taşeronluk sözleşmesi uyarınca işin tamamlanmadığını iş sahibi tarafından yapılan geçici kabul

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan eksik iş bedelinin tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı taşeron vekilince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Davacı, taraflar arasında yapılan taşeronluk sözleşmesi uyarınca işin tamamlanmadığını iş sahibi tarafından yapılan geçici kabulde 104.800,00 TL eksik iş bulunduğunu, davalı tarafından yapılan iş bedeli 55.200,00 TL olup, davalıya toplamda 123.000,00 TL ödeme yapıldığını bu nedenle davalıya fazladan yapılan ödemeye ilişkin 3 adet çek bedeli 20.908,00 TL ile 46.892,00 TL nakit ödeme toplamının davalıdan istirdatını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici dava dilekçesinde, sözleşme konusu iş nedeniyle davacıya 102.092,00 TL nakit ve 20.908,00 TL bedelli çek olmak üzere toplam 123.000,00 TL ödeme yapıldığını ileri sürmüştür. Yanlar arasındaki 08.12.2012 tarihli taşeron sözleşmesinin 7.1. maddesinde bu iş ile ilgili avans ödemesinin yapılmayacağı kararlaştırılmıştır. Davacı ödeme belgelerini delil listesi ile birlikte dosyaya ibraz etmiş ise de çeklerle yapılan ödemeler dışında bu iş için davalı taşerona ne kadar ödeme yapıldığı belirlenmeden davacının iddiası aynen benimsenmek suretiyle hüküm kurulması doğru olmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, ödemeler yönünden gerekirse tarafların defter kayıtları da incelenerek bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tutarını kesin olarak belirlemek ve sonucuna göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 12.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi

kaynak