KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE GECİKME CEZASI

Yüklenicinin, sözleşme gereği üstlendiği edimi sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi halinde, hakkında gecikilen her takvim günü için sözleşmede yazılı oran üzerinden gecikme cezası uygulanacaktır. Yukarıda da ifade edildiği üzere bu durum Borçlar Kanunu’nun 158’inci maddesinin ikinci fıkrasının doğal bir sonucudur.Borçlar Kanunu’nun 158’inci maddesinin ikinci fıkrasının doğal bir sonucu olarak, gecikme cezası ifaya eklenen cezaî şart olduğundan, sözleşme konusu edimin ifasına başlanmamış veya yüklenicinin kusuru olmaksızın başlanamamış ise gecikme cezası uygulanamaz.

Yer tesliminin yapılmaması, yüklenicinin teklifine rağmen sözleşme konusu malın/hizmetin alımından/tesellümünden kaçınmak gibi hallerde yükleniciye atfedilebilecek bir kusur söz konusu olmadığından idareden kaynaklı işe başlanamama durumunda gecikme cezası uygulanamayacaktır.

Yine ifa imkânsızlığı halinde de gecikme cezası uygulanamayacaktır. Sözleşmenin yapıldığı sırada sözleşmenin konusunu teşkil eden edimlerden birisi objektif olarak imkânsız ise Borçlar Kanunu’nun 20’nci maddesi gereği bu durumda sözleşme geçerli değildir. Sözleşme yapılırken ifası mümkün olan bir edim, sözleşmenin imzalanmasından sonra imkânsızlaşır ise bu durum sözleşmenin geçerliliğine tesir etmez. Sözleşme geçerlidir, ancak sözleşme konusu yükümlülük ifa imkânsızlığı ile malûldür. “İfa imkânsızlığı, mevcut bir borcun yerine getirilmesinin cebri icra yolu ile elde edilemeyecek duruma girmesidir”

Bu durumda Borçlar Kanunu’nun 117’nci maddesi hükmüne göre sözleşme ile yüklenilen edimi yerine getirme borcu sona erecektir. Asıl borç sona ermiş bulunduğundan asıl borca bağlı fer’i bir hak niteliğinde olan gecikme cezası da bu suretle sona ermiş olacaktır.

4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan mücbir sebep hallerinin meydana gelmesi durumunda, işin süresinin uzaması dâhil olmak üzere sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle yükleniciye atfedilecek kusur söz konusu olmadığından ve ifa, yüklenicinin iradesi dışında ve kusuru olmaksızın geciktiğinden bu halde de gecikme cezası uygulanamayacaktır.

Bunun yanında 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği, edimini sözleşme hükümlerine riayet etmeksizin gereği gibi yerine getirmeyen yükleniciye idare tarafından çekilen en az on gün süreli ihtarname ve bu ihtarname ile verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez