Kısmi teklife açık ihalelerin aynı kısmı hakkında verilen teklifler için ise aynı ihaleye teklifte bulunulmuş gibi değerlendirme yapılacağı, dolayısıyla birlikte hareket ettikleri değerlendirilebilecek isteklilerin birden fazla teklif vermiş sayılacağı ve haklarında yasaklama hükümlerinin uygulanacağı

Danıştay 13. Dairesi’nin, 11.11.2005 tarih ve E:2005/9064, K:2005/5457 sayılı kararı

Danıştay 13. Dairesi,
“davalı idarece Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen ihaleye katılan davacı şirket ile Santek Elektronik Sanayi ve Teknik Mamuller. İmalat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin hissedar yapıları ve temsile yetkili kişileri aynı olmakla birlikte, gerek ihale konusu 89 kalem malzemenin tamamen farklı kalemlerine kısmi teklif vermeleri, gerekse her iki şirketin faaliyet alanlarının farklı olması karşısında, verdikleri tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilerek, davacı şirketin bir yıl süreyle devlet ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi” yolundaki yerel mahkeme kararını onamıştır. Daire, kısmi teklife açık ihalelerde
birlikte hareket ettikleri değerlendirilebilecek isteklilerin farklı kısımlar hakkında teklifte bulunması halinin birden fazla teklif verme olarak değerlendirilmeyeceği ve teklif sahipleri hakkında yasaklama kararı verilmeyeceği kanaatindedir