Tasfiye kararnamesi sonrası kamu ihale sözleşmelerinin devrinde geçerli olmak üzere bir şekil şartı ve kuralları

İhale Devir Şekli
4735 s.K.’da yapılacak olan bütün kamu ihale sözleşmelerinin devrinde geçerli olmak üzere bir şekil şartı ve kuralı öngörülmemiştir. Sözleşmenin devri ile ilgili TBK m.205/f.3’te sözleşmenin devrinin geçerliliğinin devredilen sözleşmenin şekline bağlı olduğu açıkça zikredilmektedir128. Buran hareketle diyebiliriz ki devir sözleşmesi, devredilen sözleşme ilişkisi için geçerli olan şekil şartına tabidir. Bu yüzden taraflar arasında yapılacak olan devir sözleşmesi yazılı olmak zorundadır. Çünkü kamu ihale sözleşmeleri kanunen yazılı olmak zorundadır. Doktrinde yer alan karşıt görüşe göre uygulamaya pratiklik kazandırması açısından, özellikle taşınmaz mülkiyetinin devri söz konusu olduğunda sözleşme devirlerinin şekil şartına uyulmaksızın geçerli olarak yapılabilmesi gerekmektedir

Taraflar arasında yapılacak olan devir sözleşmesinin yanında, bu sözleşmenin yapılmasına izin verecek makam olan ihale yetkilisi de, bu izni yazılı olarak vermek zorundadır. Çünkü m.16’ya göre kamu ihale sözleşmesi ancak, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.

Sözleşmenin henüz imzalanmasından önce de devrin yapılabileceğinden söz etmiştik. Bu gibi hallerde devir sözleşmesinde şekle dikkat edilmemesi gerekir.

Çünkü ortada bir konsept dahi olmadığından ihale konusu işin devrinin bir devir sözleşmesi niteliğinin açıklaması açıktır. Ancak yine de ihale yetkilisinin yazılı izni. Burada devir işleminde, ihale dökümanında öngörülse dahi isteniyor. Çünkü daha henüz imzaladı. TBK m.205’e de gitmeye gerek yoktur.

Şartları Genel Olarak

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kamu ihale sözleşmelerinin devri, şekli, koşulları ve sonuçları m.16’da düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Buna ek olarak, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak, m.16’da devir yasaklarına da uyulması halinde. Buna dayanarak, m.16 tarihinde yapılacak olan devrinin şartlarını şöyle sıralayabiliriz:

– sözleşmenin devrini yapmak zorunlu bir halin

– Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların alımı,

– İhale yetkilisinin yazılı izninin zorunludurdur.

Bu şartların kümülatif olarak bir arada yönlendirmeniz gerekir. Bu şartların tamamının vardığı, gerçekleşip gerçekleşmediğinin takdiri kamu ihale sözleşmesinin tarafı olan idareye bırakıldı. Uzun vadeli sözleşmeyi devrini yapmakta fayda var. Ancak uygulamada zorunlu halin belirleyici, kesinleşmiştir. Böyle bir sorun çıkması durumunda yasal yollara muracaat tarihinde bu sorun çözüme kavuşturulabilir.

İkinci olarak, sözleşmenin devinde devir alacak olan tarafın, sözleşmenin ilk defa imzalandığı anda devredenin haiz olduğu yerlerde taşımasılanmıştır. Bunlar temiz ve eklerinde, ihalede yer alan şart şartnamede olması varsa teknik şartnamede öngörülen niteliklerdir.