Taşeron (Alt İşveren) SGK Kaydı İçin Başvuru

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren (taşeron) denileceği; sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işverenin Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde de alt işverenin (taşeronun), mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getireceği, alt işveren adına işyeri dosyası açılmayacağı belirtilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde de “İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla alt işverenlerin (taşeronların) İşyeri Bildirgesi vermeleri gerekmez.

Alt işveren (taşeron) tescili (kaydı) için asıl işverenin işyeri dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması gerekir. Başvuru için aşağıda linki verilen örnek dilekçe kullanılabilir. Dilekçeyle birlikte gerçek kişi taşeronlar yönünden kendilerinin, tüzel kişi taşeronlar yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin verilmesi gerekir.

Müdürlük tarafından alt işveren (taşeron) kaydı yapıldıktan sonra bildirimlerin bu dosyadan yapılması gerekir. İhale konusu işlerde ve özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasında alt işverenin (taşeronun) yaptığı işçilik bildirimleri de asıl işverenin bildirimleriyle birlikte dikkate alınır.