Kiralanan araçlarda %50 yerli muhteva oranı bulunması şartı yeterlilik kriteri değildir.

Toplantı No 2021/005
Gündem No 86
Karar Tarihi 03.02.2021
Karar No 2021/UH.I-336

BAŞVURU SAHİBİ:

Flora Sosyal ve Destek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Diyarbakır Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/574563 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Diyarbakır Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 09.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Flora Sosyal ve Destek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin 07.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2021 tarih ve 2602 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/132 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan Önar Araştırma Yönetim Danışmanlık İnsan Kaynakları Temizlik Gıda İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, bahse konu iş deneyim belgesine konu işin “İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı” işine ilişkin olduğu ve anılan iş kapsamında; 11 adet çift kabin kamyonet, 2 adet hafif ticari araç, 1 adet sulama tankeri, 1 adet çift kabin damperli kamyon, 1 adet büyük damperli kamyon, 1 adet kepçe ve 1 adet seyyar sepetli vincin çalıştırıldığı, dolayısıyla söz konusu işin iş makinalarından oluşan araç kiralama işi olduğu, şikâyete konu ihaleye ait Teknik Şartname’de ise ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların 38 adet binek araç, 70 adet kamyonet, 32 adet panelvan, 16 adet minibüs ve 4 adet midibüs olarak belirlendiği, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlar ile anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş kapsamında yer alan araçların aynı türde olmadığı, ayrıca benzer iş tanımında “her türlü araç kiralaması” şeklinde bir ifadeye yer verilmediği,

 

2) Şikayete konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesinde “Kiralanacak binek araçlar, 02.06.2014 tarih ve 2014/6425 saylı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, Yerli Muhteva Oranı %o50’nin altında olmayacaktır. Araçların yerli muhteva oranlanın gösterir tablo, isteklilerin işin teslimi sırasında sunmaları zorunludur.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan istekli tarafından sunulan kasko değer listesine ilişkin belgeden teklife konu edilen 2020 model binek araçların otomatik vitesli olduğunun anlaşıldığı, ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan 2020 yılı yerli araç muhteva oranlarında otomatik araçlara yer verilmediği, söz konusu iddiaya yönelik olarak idarece verilen cevapta araçların teslim sırasında sunulacağı ve bu kapsamda teslim alınan herhangi bir aracın olmadığı şeklinde ifadelere yer verilmiş olsa da anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin tevsiki amacıyla “Diğer Belgeler” kapsamında sunulan kasko değer listesine ilişkin belgenin Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.” hükmü,  

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…c) Araçlara ilişkin tanımlar

4) Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

5) Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12) İş Makinası: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçtır.

” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre gerçekleştirilmiş “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” benzer iş olarak kabul edilecektir. (Personel servisi ve okul servisi işleri kabul edilmeyecektir.)

” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Araç Temini” başlıklı 4’üncü maddesinde “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır il merkezi ve ilçelerdeki Su ve Kanalizasyon Hizmeti işlerini yerine getirilebilmesi için bu teknik şartnamede belirtilen sayı ve nitelikteki aracın yine bu teknik şartnamede belirtilen sürede kiralanması işidir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı Birimler bünyesinde yapılacak işlerde kullanılmak üzere temin edilecek araçlar aşağıdaki gibidir.” düzenlemesi yapılmış olup anılan maddenin devamında aşağıdaki tabloya yer verilmiştir.

 

Sıra

Miktar

Birim

 

Araç Cinsi

Model

1

4

Adet

Binek Araç Tip 1 (En az 115 HP Otomobil, Sürücülü)

En az 2020

2

12

Adet

Binek Araç Tip 2(En az 115 HP Otomobil, Sürücüsüz)

En az 2020

3

19

Adet

Binek Araç Tip 3 (En az 95 HP Otomobil, Sürücüsüz)

En az 2020

4

3

Adet

Binek Araç Tip 4(En az 95 HP Otomobil, Sürücülü)

En az 2020

5

32

Adet

Kamyonet Tip 1 (Açık Kasa, Çift Kabinli, Sürücüsüz)

En az 2020

6

9

Adet

Kamyonet Tip 2 (Açık Kasa, Çift Kabinli, Sürücülü)

En az 2020

7

1

Adet

Kamyonet Tip 3 (Açık Kasa, Çift Kabinli, Çift Sürücülü)

En az 2020

8

6

Adet

Kamyonet Tip 4 (Açık Kasa, Çift Kabinli, 4×4, Sürücüsüz)

En az 2020

9

10

Adet

Kamyonet Tip 5 (Açık Kasa, Çift Kabinli, Uzun Şase, Sürücüsüz)

En az 2019

10

9

Adet

Kamyonet Tip 6 (Açık Kasa, Çift Kabin, Uzun Şase, Sürücülü)

En az 2019

11

2

Adet

Kamyonet Tip 7 (Açık Kasa, Çift Kabin Uzun Şase, Damperli, Sürücülü)

En az 2019

12

1

Adet

Kamyonet Tip 8 (Açık Kasa, Tek Kabin, Uzun Şase, Damperli, Sürücülü)

En az 2019

13

20

Adet

Panelvan (Camlı van, Sürücüsüz)

En az 2020

14

12

Adet

PaneIvan (Camlı van, Sürücülü)

En az 2020

15

2

Adet

Minibüs Tip 1(16+1, Servis Aracı 5 Sabah Akşam + 1 Yarım Gün Esaslı)

En az 2018

16

1

Adet

Minibüs Tip 2 (Servis Aracı 5 Gün Sabah-Akşam, 7 Gün Saat 20:00 Servisi ve Hafta Sonu Saat 2 Gün 8:00 Servisi)

En az 2018

17

3

Adet

Minibüs Tip 3 (Servis Aracı 6 Gün, Tam Gün Esaslı)

En az 2018

18

3

Adet

Minibüs Tip 4 (Servis Aracı 5 Gün Sabah Akşam Esaslı)

En az 2018

19

7

Adet

Minibüs Tip 5 (Servis Aracı 6 Gün Sabah Akşam Esaslı)

En az 2018

20

4

Adet

Midibüs (26+1 Kişi Servis Aracı 5 Gün Sabah Akşam Esaslı)

En az 2017

1

160

Adet

TOPLAM

 

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Önar Araştırma Yönetim Danışmanlık İnsan Kaynakları Temizlik Gıda İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2014/133171-1112882-1-1” olarak beyan edildiği,

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin Bayraklı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, söz konusu iş deneyim belgesinin “İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı” işine ait olduğu, belge tutarının 24.552.262,26 TL olarak belirtildiği, işin tanımının “Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı (Sulama, budama, ekim, dikim, biçim)” olduğu,

 

İdare tarafından 09.12.2020 tarihinde Bayraklı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilen yazıda “…İhalemize teklif veren Önar Araştırma Yönetim Danışmanlık İnsan Kaynakları Temizlik Gıda İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu Belediyeniz tarafından verilen iş deneyim belgesinde işin adı “İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı, (2014/133171)” olarak geçmekte, iş deneyim belgesinde benzer iş olarak kabul edilecek işin kapsamı net olarak anlaşılamadığından, söz konusu belgede geçen belge tutarının ne kadarının, araç kiralama hizmet alımı işine ait olduğu ile ilgili ayrıştırmanın yapılarak tarafımıza ivedilikle bilgi verilmesi hususunda; Gereğini arz ederim…” ifadelerine yer verildiği,

 

İdarenin göndermiş olduğu yazıya ilişkin olarak Bayraklı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabi yazıda “…İlgi sayılı yazıya istinaden; 10.05.2018 tarih 2014/133171 İhale Kayıt Numaralı işe ait İş Bitirme Belgesi’nde belirtilen 24.552.262,26 TL’lik tutarın 2.800.017,64 TL’si araç kiralama işine ait olup 21.752.244,62 TL’si personel ve diğer giderler için ödenen tutarı göstermektedir. Bilgilerinize arz ederim…” ifadelerinin bulunduğu, söz konusu cevabi yazının ekinde ise ilgili iş bitirme belgesi ile son hakediş icmaline yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işe ilişkin olarak Bayraklı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gönderilen son hakediş icmali incelendiğinde; bahse konu iş kapsamında “çift kabin kamyonet”, “hafif ticari araç”, “damperli kamyon”, “çift kabin damperli kamyon”, “seyyar sepetli vinç”, “sulama tankeri” ve “kepçe” kullanıldığı, söz konusu araçlara ilişkin toplam imalat ihzarat tutarının 2.800.017,64 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu edilen ihale konusu işin “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” olduğu, İdari Şartname’de yer alan benzer iş tanımında ise kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre gerçekleştirilmiş “araç kiralama hizmet alımı işi”nin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinde yer alan düzenlemede ise iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe ve benzer işe uygunluğu yönünden yapılan incelemede; Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye göre, ihale konusu işte kullanılacak araçların; otomobil (binek), kamyonet, panelvan, minibüs ve midibüs türünde araçlar olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ise “çift kabin kamyonet”, “hafif ticari araç”, “damperli kamyon”, “çift kabin damperli kamyon”, “seyyar sepetli vinç”, “sulama tankeri” ve “kepçe” kullanıldığı ve söz konusu araçlar arasında iş makinelerinin yer aldığı görülmüştür. İş makinelerine ilişkin tutarın ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında değerlendirmeye alınamayacağı göz önünde bulundurulduğunda, diğer araçlara ilişkin tutarın teklif bedelinin %20’si olan 4.180.272,00TL’yi sağladığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu “İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı” işine ilişkin olarak düzenlenen iş deneyim belgesi tutarı içerisinde ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girmeyen işlerin tutarlarının değerlendirmeye alınamayacağı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu işe uygun olarak değerlendirilen iş deneyim tutarının ihalede istenen ve teklif bedeline göre karşılaması gereken iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekli, Binek Araçlar için A1 yetki belgesini işin teslimi sırasında, Kamyonetler için K1 ve/veya K2 Yetki Belgelerini ise teklif kapsamında sunması/beyanı gerekmektedir. Minibüsler ve Servis Araçları ayrıca S plakalı olacaktır. Bu maddede belirtilen yetki belgeleri her ne kadar istenmiş olsa dahi Karayolları ve Trafik Kanunlarının en son çıkan kanun ve genelgeleri bağlayıcı olacaktır. Yolcu taşıma amaçlı araçları kullanacak sürücülerin, bu işe uygun yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

7.5.5 Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesinde “Kiralanacak binek araçlar, 02.06.2014 tarih ve 2014/6425 saylı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, Yerli Muhteva Oranı %o50’nin altında olmayacaktır. Araçların yerli muhteva oranlanın gösterir tablo, isteklilerin işin teslimi sırasında sunmaları zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgeler arasında araçların yerli muhteva oranlarını gösterir tabloların yer almadığı tespit edilmiş olup, Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesinde ise söz konusu tablonun, işin gerçekleştirilmesi esnasında sunulmasının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı görülmüştür.  

 

 

Kesinleşmiş ihale dokümanı çerçevesinde İdari Şartname’de yer verilen ve anılan Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi ve diğer maddelerinde belirtilen belgeler dışındaki belgelerin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağına yönelik düzenlemenin yer aldığı, anılan Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ise araçların yerli muhteva oranlarını gösterir tablolara ilişkin düzenleme yapılmadığı, bu bağlamda anılan Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı ve bu husustaki denetimin sözleşme aşamasında gerçekleştirileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.