Revize birim fiyat

Yapım işine ait sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin %1’ini geçmesi halinde,

bu iş kalemine ait fiyat için yüklenici ve kontrol mühendisince sözleşmesinde belirtilen usuller çerçevesinde revize birim fiyat hesabı yapılarak Bölge Müdürlüğü Olur’una sunulur.

Revize birim fiyat oluşturulan işlerde, bu hesabı barındıran belge hakediş raporuna dahil edilir.

Sözleşmenin 31. maddesi, yine her işin sözleşmesinde madde numarası ve sıra olarak farklılık gösterebilmekte olup, atıf yapılan madde iş kalemi miktarının değişmesiyle ilgilidir. İlgili sözleşme maddesinde revize birim fiyatın hangi durumlarda hazırlanacağı;

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır

denilerek açıklanmıştır, ve; R = F x [ 1 – (A x F) / S ]

S = Sözleşme bedeli ( TL),

F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL /…… ),

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL /…………………………… )[15]

şeklinde formül ve içeriği gösterilmektedir. Yukarıda bahsedilen şekilde bir iş kaleminde artış olması durumunda hazırlanan revize birim fiyat tutanağı örneği Resim 3.15’te gösterilmektedir.

Hakediş inceleme birimi, revize birim fiyat tutanağında geçen yeni birim fiyatı imalat iç sayfa icmalinde ilgili sütununda doğru bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını  kontrol etmelidir.

  • İmalatlar toplamı

İmalatlar toplamı, işin kısımlarına dair genel bilgileri barındırır. Sayfanın üst kısmında işin adı, yüklenicinin adı, sayfa no ve hakediş no belirtilir.

Bu sayfanın esas amacı varsa ana iş gruplarının birbirinden ayrı şekilde ilerlemelerini gösteren bir tablo oluşturmaktır. Altyapı inşaat işleri, üstyapı inşaat işleri, elektrik işleri ve mekanik işleri; ana iş gruplarına örnek teşkil etmektedir.

Sıra No: İş kalemleri sıralanarak numaraları bu sütunda belirtilir.

İşin Kısımları: İş dahilinde bulunan işin kısımları (inşaat, mekanik, elektrik, harita vb.) bu sütunda belirtilir.

Sözleşme Bedeli Toplam (TL): İşin ilgili kısmı için sözleşmesinde belirtilen bedel sütuna yazılır.

Gerçekleşme (%): İşin kısmı dahilinde gerçekleştirilen imalatların toplam bedeli, sözleşmesinde belirtilen toplam bedele bölünür ve ilgili iş kısmı için gerçekleşme oranı elde edilerek bu sütuna yazılır.

sözleşme Birim Fiyatları ile Yapılan Tutar (TL): İşin kısmı dahilinde gerçekleştirilen imalatların toplam bedeli bu sütuna yazılır.

Sözleşmenin 32/2 Maddesi Gereğince İmalat Tutarı (TL): Sözleşme birim fiyatları ile yapılan tutar üzerinden %5’lik kesin hesap teminat kesintisi yapılarak bu sütuna yazılır.

Açıklama: İlgili iş kısmına dair herhangi bir açıklama ihtiyacı mevcut ise bu bölüme yazılır.

Toplam: İşin tüm kısımları için toplam sözleşme bedeli, gerçekleşme oranı, sözleşme birim fiyatları ile yapılan tutar ve sözleşmenin 32/2 maddesi gereğince imalat tutarları toplanarak bu kısımda belirtilir ve bu sayede işin tamamının bedeli üzerinden nakdi ilerleme oranı gösterilmiş olur.

Hakediş inceleme birimi bu tablodaki hesapların doğruluğunu kontrol etmelidir.