir
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2021/004
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 27.01.2021
Karar No : 2021/UH.II-267
yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin, eşitlik ilkesine
uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen iptal
işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir.
İdare tarafından ihale komisyonu kararında ve şikayet başvurusuna verilen cevapta
değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tümünde değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak
tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir
belgenin sunulmamasının yer aldığı ve istekliler tarafından ilgili mevzuat değişikliğinin
farkına varılmadan teklifte bulunulduğu kanaatinin oluştuğu belirtilmiş olup bu çerçevede
iptal gerekçesi olarak tam rekabet ve gerekli fiyat avantajının oluşmadığı hususunun ifade
edildiği görülmüştür. Ancak değerlendirme dışı bırakılan üç isteklinin değerlendirme dışı
bırakılma nedenleri göz önünde bulundurulduğunda tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve
yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin sunulmamasının yanında
Manavoğlu Yemekçilik ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunda birim
fiyatın yazı ve rakam ile birbirinden farklı olması, Bereket Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin ise
bilanço, iş hacmi ve mali durum belgelerinin uygun bulunmaması gerekçelerinin de yer
aldığı, dolayısıyla anılan iki isteklinin idarenin iptal gerekçesinde belirttiği mevzuat
değişikliği ile sunulması istenilen belgeden bağımsız olarak da halihazırda değerlendirme dışı
bırakıldığı anlaşılmakta olup idare tarafından ihalenin iptaline dayanak olarak belirtilen bu
gerekçenin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Kaldı ki ihale ilan tarihinde yürürlükte
bulunan mevzuat hükümleri ve buna bağlı olarak hazırlanan ihale dokümanına uygun şekilde
teklif verme sorumluluğunun istekliler üzerinde olduğu, mevzuat değişikliğinden isteklilerin
haberdar olmamasının ihalenin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Öte yandan başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif bedelinin Hizmet Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlanan
idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak ihale konusu işin öngörülen bedelini ifade eden
yaklaşık maliyetten yaklaşık olarak %21 oranında daha düşük olduğu, dolayısıyla idare
tarafından işin gerçekleştirilmesi için öngörülen bedelin yaklaşık olarak %21 altında oranla
teklif sunulması suretiyle fiyat avantajının oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda idarenin
mütalaa ettiği söz konusu iptal gerekçesinin de yerinde olmadığı değerlendirilmiştir
Bu itibarla idarelerce, ihalelerde; 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki eşit
muamele, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerinin
gözetilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleyi gerçekleştiren idarenin aldığı
ihalenin iptali kararının gerekçelerinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak; yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve ihalenin iptal
gerekçeleri birlikte dikkate alındığında, idarece ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen
hususların mevzuata uygun olmadığı, idarenin takdir yetkisi kapsamında kamu yararına ve
hizmet gereklerine uygun düşmediği anlaşıldığından ihalenin iptali işleminde mevzuata
uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2021/004
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 27.01.2021
Karar No : 2021/UH.II-267
İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.