Kısmi Kabul Olan İşlerde Gecikme Cezası

Kısmi Kabul Olan İşlerde Gecikme Cezası
Kısmi gecikme cezası uygulanan yapım işlerinde, işin tamamının verilen süre içerinde bitirilmemesi durumunda gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanmaktadır. Bu gibi durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası

uygulanmaz. Kısmi gecikme cezası ile ilgili tip sözleşmelerin 28.2 maddesi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
İşin Kısımları
Bitirme Tarihleri
Kısmi Gecikme Cezaları
I.Kısım :
…../…/……….
kısmın bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.
II.Kısım:
…../…/……….
kısmın bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.
İşin müstakil kullanımına elverişli kısımları ve bitirme tarihlerinin sözleşmede olması şartıyla yani kısmi kabul öngörülüyorsa kısmi gecikme cezası uygulanabilir.

Kısmi kabul öngörülen bir yapım işinde sözleşmede işin kısmı belirtilirken ne şekilde bir açıklama yapılması gerektiği belirtilmemiştir. Yaklaşık maliyet gizli olduğundan sözleşme sonrası kısmi kabule konu olan kısmın bitirilmemesi halinde gecikme cezası matrahında ihtilaflara sebep olabilecektir. Uygulamada sıkıntı yaşanmaması için sözleşmede işin kısımları belirtilirken aynı zamanda toplam maliyete göre yüzdesi de belirtilmesi gerekir kanaatindeyim

Tip sözleşmelerde işin süresi takvim günü olarak belirtilmişken kısmi kabule konu olan kısım için tarih belirtilmesi uygulamada problemler yaşanmasına sebep vermektedir.

Örneğin; 1 Mart 2016 da ihale ilanı hazırlan bir yapım işi için ihale tarihi 1 Nisan 2016 olduğu ve ihale dokümanında işin toplam süresi 180 Takvim günü ancak kısmi kabule konu olan kısım için15 ağustos 2016 verildiğini varsayalım. Böyle bir durumda ihale karara bağlandıktan sonra isteklilerden birinin itirazı sonrası Kamu İhale Kurumunca yapılacak inceleme, sözleşmenin imzalanma sürecini uzatacak belki de 1 Ağustos 2016 tarihine kadar ancak sözleşme imzalanabilecektir. Böyle bir durumda sözleşmede kısmi kabul yer tesliminden itibaren bir takvim günü olarak değil de bir tarih olarak belirtildiğinden uygulamada ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir.

İşin süresi tip sözleşmelerde; “Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren … gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır” denilmektedir. Kanaatimce aynı ibarenin kısmi kabule konu olan kısmı içinde tarih olarak değil de gün olarak belirtilmesidir.